Απόφαση

Αριθμός 40/2014
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 9 Δεκεμβρίου 2013, με την εξής σύνθεση: Ν. Σακελλαρίου, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Α Τμήματος, Ό. Ζύγουρα, Τ. Κόμβου, Σύμβουλοι, Χ. Κομνηνός, Σ. Παπακωνσταντίνου, Πάρεδροι.
Γραμματέας η Β. Ραφαηλάκη, Γραμματέας του Α Τμήματος.
Για να δικάσει την από 25 Αυγούστου 2008 αίτηση: του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα (Σατωβριάνδου 18), ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Χαρ. Μαραβέλια (Α.Μ. 1392 Δ.Σ. Πειραιώς), που τον διόρισε με πληρεξούσιο, κατά του ... του ..., κατοίκου Μεσολογγίου (… …), ο οποίος δεν παρέστη.
Με την αίτηση αυτή ο αναιρεσείων Οργανισμός επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ’ αριθμ. 198/2008 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών.
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Χ. Κομνηνού.
Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο του αναιρεσείοντος Οργανισμού, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους αναιρέσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση.
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου και
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφθηκε κατά τον Νόμο
1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, η οποία ασκείται, κατά το νόμο (άρθρο 28 παρ. 4 ν. 2579/1998, Α΄31), χωρίς καταβολή παραβόλου, ζητείται η αναίρεση της 198/2008 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, με την οποία απορρίφθηκε έφεση του αναιρεσείοντος Οργανισμού κατά της 274/2004 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αγρινίου. Με την τελευταία αυτή απόφαση έγινε δεκτή προσφυγή του αναιρεσίβλητου, ακυρώθηκε η …/3.12.2001 απόφαση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.) Τ.Ε.Β.Ε. Δυτικής Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας, αναγνωρίσθηκε ότι ο τελευταίος πρέπει να διαγραφεί από τα μητρώα ασφαλισμένων του Τ.Ε.Β.Ε. για το χρονικό διάστημα από 1.10.2000 έως 30.6.2001 και διατάχθηκε η επιστροφή των εισφορών που αυτός είχε καταβάλει .
2. Επειδή, νομίμως συζητήθηκε η υπόθεση στο ακροατήριο, αν και δεν παρέστη ο αναιρεσίβλητος, διότι, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. …/6.7.2009 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου ..., κοινοποιήθηκαν νομοτύπως και εμπροθέσμως σε αυτόν αντίγραφα της κρινόμενης αιτήσεως καθώς και της από 22.6.2009 πράξεως του Προέδρου του Α΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας περί ορισμού δικασίμου και εισηγητή της υποθέσεως.
3. Επειδή, στο άρθρο 2 του ν. 6364/1934 «Περί ιδρύσεως Ταμείου Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της Ελλάδος» (Α΄376), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1027/1980 (Α΄49), ορίζονται τα εξής: «1. Εις το Ταμείον ασφαλίζονται υποχρεωτικώς πάντες οι άνω των 18 ετών, επαγγελματίαι και βιοτέχναι οι διατηρούντες επαγγελματικήν ή βιοτεχνικήν στέγην. Ως επαγγελματική ή βιοτεχνική στέγη νοείται κατά τον παρόντα νόμον και η οικία ή οιοσδήποτε χώρος, ένθα ασκείται επάγγελμα ή βιοτεχνία.
2. ...». Περαιτέρω, στο άρθρο 3 του ανωτέρω ν. 1027/1980 ορίζεται ότι: «Εξαιρούνται της παρά τω Τ.Ε.Β.Ε. υποχρεωτικής ασφαλίσεως:
α) Επαγγελματίαι υπέρ των οποίων έχουν συσταθή και λειτουργούν, ίδιοι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί κυρίας ασφαλίσεως (Ταμεία Συντάξεων Αυτοκινητιστών, Υγειονομικών, Ναυτικών Πρακτόρων, Μηχανικών και Εργοληπτών Δημ. Έργων κ.λπ.), εκτός εάν ούτοι ασκούν παραλλήλως και έτερον επάγγελμα εκ των υπαγομένων εις το Τ.Ε.Β.Ε., οπότε διά το επάγγελμα τούτο ασφαλίζονται υποχρεωτικώς και εις το εν λόγω Ταμείον.
β) Πρόσωπα, άτινα κατά την έναρξιν ισχύος του παρόντος νόμου τυγχάνουν ησφαλισμένα εις το Ταμείον Ασφαλίσεως Εμπόρων έστω και αν ως εκ του ασκουμένου υπ’ αυτών επαγγέλματος υπεχρεούντο εις ασφάλισιν παρά τω Τ.Ε.Β.Ε. Τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται να υπαχθούν εις το Τ.Ε.Β.Ε. κατόπιν αιτήσεώς των υποβαλλομένης εντός διετίας από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος, διαγραφόμενα εκ του Τ.Α.Ε. από της ημερομηνίας υποβολής της αιτήσεώς των». γ) … δ) Πρόσωπα υπαγόμενα εις την ασφάλισιν του Ο.Γ.Α. …».
Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών, όπως ίσχυαν κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο, προκύπτει ότι στην υποχρεωτική ασφάλιση του Τ.Ε.Β.Ε. (ήδη Ο.Α.Ε.Ε.) υπάγονται όλοι οι, άνω των 18 ετών, αυτοτελώς απασχολούμενοι επαγγελματίες ή βιοτέχνες που διατηρούν επαγγελματική ή βιοτεχνική στέγη, οι οποίοι δεν υπάγονται, για την απασχόλησή τους αυτή, σε λειτουργούντα, ιδιαίτερο κατά επαγγελματικό κλάδο, οργανισμό κύριας ασφάλισης, αυτοτελώς απασχολουμένων, όπως είναι οι αναφερόμενοι στο άρθρο 3 του ν. 1027/1980 Οργανισμοί.
Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 3 περίπτ. α΄ του ν. 1027/1980, στην υποχρεωτική ασφάλιση του Τ.Ε.Β.Ε. υπάγονται τα πρόσωπα που, παράλληλα με άλλη απασχόλησή τους, για την οποία υπάγονται στην ασφάλιση άλλου ειδικού Ταμείου, ασκούν πρόσθετη επαγγελματική δραστηριότητα ασφαλιστέα, κατά τα ανωτέρω, στο Τ.Ε.Β.Ε. (Σ.τ.Ε. 689/2004, 451/2006, 2746/2007, 523/2009 7μ., 194, 2067/2010).
4. Επειδή, περαιτέρω, εξάλλου, στο άρθρο 39 του ν. 2084/1992 (Α΄165) ορίζονται τα εξής: «1. Υποχρεωτική ασφάλιση επιτρέπεται σε ένα φορέα ασφάλισης ή το Δημόσιο, ένα φορέα επικουρικής ασφάλισης, ένα φορέα ασφάλισης ασθένειας και ένα φορέα ασφάλισης πρόνοιας. 2. (Όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2556/1997) Τα πρόσωπα, για τα οποία προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις υποχρεωτική ασφάλιση σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς, ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε ένα φορέα, τον οποίο επιλέγουν με δήλωσή τους, που υποβάλλεται κάθε φορά σε όλους τους αρμόδιους φορείς και τους οικείους εργοδότες, εντός έξι (6) μηνών από την ανάληψη της δεύτερης απασχόλησης, μισθωτής ή αυτοαπασχόλησης, ή την απόκτηση της ιδιότητας. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης εντός της παραπάνω προθεσμίας, η υποχρεωτική ασφάλιση χωρεί στο φορέα που υπάγεται η κατά το πρώτον αναληφθείσα μισθωτή απασχόληση ή αυτοαπασχόληση ή η ιδιότητα, με εξαίρεση την ασφάλιση στο Ταμείο Συντάξεων και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών και στο Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, η οποία είναι υποχρεωτική. Προκειμένου για πρόσωπα τα οποία μέχρι την έναρξη του παρόντος δεν έχουν προβεί σε επιλογή ή έχουν απωλέσει το σχετικό δικαίωμα, καθώς και για τα πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2335/1995 η εξάμηνη προθεσμία αρχίζει από την ισχύ του νόμου αυτού, τυχόν δε καταβληθείσες μέχρι την υποβολή της δήλωσης επιλογής ασφαλιστικές εισφορές στον φορέα που δεν επιλέγεται δεν επιστρέφονται. Όλα τα παραπάνω πρόσωπα ασφαλίζονται υποχρεωτικά στους φορείς ασθένειας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας που αντιστοιχούν στο συνταξιοδοτικό φορέα κύριας ασφάλισης επιλογής τους. Εάν το ασφαλιστικό καθεστώς επιλογής δεν περιλαμβάνει όλους τους κλάδους ασφάλισης, οι οποίοι υφίστανται στο ασφαλιστικό καθεστώς στο οποίο τα παραπάνω πρόσωπα μπορούσαν να υπαχθούν λόγω ιδιότητας ή μισθωτής απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης, τότε τα πρόσωπα αυτά, ως προς τους ελλείποντες κλάδους, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στους αντίστοιχους κλάδους του ασφαλιστικού καθεστώτος στο οποίο μπορούσαν να υπαχθούν λόγω ιδιότητας ή μισθωτής απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης. Εφόσον επιθυμούν, τα πρόσωπα αυτά δύνανται να ασφαλιστούν προαιρετικά και σε περισσότερους του ενός φορείς, αν αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ύστερα από σχετική αίτηση που υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα εντός της παραπάνω εξάμηνης προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται στην καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου, εργοδότη και Κράτους, των προβλεπομένων από τις ισχύουσες διατάξεις για τον οικείο φορέα». Τέλος, στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 2084/1992 ορίζονται τα ακόλουθα: «Οι διατάξεις των άρθρων 22 έως 43 του παρόντος νόμου έχουν εφαρμογή για τους ασφαλισμένους, οι οποίοι υπάγονται για πρώτη φορά στην υποχρεωτική ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης από 1.1.1993 και μετά, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις».
5. Επειδή, με τις διατάξεις αυτές καθιερώθηκε η αρχή της επιλογής ενός ασφαλιστικού φορέα για τα πρόσωπα τα οποία υπάγονται για πρώτη φορά στην υποχρεωτική ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα. Τα πρόσωπα, δηλαδή, αυτά υπάγονται υποχρεωτικά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 2084/1992, σε ένα μόνο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, σε ένα φορέα επικουρικής ασφάλισης, σε ένα φορέα ασφάλισης ασθένειας και σε ένα φορέα ασφάλισης πρόνοιας. Έτσι, αν για κάποιον ασφαλισμένο που ανήκει στην ανωτέρω κατηγορία συντρέχουν οι προϋποθέσεις για υποχρεωτική ασφάλισή του σε περισσότερους από έναν ασφαλιστικούς φορείς, οι οποίοι χορηγούν της ίδιας κατηγορίας ασφαλιστικές παροχές (π.χ. λόγω της ιδιότητας ή απασχόλησης ή λόγω διπλής απασχόλησης με διαφορετικούς φορείς ασφάλισης για κάθε απασχόληση), ο ασφαλισμένος αυτός θα ασφαλιστεί υποχρεωτικά σε ένα μόνο φορέα. Το φορέα αυτό θα επιλέξει ο ίδιος ο ασφαλισμένος με υπεύθυνη δήλωσή του, που υποβάλλεται στους εργοδότες και στους φορείς ασφάλισης, το δικαίωμα δε επιλογής ασκείται μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από το χρονικό σημείο κατά το οποίο δημιουργείται η υποχρέωση ασφάλισης στον δεύτερο ασφαλιστικό φορέα, ενώ σε περίπτωση μη υποβολής δηλώσεως μέσα στην προθεσμία αυτή των έξι μηνών, ισχύει κατ’ αρχήν ο κανόνας ότι η υποχρεωτική ασφάλιση χωρεί στο φορέα που υπάγεται η απασχόληση ή αυτοαπασχόληση ή ιδιότητα που αναλήφθηκε για πρώτη φορά. Εξαιρούνται τα Ταμεία ΤΣΑΥ και ΤΣΜΕΔΕ, στα οποία η ασφάλιση είναι υποχρεωτική. Εξάλλου, κατά την έννοια του άρθρου 43 του ν. 2084/1992, ως ασφαλισμένοι υπαγόμενοι στις διατάξεις του άρθρου 39 του νόμου αυτού νοούνται τα πρόσωπα τα οποία μέχρι 31.12.1992 δεν έχουν δημιουργήσει υποχρεωτικό ασφαλιστικό δεσμό, λόγω απασχολήσεως ή λόγω ιδιότητας, με το Δημόσιο ή με οποιοδήποτε φορέα ασφάλισης για οποιαδήποτε κατηγορία παροχής (κύρια σύνταξη, επικουρική σύνταξη, παροχές ασθένειας, παροχές πρόνοιας), δηλαδή, τα πρόσωπα για τα οποία η ασφαλιστική σχέση δημιουργείται για πρώτη φορά μετά την 1.1.1993. Συνεπώς, οι ανωτέρω διατάξεις δεν καταλαμβάνουν τα πρόσωπα τα οποία είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα πριν από την 1.1.1993 (ΣτΕ 523/2009 7μ., 2067/2010).
6. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση προκύπτουν τα εξής: Ο αναιρεσίβλητος, κατόπιν αιτήσεώς του, υπήχθη στην ασφάλιση του Τ.Ε.Β.Ε. από τον Οκτώβριο του 2000, ως διατηρών επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών «φυτά εσωτερικών – εξωτερικών χώρων”, με έδρα το Μεσολόγγι. Ακολούθως, με την με αριθμ. πρωτ. …/13-9-2001 αίτηση - ένσταση που υπέβαλε προς την Τ.Δ.Ε της Διεύθυνσης Τ.Ε.Β.Ε. Δυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, προέβαλε ότι είναι ασφαλισμένος με την ιδιότητα του εμπόρου στο Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπόρων ήδη από το έτος 1979, ζήτησε δε τη διαγραφή του από την ασφάλιση του Τ.Ε.Β.Ε. καθώς και την επιστροφή των ασφαλιστικών εισφορών που κατέβαλε από το χρόνο εγγραφής του σε αυτό και εντεύθεν, προσκόμισε δε σχετικώς το με αρ. πρωτ. …/… από 3-8-2001 πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Ασφαλίσεως του Τ.Α.Ε., από το οποίο προέκυπτε ότι αυτός είναι ασφαλισμένος για το επάγγελμα του εμπόρου στο Ταμείο αυτό από 1-5-1979. Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από τα αρμόδια όργανα του Τ.Ε.Β.Ε. διαπιστώθηκε ότι ο αναιρεσίβλητος είχε ασφαλισθεί στο εν λόγω Ταμείο για τη δραστηριότητα «ηλεκτρικές συσκευές”, που ασκούσε στο Μεσολόγγι, από τις 4-12-1978 έως την 1-1-1979, οπότε και διαγράφηκε από τα μητρώα ασφαλισμένων του, λόγω διακοπής άσκησης του επαγγέλματος αυτού. Η Τ.Δ.Ε. με την …/3-12-2001 απόφασή της απέρριψε την ένσταση του αναιρεσίβλητου, με την αιτιολογία ότι η δραστηριότητα που ασκούσε (εμπορία φυτών εσωτερικών - εξωτερικών χώρων) υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Τ.Ε.Β.Ε και ότι αυτός ως «παλαιός ασφαλισμένος» δεν είχε τη δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικού φορέα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2084/1992. Ακολούθως, με την από 28-12-2001 προσφυγή του ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αγρινίου ο ήδη αναιρεσίβλητος προέβαλε ότι ασκεί το επάγγελμα του εμπόρου με αντικείμενο το εμπόριο φυτών και ανθέων αλλά και το εμπόριο ηλεκτρικών ειδών, ως εταίρος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης «… Ε.Π.Ε.”, δραστηριότητα η οποία υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Τ.Α.Ε., στο οποίο και είναι ασφαλισμένος από το έτος 1979, ζήτησε δε να διαγραφεί από τα μητρώα ασφαλισμένων του Τ.Ε.Β.Ε. από της εγγραφής του σε αυτά, καθώς και να του επιστραφεί το ποσό των εισφορών που κατέβαλε αχρεωστήτως στο Ταμείο αυτό για το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2000 έως τις 30-6-2001. Επικαλέστηκε δε και προσκόμισε την από 11-6-1997 πράξη σύστασης της εταιρείας «… Ε.Π.Ε.”, την από 29-6-1998 πράξη τροποποίησης της εταιρείας αυτής και το από 21-12-2004 πιστοποιητικό της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, από τα οποία προκύπτει ότι είναι μέλος της ως άνω εταιρείας, η οποία έως την ημερομηνία εκδόσεως του ως άνω πιστοποιητικού δεν είχε διαλυθεί, καθώς και αντίγραφα σελίδων του βιβλιαρίου του ενσήμων του Τ.Α.Ε., με επικολλημένα ένσημα για το έτος 2002 και για τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2003. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο με την 274/2004 απόφασή του έκανε δεκτή την προσφυγή και ακύρωσε την ως άνω απόφαση της Τ.Δ.Ε., αναγνώρισε ότι ο αναιρεσίβλητος πρέπει να διαγραφεί από τα μητρώα ασφαλισμένων του Τ.Ε.Β.Ε, ως εξαιρούμενος από την υποχρεωτική ασφάλιση σε αυτό, υποχρέωσε δε το Ταμείο να επιστρέψει στον αναιρεσίβλητο το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που αυτός κατέβαλε για το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2000 έως τις 30-6-2001. Έφεση του αναιρεσείοντος Οργανισμού κατά της πρωτόδικης απόφασης απορρίφθηκε με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση. Ειδικότερα, το δικάσαν εφετείο, αφού έλαβε υπόψη ότι ο αναιρεσίβλητος κατά την έναρξη ισχύος του ν.1027/1980, την 1.4.1980, ήταν ήδη ασφαλισμένος με την ιδιότητα του εμπόρου στο Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπόρων και ότι κατά το κρίσιμο εν προκειμένω χρονικό διάστημα, ήτοι από τον Οκτώβριο του 2000 έως τις 30-6-2001, εξακολουθούσε να είναι ασφαλισμένος στο Ταμείο αυτό, όπως προκύπτει και από το από 3-8-2001 πιστοποιητικό του Τ.Α.Ε., ενώ, αντιθέτως, η ασφαλιστική του σχέση με το Τ.Ε.Β.Ε είχε διακοπεί από την 1-1-1979, έκρινε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 περ. β? του ν.1027/1980 ο αναιρεσίβλητος εξαιρείται από την υποχρεωτική ασφάλιση του Τ.Ε.Β.Ε, τούτο δε ανεξάρτητα από το ότι η δραστηριότητα που ασκούσε κατά το ως άνω κρίσιμο χρονικό διάστημα (εμπορία φυτών εσωτερικών - εξωτερικών χώρων) υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ταμείου αυτού. Η κρίση όμως αυτή του δικάσαντος Εφετείου είναι εσφαλμένη, όπως βασίμως προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση. Τούτο δε διότι, το γεγονός ότι ο αναιρεσίβλητος κατά το ως άνω κρίσιμο χρονικό διάστημα ήταν ήδη ασφαλισμένος στο Τ.Α.Ε., υπαχθείς μάλιστα στην ασφάλισή του πριν από την 1.1.1993, δεν απέκλειε, πάντως, σύμφωνα με τα ρητώς οριζόμενα στο άρθρο 3 περίπτ. α΄ του ν. 1027/1980, την υπαγωγή του και στην υποχρεωτική ασφάλιση του Τ.Ε.Β.Ε. για την ως άνω πρόσθετη επαγγελματική του δραστηριότητα (εμπορία φυτών εσωτερικών - εξωτερικών χώρων), για την οποία μάλιστα ρητώς γίνεται δεκτό στην αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση ότι είναι ασφαλιστέα στο Ταμείο αυτό (Σ.τ.Ε. 689/2004, 451/2006, 2746/2007, 523/2009 7μ., 194, 2067/2010). Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και να αναιρεθεί η προσβαλλομένη απόφαση, η δε υπόθεση, η οποία χρειάζεται διευκρίνιση ως προς το πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθεί στο δικάσαν Εφετείο για νέα νόμιμη κρίση.
Διά ταύτα
Δέχεται την αίτηση.
Αναιρεί την 198/2008 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, στο οποίο και παραπέμπει την υπόθεση κατά το σκεπτικό.
Επιβάλλει στον αναιρεσίβλητο τη δικαστική δαπάνη του αναιρεσείοντος Οργανισμού, η οποία ανέρχεται σε εννιακόσια είκοσι (920) ευρώ.
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 11 Δεκεμβρίου 2013 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 13ης Ιανουαρίου 2014.
Ο Πρόεδρος του Α Τμήματος
Ν. Σακελλαρίου
Η Γραμματέας του Α Τμήματος
Β. Ραφαηλάκη