Περίληψη

Η υπόθεση αφορά την προσφυγή του ενάγοντος κατά της εγγραφής του στους βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου για οφειλή συνολικού ποσού 39,72 ευρώ, λόγω μη καταβολής Τέλους Ακινήτου Περιουσίας (Τ.Α.Π.) για τα έτη 2020 και 2021. Ο προσφεύγων προβάλλει ότι η προσβαλλομένη πράξη είναι αναιτιολόγητη, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να αμφισβητήσει συγκεκριμένα τον τρόπο εξαγωγής του αριθμητικού αποτελέσματος της οφειλής του προς τον καθού Δήμο, καθώς δεν προκύπτει πώς προέκυψε η αξία του ακινήτου του και ο συντελεστής που εφαρμόσθηκε. Κατά την κρίση του Δικαστηρίου, η αιτιολογία της προσβαλλομένης πράξεως, κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα, είναι ελλιπής και δεν δύναται να συμπληρωθεί από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, ο δε σχετικός λόγος της προσφυγής παρίσταται βάσιμος. Δέχεται την προσφυγή. Ακυρώνει το προσβαλλόμενο βεβαιωτικό σημείωμα. Αναπέμπει την υπόθεση στη Διοίκηση.

Εμφάνιση περισσότερων Εμφάνιση λιγότερων