Περίληψη

Παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Καταδίκη για μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών και νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης των εργαζομένων. Η εν λόγω απόφαση αναδεικνύει τον ρόλο των κατηγορουμένων ως εργοδοτών σε συνδεδεμένες εταιρείες, που δρούσαν ως νομική ενότητα αποτελώντας εν τοις πράγμασι ενιαία επιχείρηση και την αποτυχία τους να εκπληρώσουν τις νόμιμες υποχρεώσεις τους προς τους εργαζόμενους. Το δικαστήριο υπογραμμίζει την υποχρέωση των εργοδοτών να εξασφαλίζουν την καταβολή των δεδουλευμένων και των νόμιμων αποζημιώσεων απόλυσης, ενισχύοντας έτσι την προστασία των εργαζομένων. Καθορίζονται κριτήρια για τη διαπίστωση άσκησης ενιαίας επιχειρηματικής λειτουργίας διαφορετικών νομικών οντοτήτων και τονίζεται η ευθύνη των νόμιμων εκπροσώπων τους, αναδεικνύοντας τη σημασία της εντιμότητας και της διαφάνειας στη διαχείριση των εργασιακών σχέσεων. Για την αναγνώριση της ιδιότητας του εργοδότη δεν άσκησε επιρροή η πρόσληψη σε μία εκ των δύο εταιρειών. Τέλος, εξετάζονται οι λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και δικονομική ακυρότητα και απορρίπτονται ως αβάσιμοι.

Εμφάνιση περισσότερων Εμφάνιση λιγότερων