Περίληψη

Η απόφαση αφορά σε προκήρυξη για την πλήρωση θέσης δικηγόρου σε δημόσιο νοσοκομείο. Κεντρικό σημείο της αίτησης ακύρωσης είναι η παράβαση συνταγματικών αρχών λόγω του όρου που προσδίδει μεγάλο συντελεστή βαρύτητας σε συγκεκριμένο κριτήριο. Συντελεστής Βαρύτητας 50%: Ο όρος που εισάγει συντελεστή βαρύτητας 50% για το κριτήριο της εξειδίκευσης στο αντικείμενο της απασχόλησης, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τον χειρισμό υποθέσεων νοσοκομείων του Υπουργείου Υγείας, αντιτίθεται στις συνταγματικές αρχές της ισότητας, αξιοκρατίας και αναλογικότητας. Περιορισμός Υποψηφίων: Αυτός ο όρος περιορίζει αδικαιολόγητα τον κύκλο των υποψηφίων, δίνοντας πλεονέκτημα σε εκείνους που είχαν προηγούμενη συνεργασία με νοσοκομεία του Υπουργείου Υγείας. Δικαιοκρατική και Ανοικτή Διαδικασία: Η διαδικασία επιλογής δικηγόρων στο δημόσιο τομέα, καθοριζόμενη από τον Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013), έχει σκοπό να είναι δικαιοκρατική και ανοικτή σε όλους τους δικηγόρους, υπακούοντας στις αρχές της ισότητας, αξιοκρατίας και διαφάνειας. Εξουσιοδότηση και Κριτήρια Επιλογής: Η Διοίκηση έχει τη δυνατότητα να καθορίζει τους όρους και τα κριτήρια της προκήρυξης, αλλά αυτά πρέπει να δικαιολογούνται από αποχρώντα λόγο δημοσίου συμφέροντος και να είναι συναφή προς τα καθήκοντα της θέσης. Αδυναμία Επιρροής άλλων Κριτηρίων: Η πρόσδοση υπέρμετρα υψηλού συντελεστή βαρύτητας σε ένα συγκεκριμένο κριτήριο μειώνει δραστικά την επιρροή των υπολοίπων κριτηρίων, πράγμα που αντίκειται στις αρχές της αντικειμενικότητας και αξιοκρατίας. Ακύρωση Προκήρυξης: Βάσει των παραπάνω επιχειρημάτων, η αίτηση για ακύρωση της προκήρυξης θα πρέπει να γίνει δεκτή.

Εμφάνιση περισσότερων Εμφάνιση λιγότερων