Απόφαση

Αριθμός 2913/2017
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 2 Δεκεμβρίου 2016, με την εξής σύνθεση: Ν. Σακελλαρίου, Πρόεδρος, Αθ. Ράντος, Χρ. Ράμμος, Αντιπρόεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας, Ι. Μαντζουράνης, Μ.-Ε. Κωνσταντινίδου, Μ. Γκορτζολίδου, Ε. Αντωνόπουλος, Α. Καλογεροπούλου, Κ. Κουσούλης, Κ. Φιλοπούλου, Α. Χλαμπέα, Τ. Κόμβου, Ηλ. Μάζος, Α.-Μ. Παπαδημητρίου, Β. Κίντζιου, Ε. Παπαδημητρίου, Β. Πλαπούτα, Ο. Παπαδοπούλου, Ι. Σύμπλης, Σύμβουλοι, Ε. Σταυρουλάκη, Ο. Νικολαράκου, Τ. Βαρουφάκη, Πάρεδροι. Από τους ανωτέρω οι Σύμβουλοι Ηλ. Μάζος και Β. Πλαπούτα, καθώς και η Πάρεδρος Τ. Βαρουφάκη, μετέχουν ως αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του ν. 3719/2008. Γραμματέας η Μ. Παπασαράντη.
Για να δικάσει την από 26ης Οκτωβρίου 2012 αίτηση:
των: 1. Σωματείου με την επωνυμία «...», που εδρεύει στην Αθήνα (…), το οποίο παρέστη με τον δικηγόρο και Πρόεδρό του Χρήστο Κλειώση (Α.Μ. 26378), ο οποίος διόρισε στο ακροατήριο και τους δικηγόρους: α) Παναγιώτη Χασιώτη (Α.Μ. 23375) και β) Μαρία Σκιαδιώτη (Α.Μ. 16131), 2. ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «... ανώνυμη εταιρεία επενδυτικής διαμεσολάβησης», που εδρεύει στην Αθήνα (…), η οποία δεν παρέστη, 3. ... του …, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής (…), ο οποίος παρέστη με τους ίδιους ως άνω δικηγόρους, που τους διόρισε στο ακροατήριο, 4. … του ..., κατοίκου Αθηνών (…), ο οποίος παρέστη αυτοπροσώπως ως δικηγόρος (Α.Μ. …) και με τους ίδιους ως άνω δικηγόρους Παναγιώτη Χασιώτη και Μαρία Σκιαδιώτη, που τους διόρισε στο ακροατήριο, 5. … του …, κατοίκου Κέρκυρας (…), 6. … του …, κατοίκου Θεσσαλονίκης (…), οι οποίες παραιτήθηκαν από το δικόγραφο της κρινομένης αιτήσεως, με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου τους δικηγόρου Παναγιώτη Χασιώτη στην πρώτη επ' ακροατηρίου συζήτηση και 7. … του …, κατοίκου Θεσσαλονίκης (…, Πολίχνη), ο οποίος παρέστη με τον ίδιο ως άνω δικηγόρο Παναγιώτη Χασιώτη, που τον διόρισε με πληρεξούσιο,
κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με την Ελένη Πασαμιχάλη, Νομική Σύμβουλο του Κράτους,
και κατά των παρεμβαινουσών ανωνύμων εταιρειών με την επωνυμία: 1. «... AKTIENGESELLSCHAFT», που εδρεύει στο Μόναχο Γερμανίας (…) και 2. «... ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (…), οι οποίες παρέστησαν με τους δικηγόρους: α) Παναγιώτη Μπερνίτσα (Α.Μ. 6001), β) Δημήτριο Ρούσση (Α.Μ. 17694) και γ) Χαράλαμπο Χρυσανθάκη (Α.Μ. 11855), που τους διόρισαν με πληρεξούσια.
Η πιο πάνω αίτηση παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 3930/2015 αποφάσεως του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου να επιλύσει η Ολομέλεια το ζήτημα που αναφέρεται στην απόφαση.
Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθούν: α) η υπ’ αριθμ. .../27.8.2012 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας «...» (ΦΕΚ Α΄ 164/27.8.2012), β) η υπ’ αριθμ. .../17.9.2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ ΥΟΔΔ …/17.9.2012) και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της παραπεμπτικής αποφάσεως, η οποία επέχει θέση εισηγήσεως, από τον εισηγητή, Σύμβουλο Κ. Κουσούλη.
Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τους πληρεξουσίους των αιτούντων που παρέστησαν και τον τέταρτο αιτούντα και αυτοπροσώπως ως δικηγόρο, οι οποίοι ανέπτυξαν και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησαν να γίνει δεκτή η αίτηση, τους πληρεξουσίους των παρεμβαινουσών εταιρειών και την αντιπρόσωπο του Υπουργού, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψή της.
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου και
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφθηκε κατά το Νόμο
1. Επειδή, για την άσκηση της αιτήσεως έχει κατατεθεί το νόμιμο παράβολο (υπ’ αριθμ. … και …/2012 ειδικά έντυπα γραμμάτια παραβόλου).
2. Επειδή, με την αίτηση, όπως συμπληρώθηκε με το από 17.3.2015 δικόγραφο προσθέτων λόγων, ζητείται η ακύρωση: α) της υπ’ αριθμ. .../27.8.2012 «Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας «...», σύμφωνα με την εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 324 του ν. 4072/2012» (ΦΕΚ Α΄ 164/27.8.2012), β) της υπ’ αριθμ. .../17.9.2012 αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ …/17.9.2012) για τη συγκρότηση και τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Εποπτείας που προβλέπεται στην ανωτέρω Συμφωνία. Επίσης, όπως προκύπτει από το δικόγραφο της αιτήσεως (σελ. 8), ζητείται η ακύρωση της από 22.8.2012 πράξης υπογραφής της ανωτέρω Συμφωνίας από τον Υπουργό Οικονομικών, κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 324 του Ν. 4072/2012 της ανωτέρω Συμφωνίας.
3. Επειδή, η υπόθεση εισάγεται προς συζήτηση στην Ολομέλεια κατόπιν της 3930/2015 αποφάσεως του Δ΄ Τμήματος, με την οποία, αφού απορρίφθηκε η αίτηση όσον αφορά την αιτούσα εταιρία με την επωνυμία «... ανώνυμη εταιρία επενδυτικής διαμεσολάβησης», λόγω έλλειψης εννόμου συμφέροντος, και καταργήθηκε η δίκη ως προς την πέμπτη και την έκτη των αιτούντων, λόγω παραιτήσεως, η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια ως προς τους λοιπούς τέσσερις αιτούντες (Σωματείο «...», ..., … και …) στο σύνολό της λόγω της μείζονος σπουδαιότητας των ζητημάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο της υπόθεσης αυτής, τόσο όσον αφορά το παραδεκτό της κρινόμενης αίτησης, όσο και την συνταγματικότητα των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 324 του νόμου 4072/2012.
4. Επειδή, με έννομο συμφέρον και εν γένει παραδεκτώς παρεμβαίνουν με κοινό δικόγραφο στην δίκη ζητώντας την απόρριψη της υπό κρίση αιτήσεως οι εταιρίες «... AG» και «... A.E», ως συμβαλλόμενες στο πλαίσιο της ανωτέρω Συμφωνίας.
5. Επειδή, στο άρθρο 47 παρ. 1 του π.δ/τος 18/1989 (ΦΕΚ Α΄ 8) ορίζεται ότι: «αίτηση ακυρώσεως δικαιούται να ασκήσει ο ιδιώτης ή το νομικό πρόσωπο, τους οποίους αφορά η διοικητική πράξη ή των οποίων έννομα συμφέροντα, έστω και μη χρηματικά, προσβάλλονται από αυτήν». Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως δεν αρκεί το κοινό ενδιαφέρον κάθε πολίτη για τα γενικότερα θέματα της Χώρας και για τη σύννομη άσκηση της δημόσιας εξουσίας, αλλά απαιτείται η ύπαρξη ιδιαίτερου δεσμού του αιτούντος προσώπου ή φορέα συλλογικής δραστηριότητας με την προσβαλλόμενη πράξη. Η ύπαρξη του ιδιαίτερου αυτού δεσμού κρίνεται, όταν η διοικητική πράξη δεν απευθύνεται ευθέως προς τον αιτούντα δημιουργώντας γι' αυτόν συγκεκριμένες έννομες συνέπειες, από τον σύνδεσμο που υπάρχει μεταξύ των εννόμων αποτελεσμάτων των επερχομένων από την προσβαλλόμενη διοικητική πράξη και του περιεχομένου μιας συγκεκριμένης νομικής καταστάσεως ή ιδιότητας στην οποία βρίσκεται ή την οποία έχει και επικαλείται ο αιτών. Και τούτο, διότι σε περίπτωση που το έννομο συμφέρον θεμελιώνεται επί του κοινού ενδιαφέροντος των Ελλήνων πολιτών για τη νομιμότητα των διοικητικών πράξεων και για τη νομιμότητα της άσκησης της δημόσιας εξουσίας, το ένδικο βοήθημα της αιτήσεως ακυρώσεως λαμβάνει το χαρακτήρα λαϊκής αγωγής, το οποίο δεν προβλέπεται από το Σύνταγμα και το νόμο (πρβλ. ΣτΕ Ολομ. 2179/2014 σκέψη 9, Ολομ. 2189/2014 σκέψη 9, Ολομ. 1906/2014 σκ. 13, 2607/2015 σκέψη 4, 2856/1985 Ολομ. σκέψη 3 κ.ά.). Εξ άλλου όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, το έννομο συμφέρον τους για την προσβολή διοικητικής πράξεως κρίνεται, κατά περίπτωση, ενόψει κυρίως των επιδιωκόμενων από αυτά, κατά τη συστατική τους πράξη ή το καταστατικό τους, συγκεκριμένων σκοπών και του περιεχομένου της πράξεως (βλ. ΣτΕ 2023/2012 7μ., Ολομ. 1212/2010 σκέψη 8, Ολομ. 2286/2001 σκέψη 5 κ.ά.). Περαιτέρω, κατά την έννοια των αυτών διατάξεων, και στην περίπτωση ακόμη όπου το καταστατικό νομικού προσώπου έχει μεν εγκριθεί κατά τη νόμιμη διαδικασία, οι περιεχόμενοι, όμως, σ' αυτό σκοποί είναι διατυπωμένοι κατά ιδιαίτερα ευρύ τρόπο, ώστε να καταλαμβάνουν είτε όλους εν γένει τους δημόσιους σκοπούς (λ.χ. «προστασία του Συντάγματος»), είτε όλους τους δημόσιους σκοπούς σε ένα συγκεκριμένο τομέα δημόσιας δραστηριότητας, οι σκοποί αυτοί, ανεξαρτήτως εάν θα μπορούσαν να αποτελέσουν, κατά το Σύνταγμα και το νόμο, σκοπούς νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, δεν αρκούν, πάντως, για να του προσδώσουν τον αναγκαίο ιδιαίτερο νομικό δεσμό με κάθε διοικητική πράξη εκδιδόμενη στους αντίστοιχους τομείς δημόσιας δραστηριότητας, ώστε να θεωρηθεί ότι συντρέχει έννομο συμφέρον προσβολής της. Το έννομο συμφέρον, και στην περίπτωση αυτή, θα κριθεί κατά τους γενικούς κανόνες, που απαιτούν την συνδρομή προσωπικού και άμεσου δεσμού με την πράξη, υπό την έννοια της δυνάμενης να εξατομικευθεί ιδιαίτερης προσωπικής κατάστασης, που δεν μπορεί, πάντως, να είναι εκείνη του γενικού συμφέροντος κάθε πολίτη για την τήρηση της νομιμότητας. Σε διαφορετική περίπτωση, θα υπήρχε και αδικαιολόγητη ανισότητα στη μεταχείριση των φυσικών προσώπων, που δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση να δικαιολογήσουν έννομο συμφέρον, επικαλούμενα την ιδιότητα αυτή και μόνον, έναντι των νομικών προσώπων που θα είχαν τη δυνατότητα αυτή με μόνη την επίκληση υπεράγαν γενικών καταστατικών σκοπών.
6. Επειδή, με το άρθρο 324 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/11.4.2012) ορίστηκαν τα εξής: «1. Εγκρίνεται το Σχέδιο Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιριών ... AG, που εδρεύει στην πόλη του Μονάχου στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και ... Α.Ε., που εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου του Νομού Αττικής, όπως το Σχέδιο αυτό με τα συνημμένα παραρτήματά του στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα προσαρτάται στον παρόντα νόμο ως Παράρτημα XI. 2. Παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσει την Ελληνική Δημοκρατία και να υπογράψει την, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, Συμφωνία Συμβιβασμού». Στη σχετική αιτιολογική έκθεση επί του άρθρου 324 του νόμου 4072/2012 αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι: «Με το εισαγόμενο προς έγκριση Σχέδιο Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιριών ... AG και ... Α.Ε. στο άρθρο 324, επιλύονται οι διαφορές και εκκρεμότητες που σχετίζονται με κάθε είδους υποθέσεις, αξιώσεις ή ισχυρισμούς που συνδέονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με δραστηριότητες διαφθοράς, πληρωμές ή υποσχέσεις πληρωμών προς τρίτους ή άλλες παράνομες δραστηριότητες από την πλευρά της ..., περιλαμβανομένων των υποθέσεων που διερευνήθηκαν από τις Αρχές στην Ελλάδα, τη Γερμανία και τις Η.Π.Α. ή την ... ... LLP, και περιλαμβανομένων των υποθέσεων που καλύφθηκαν από τις ρυθμίσεις της ... το έτος 2008 με τις Γερμανικές Αρχές, καθώς και με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) και το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) στις ΗΠΑ. Η διαπραγμάτευση της συμφωνίας συμβιβασμού μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ομίλου ..., που είχε ως αντικείμενο την αποκατάσταση της τυχόν βλάβης που υπέστη το Ελληνικό Δημόσιο και την διευθέτηση των διοικητικών προστίμων σε σχέση με τις κάθε είδους υποθέσεις που σχετίζονται με δραστηριότητες διαφθοράς, πληρωμές ή υποσχέσεις πληρωμών προς τρίτους ή άλλες παράνομες δραστηριότητες από την πλευρά της ... έως το έτος 2007, ολοκληρώθηκε. Με την Συμφωνία διευθετούνται ζητήματα αστικού και διοικητικού δικαίου. Η συμφωνία δεν περιλαμβάνει ζητήματα ποινικού δικαίου. Επιπλέον, παρέχεται στον Υπουργό των Οικονομικών η εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσει την Ελληνική Δημοκρατία και να υπογράψει το εγκεκριμένο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, Σχέδιο Συμφωνίας Συμβιβασμού». Στο δε παράρτημα XI του νόμου αυτού περιέχεται ολόκληρο το κείμενο της Συμφωνίας, στην αγγλική και την ελληνική γλώσσα. Το Σχέδιο της Συμφωνίας Συμβιβασμού, το οποίο εγκρίθηκε, αρχικώς, από τα Δ.Σ. της «... A.G.» και της «... Α.Ε.», στις 29.2.2012 και 2.3.2012, αντίστοιχα (βλ. τη σχετική αναφορά στο κείμενο του Σχεδίου, ΦΕΚ Α΄ 86/2012, Παράρτημα ΙΧ, σελ. 2484 και 2506, in fin), και στη συνέχεια από την Ελληνική Βουλή με την προμνησθείσα διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 324 του ν. 4072/2012, μετεβλήθη, αυτούσιο, σε οριστική Συμφωνία Συμβιβασμού στις 22.8.2012, δια της επιθέσεως επί του κειμένου αυτής, κατ’ εξουσιοδότηση της διατάξεως της παραγράφου 2 του άρθρου 324 του Ν. 4072/2012, της υπογραφής του Υπουργού Οικονομικών˙ στη συνέχεια δε η εν λόγω Συμφωνία δημοσιεύθηκε στο τεύχος Α΄ 164/27.8.2012 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (βλ. την πράξη της υπογραφής του Υπουργού Οικονομικών στη σελ. 4154 και 4172 του ΦΕΚ), ως η υπ’ αριθμ. .../27.8.2012 «Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας «...», σύμφωνα με την εξουσιοδότηση της παραγράφου 2, του άρθρου 324, του ν. 4072/2012», φέρει δε τον τίτλο «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ...» (στο Αγγλικό κείμενο: «SETTLEMENT AGREEMENT BETWEEN THΕ HELLENIC REPUBLIC AND ...»). Εξάλλου, η ανωτέρω Συμφωνία Συμβιβασμού, δυνάμει του όρου ΙΧ αυτής, τέθηκε σε ισχύ την ημερομηνία δημοσίευσης του κειμένου της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στις 27.8.2012, οπότε, όπως επί λέξει ορίζεται στη διάταξη του τελευταίου εδαφίου του ανωτέρω όρου, «[…] από το σημείο αυτό, η παρούσα συμφωνία θα επιλύει πλήρως και οριστικά όλες τις διαφορές σε σχέση με την Υπόθεση και η παρούσα Συμφωνία θα δεσμεύει τα Μέρη».
7. Επειδή, στο κείμενο της Συμφωνίας Συμβιβασμού ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: «1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ. Η Ελληνική Δημοκρατία είναι κυρίαρχο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Η ... είναι Γερμανική ηλεκτροτεχνική εταιρία που ασχολείται, μεταξύ άλλων, με την παραγωγή εξοπλισμού, συστημάτων μετάδοσης και διανομής στον τομέα της ενέργειας, με τα συστήματα και εξοπλισμό στον τομέα των μεταφορών καθώς και με εξοπλισμό στον τομέα της υγείας ως προμηθευτής, μεταξύ άλλων, εθνικών, κρατικών και περιφερειακών Αρχών σε διάφορες χώρες του κόσμου. Το Νοέμβριο του 2006, η Εισαγγελία του Μονάχου πραγματοποίησε έρευνες σε εκτέλεση δικαστικών ενταλμάτων σε διάφορες εγκαταστάσεις της ..., καθώς και στις κατοικίες συγκεκριμένων εργαζομένων στην περιοχή του Μονάχου στη Γερμανία στο πλαίσιο έρευνας σχετικά με πιθανή δωροδοκία δημόσιων αξιωματούχων καθώς και με άλλες παράνομες πράξεις. Αμέσως μετά τα παραπάνω, η ... αποκάλυψε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (Department of Justice – DOJ) και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (Securities and Exchange Commission – SEC) το ενδεχόμενο παραβάσεων του Νόμου για τις Πρακτικές Διαφθοράς στην Αλλοδαπή (Foreign Corrupt Practices Act) σε διάφορες χώρες. Παράλληλα, η ... ξεκίνησε μια εκτεταμένη εσωτερική έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο […] Η Ελληνική Δημοκρατία έχει προχωρήσει σε σχετική έρευνα ως προς την ανάμιξη της ... σε παράνομες δραστηριότητες στην Ελλάδα και τις σχετικές ευθύνες που προκύπτουν με βάση το Αστικό και το Διοικητικό Δίκαιο από ενδεχόμενες παράνομες επιχειρηματικές πρακτικές. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Δημοκρατία και η ... συμφωνούν να προχωρήσουν σε πλήρη και οριστική ρύθμιση των διαφορών τους σε σχέση με τα παραπάνω, επιδιώκοντας την καλύτερη δυνατή λύση και για τις δύο πλευρές. Για το σκοπό αυτό η ... συμφωνεί να προβεί σε παροχές για την πλήρη και οριστική διευθέτηση όλων των πιθανών κατηγοριών για μη σύννομη συμπεριφορά σε σχέση με την Υπόθεση, όπως αυτή ορίζεται παρακάτω στην παρούσα Συμφωνία Συμβιβασμού (η «Συμφωνία»)[…] Τα Μέρη συμφωνούν ότι η παρούσα Συμφωνία δεν επηρεάζει εκκρεμείς διαφορές που υφίστανται ή τυχόν θα προκύψουν, εμπορικής, διοικητικής, αστικής ή ποινικής φύσης, και οι οποίες δεν σχετίζονται με την Υπόθεση. Ρητώς επίσης συνομολογείται ότι οι ρυθμίσεις της παρούσας δεν έχουν, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ότι έχουν οποιαδήποτε επιρροή ή ότι κατά οιονδήποτε τρόπο περιλαμβάνουν ζητήματα ποινικής φύσης κατά προσώπων. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, τα Μέρη, με δεδομένη τη νομική θέση του καθενός από αυτά, αποδέχονται την παρούσα Συμφωνία Συμβιβασμού («Συμφωνία»), όπως αυτή ορίζεται παρακάτω: ΙΙ. ΟΡΙΣΜΟΙ. Ο όρος «ΕΔ» νοείται ότι περιλαμβάνει την Ελληνική Δημοκρατία, τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τις Δημόσιες Αρχές, τα ΝΠΔΔ και όλες εκείνες τις επιχειρήσεις, στις οποίες το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει το σύνολο των μετοχών συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο. Ο όρος «...» νοείται ότι περιλαμβάνει τη ... AG, τη ... Α.Ε. (Ελλάδας) και τις άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενες θυγατρικές εταιρίες και κοινοπραξίες αυτών … Επίσης νοείται ότι περιλαμβάνει τα ανώτερα στελέχη, τα μέλη ΔΣ και υπαλλήλους αυτής, εκτός εκείνων που, λόγω των δικαστικών διερευνήσεων, έχουν ήδη εμπλακεί ή πρόκειται στο μέλλον να εμπλακούν στην Υπόθεση ... Ο όρος «SAE» νοείται ότι περιλαμβάνει τη ... AE και τις θυγατρικές της εταιρείες στην Ελλάδα, καθώς και τη ... ... ABEE. Ο όρος «Υπόθεση» νοείται ότι περιλαμβάνει όλες ανεξαιρέτως τις μέχρι σήμερα υποθέσεις, αξιώσεις ή ισχυρισμούς, γνωστούς ή και μη γνωστούς, που σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με δραστηριότητες διαφθοράς, πληρωμές (ή υποσχέσεις πληρωμών) προς τρίτους ή άλλες παράνομες δραστηριότητες από την πλευρά της ..., περιλαμβανομένων ενδεικτικά όσων υποθέσεων διερευνήθηκαν από τις Αρχές στην Ελλάδα, τη Γερμανία και τις Η.Π.Α. ή τη Δικηγορική Εταιρία ... ... LLP, περιλαμβανομένων των υποθέσεων που καλύφθηκαν από τις ρυθμίσεις της ... με τις Γερμανικές Αρχές το έτος 2008, καθώς και με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) και το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) στις ΗΠΑ […] ΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ... (1) Τα Μέρη συμφωνούν ότι προς πλήρη και οριστική διευθέτηση όλων των απαιτήσεων που προκύπτουν με βάση το Αστικό και Διοικητικό Δίκαιο και που έχουν σχέση με την Υπόθεση (συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και τον ανταγωνισμό), η ... αναλαμβάνει απέναντι στην ΕΔ τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 1. Παροχή ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ: Η ... προβαίνει στην ακόλουθη παροχή αναφορικά με τις εισπρακτέες απαιτήσεις της σε βάρος φορέων του Ελληνικού δημοσίου τομέα που μνημονεύονται στο Παράρτημα 2 … Η ΕΔ δηλώνει με την παρούσα, σύμφωνα με το άρθρο 477 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, σωρευτική αναδοχή χρέους ως εις ολόκληρο συνοφειλέτης για όλες τις εισπρακτέες απαιτήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα 2. Αμέσως μετά η ... με την παρούσα προβαίνει σε άφεση χρέους … έναντι όλων των εις ολόκληρο συνοφειλετών αυτών, ώστε οι απαιτήσεις αυτές να αποσβεστούν στο σύνολό τους … 2 Παροχή ύψους 90 εκατομμυρίων Ευρώ: Η ... AG αναλαμβάνει την υποχρέωση, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 3, να διαθέσει για μία περίοδο πέντε (5) ετών από την Ημερομηνία Έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας … ένα συνολικό ποσό 90 εκατομμυρίων Ευρώ … όπως περιγράφεται κατωτέρω για την υποστήριξη των κατωτέρω φορέων και δραστηριοτήτων της ΕΔ: (1) Φορέων που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και έχουν ως σκοπό την καταπολέμηση της διαφθοράς, της απάτης και του ξεπλύματος χρήματος στην ΕΔ (2) Σχεδίων και προγραμμάτων, περιλαμβανομένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, που στοχεύουν στην καταπολέμηση της διαφθοράς, της απάτης και του ξεπλύματος χρήματος στην ΕΔ (3) Πανεπιστημιακών και άλλων επιστημονικών ερευνητικών προγραμμάτων στην ΕΔ … (4) Προγραμμάτων υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές … (5) Παροχή ιατρικού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης, εγκατάστασης και συντήρησης του εξοπλισμού αυτού) που θα ζητηθεί για Δημόσια Νοσοκομεία … μετά από εκτίμηση των σχετικών αναγκών από το Υπουργείο Υγείας, σε συνεννόηση με την Επιτροπή Εποπτείας και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία … Κάθε καταβολή ποσών για συγκεκριμένα σχέδια ή φορείς θα αποφασίζεται από τα Μέρη σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Παράρτημα 3. 3. Επένδυση ύψους 100 εκατομμυρίων. Η ... AG αναλαμβάνει να διασφαλίσει τη συνεχιζόμενη παρουσία της SAE στην Ελλάδα, η οποία απασχολεί σήμερα περισσότερους από 600 εργαζομένους, με τη χρήση, εντός του 2012, των ενδεικνυόμενων μέσων και ενεργειών οικονομικής στήριξης της SAE με ποσό που υπολογίζεται στα 100 εκατομμύρια Ευρώ. Η εκπλήρωση αυτής της διάταξης θα στοιχειοθετείται εγγράφως στην Επιτροπή Εποπτείας από τους ορκωτούς ελεγκτές της SAE. 4. Περαιτέρω επενδύσεις: (α) … (β) Τα Μέρη συμφωνούν ότι η Επιτροπή Εποπτείας θα συστήσει μια κοινή ομάδα εργασίας (η «Επιτροπή Επενδύσεων») για να διερευνήσει πραγματικούς και ουσιαστικούς τομείς επενδύσεων από την ... και την ΕΔ … (γ) Ειδικότερα, αλλά όχι μόνο η ... θα εξετάσει την πραγματοποίηση επενδύσεων διαφόρων τύπων και μορφών στην ΕΔ. Μια τέτοια επένδυση, η οποία εξετάζεται, περιλαμβάνει την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου παραγωγής στην Ελλάδα για ένα έργο αξίας άνω των 60 εκατομμυρίων ευρώ που θα οδηγήσει στην απασχόληση άνω των 700 ατόμων … IV. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ της ΕΔ [ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ] (1) Η ΕΔ αναγνωρίζει τη συνεργασία της ... κατά την έρευνα της Υπόθεσης. (2) Η ΕΔ δηλώνει ότι η ... αποτελεί αξιόπιστη και υπεύθυνη επιχείρηση, υπό την έννοια του Άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. (3) Η ΕΔ παραιτείται με την παρούσα από κάθε αστική και διοικητική (περιλαμβανομένων εκείνων από ξέπλυμα χρήματος και παραβάσεων της νομοθεσίας περί Ανταγωνισμού) αξίωση και πρόστιμο κατά της ... σε σχέση με την Υπόθεση. Η ΕΔ δεν θα καταθέσει ένδικα βοηθήματα αστικού ή διοικητικού δικαίου και δεν θα επιβάλει πρόστιμα ή κυρώσεις κατά της .... Αν κάποιο τέτοιο ένδικο βοήθημα ή κύρωση έχει ήδη ασκηθεί ή επιβληθεί, η ΕΔ θα παραιτείται οριστικά, η δε κύρωση θα καταργηθεί ή/και ακυρωθεί οριστικά. Επιπλέον, η ΕΔ θα διατηρήσει χωρίς ζημία τη ... σε σχέση με την Υπόθεση, συμφωνώντας ρητά ότι η παρούσα Συμφωνία έχει αμετάκλητο χαρακτήρα. Επιπλέον, εφόσον χρειαστεί, η ΕΔ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια παροχής υπεράσπισης και εν γένει αρωγής προς τη ... σε σχέση με τις ανωτέρω αξιώσεις, πρόστιμα, αγωγές και/ή άλλες διαδικασίες. Σε περίπτωση πάντως που, παρ’ όλα αυτά, τέτοιες αξιώσεις εγερθούν και/ή έννομες συνέπειες επέλθουν, η ... θα έχει έναντι της ΕΔ δικαίωμα επίσχεσης και δικαίωμα συμψηφισμού του αντίστοιχου ποσού με την Παροχή των 90 εκατομμυρίων που περιγράφεται στον Όρο ΙΙΙ. V. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΔΙΚΩΝ. Σε σχέση με τον όρο ΙΙΙ (1) και εφόσον η ... είναι ενάγων διάδικος, η ... θα καταργήσει εντός ευλόγου χρόνου μετά την Ημερομηνία Έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, κάθε αντίστοιχη δικαστική διαδικασία και θα αναλάβει κάθε εύλογη προκύπτουσα δαπάνη. Δικαστικές διαδικασίες σχετικές με την Υπόθεση θα καταργούνται από τον αιτούντα ή τον ενάγοντα ή σε κάθε περίπτωση το διάδικο που έχει την εξουσία διάθεσης. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται της αρνητικής αναγνωριστικής αγωγής στο Μόναχο. VI. ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΡΗ (1) … (2) Επιτροπή Εποπτείας: Τα Μέρη θα διορίσουν τους εκπροσώπους τους στην Επιτροπή Εποπτείας και θα διευκολύνουν την Επιτροπή Εποπτείας στην εκπλήρωση των καθηκόντων της. (3) … VIII. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (1) […] (5) Η παρούσα Συμφωνία διέπεται από το δίκαιο της ΕΔ … (8) Κάθε διαφορά που θα προκύψει σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία ή με την ισχύ της εν όλω ή εν μέρει, θα επιλύεται οριστικά σύμφωνα με τους Κανόνες περί Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΔΕΕ/ICC) χωρίς δυνατότητα προσφυγής στα τακτικά δικαστήρια σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς. Τόπος διαιτησίας ορίζεται η Γενεύη, Ελβετία, ο Αριθμός των διαιτητών ορίζεται σε τρεις και γλώσσα της διαιτητικής διαδικασίας ορίζεται η Αγγλική. IX. ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ.
[…] Η παρούσα Συμφωνία μαζί με τα παραρτήματα υπ’ αριθμ. 1-4 αυτής θα τεθεί σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος») και από το σημείο αυτό η παρούσα συμφωνία θα επιλύει πλήρως και οριστικά όλες τις διαφορές σε σχέση με την Υπόθεση και η παρούσα Συμφωνία θα δεσμεύει τα Μέρη. Η παρούσα συμφωνία ενεκρίθη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ... AG στις 29 Φεβρουαρίου 2012 και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ... AE στις 2 Μαρτίου 2012». Εξάλλου, στο Παράρτημα 3 της Συμφωνίας αναφέρονται τα εξής: «Επιτροπή Εποπτείας 1. Σύνθεση της Επιτροπής Εποπτείας. Σε σύνολο επτά μελών της Επιτροπής Εποπτείας, τρία ορίζονται από την ΕΔ και άλλα τρία από τη ..., ενώ προεδρεύει ο Επίτροπος Εταιρικής Συμμόρφωσης [τον οποίο ορίζει σύμφωνα με το Παράρτημα 4, ο Υπουργός Οικονομικών] … 2. Αρμοδιότητες. Η Επιτροπή Εποπτείας θα ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία και όποιες άλλες αρμοδιότητες ενδέχεται να της αναθέσουν τα Μέρη με γραπτή συμφωνία …». Περαιτέρω, με την υπ’ αριθμ. .../17.9.2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 438) ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Εποπτείας που προβλέπεται στην ανωτέρω Συμφωνία. Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής αυτής ανήκει η εποπτεία και ο συντονισμός υλοποίησης επιμέρους όρων για την εφαρμογή της Συμφωνίας. Η τελευταία αυτή απόφαση τροποποιήθηκε εν μέρει από την υπ’ αριθμ. 546/23.5.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 237/27.5.2013).
8. Επειδή, εν προκειμένω, για τη θεμελίωση του εννόμου συμφέροντος το μεν αιτούν Σωματείο επικαλείται τον καταστατικό του σκοπό, ο οποίος συνίσταται στην προστασία και γενικότερη προώθηση των συμφερόντων του Έλληνα φορολογούμενου και της ελληνικής οικονομίας, την υποβολή προτάσεων και πραγματοποίηση παρεμβάσεων σε θέματα φορολογίας και την προστασία των εννόμων συμφερόντων των φορολογουμένων, οι δε αιτούντες φυσικά πρόσωπα επικαλούνται την ιδιότητα του φορολογούμενου Έλληνα πολίτη και ισχυρίζονται ότι οι προσβαλλόμενες πράξεις οδηγούν σε απώλεια για το Ελληνικό Δημόσιο εσόδων τουλάχιστον 2 δις ευρώ, λόγω της οποίας, αφενός μεν θα δημιουργηθούν για τους ίδιους πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις, και αφετέρου θα μειωθούν οι δημόσιες δαπάνες του Κράτους από τις οποίες θα επωφελούνταν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Με τα δεδομένα αυτά, το αιτούν σωματείο δεν αποδεικνύει το κατά νόμο έννομο συμφέρον για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης, αφενός μεν διότι το τιθέμενο στην υπόθεση ζήτημα δεν είναι εν στενή εννοία φορολογικό, εφόσον δεν αφορά πρόβλεψη ή καταλογισμό φόρου εις βάρος ελλήνων πολιτών, αλλά τυχόν επερχόμενη, ως συνέπεια των επίμαχων ρυθμίσεων, κατά τους ισχυρισμούς των αιτούντων, έμμεση οικονομική επιβάρυνση του συνόλου του ελληνικού λαού, αφετέρου δε διότι, σε σχέση με την προβαλλόμενη αυτή συνέπεια, το αιτούν σωματείο δεν δικαιολογεί συγκεκριμένο δεσμό, που να το διαφοροποιεί, κατά τρόπο ειδικό, από οποιονδήποτε έλληνα πολίτη, εάν, μάλιστα, ληφθεί υπόψη ότι ωφελούμενοι από τις δημόσιες δαπάνες δεν είναι μόνον οι φορολογούμενοι έλληνες πολίτες, αλλά και οι τυχόν μη φορολογούμενοι, καθώς και οι οπωσδήποτε νομίμως διαμένοντες στη χώρα αλλοδαποί. Επομένως, το προβαλλόμενο έννομο συμφέρον ταυτίζεται, κατ' αποτέλεσμα, με το γενικό συμφέρον κάθε πολίτη για την τήρηση της νομιμότητας, που, όμως, κατά τα ήδη εκτεθέντα στη σκέψη 5, δεν συνιστά το κατά το Σύνταγμα και το νόμο έννομο συμφέρον προς άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως. Για τον αυτό λόγο, δεν δικαιολογούν το κατά νόμο έννομο συμφέρον ούτε οι αιτούντες, φυσικά πρόσωπα, επικαλούμενοι απλώς την ιδιότητα του φορολογουμένου. Δεν ασκεί δε επιρροή, ακόμη κι αν ήταν ακριβής, ο ισχυρισμός ότι, με την ερμηνεία αυτή, δεν θα ήταν δυνατή η προσβολή με αίτηση ακυρώσεως των συγκεκριμένων πράξεων από κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεδομένου ότι, και στην περίπτωση ακόμη αυτή, η δικονομική έννομη τάξη προβλέπει άλλες δυνατότητες ευθέος ή παρεμπίπτοντος ελέγχου νομιμότητας των προσβαλλομένων πράξεων, οι δυνατότητες δε αυτές καλύπτουν τη συνταγματική αξίωση παροχής έννομης προστασίας, εφόσον, βεβαίως, οι αιτούντες μπορούσαν να αποδείξουν τη συνδρομή στο πρόσωπό τους των εκάστοτε αναγκαίων, θεμιτών συνταγματικώς, δικονομικών προϋποθέσεων. Ούτε, εξ άλλου, είναι βάσιμος ο ειδικότερος ισχυρισμός των αιτούντων ότι, με την παραίτηση της Ελληνικής Δημοκρατίας από την άσκηση αρμοδιοτήτων της σχετικών με την επιβολή «διοικητικών κυρώσεων», ο σύνδεσμος με τις προσβαλλόμενες πράξεις έγκειται στην ταυτόχρονη παραίτηση, κατά τους ισχυρισμούς των αιτούντων, και από την ποινική της αξίωση για το αδίκημα της φοροδιαφυγής, αφενός μεν διότι στις επίμαχες ρυθμίσεις δεν περιλαμβάνεται, πάντως, άμεση ή έμμεση παραίτηση από την ποινική αξίωση της Πολιτείας, αφετέρου δε διότι ο σύνδεσμος αυτός, και αληθής υποτιθέμενος, θα ήταν μόνον έμμεση και αντανακλαστική συνέπεια της επίμαχης ρύθμισης και όχι ευθεία ρύθμιση φορολογικού ζητήματος, που θα δικαιολογούσε, υπό την εκδοχή αυτή, το έννομο συμφέρον του αιτούντος σωματείου. Επομένως, η αίτηση ακυρώσεως είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη, διότι ασκείται χωρίς έννομο συμφέρον.
9. Επειδή, μειοψήφησε ο Σύμβουλος Κ. Κουσούλης, ο οποίος υποστήριξε τα εξής: Κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 47 παρ. 1 του ΠΔ. 18/1989, ερμηνευόμενων σε συμφωνία με τη θεμελιώδη συνταγματική αρχή του κράτους δικαίου, σε υποθέσεις με μείζονα σημασία για το δημόσιο συμφέρον, εφόσον δεν υφίσταται άλλος εύλογος και αποτελεσματικός τρόπος να εξεταστούν από το Δικαστήριο τιθέμενα με την αντίστοιχη αίτηση ακυρώσεως ζητήματα μείζονος σπουδαιότητας, η αίτηση ακυρώσεως ασκείται παραδεκτά από άποψη εννόμου συμφέροντος, έστω και εάν ο αιτών επηρεάζεται έμμεσα από την προσβαλλόμενη πράξη (πρβλ. ΣτΕ 460/2013 Ολομ. σε συνδυασμό με 350/2011 επταμ. Δ΄ Τμήματος). Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, το Νοέμβριο του 2006 ξεκίνησε έρευνα από την Εισαγγελία του Μονάχου για τον καταλογισμό τυχόν ποινικών ευθυνών κατά των στελεχών και υπαλλήλων της εταιρίας «... AG» και θυγατρικών της σε υποθέσεις διαφθοράς, δωροδοκίας, απιστίας κ.λπ. Τον Απρίλιο του 2007 παρόμοια έρευνα για την ίδια εταιρεία ξεκίνησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ στο πλαίσιο ελέγχου για την καταπολέμηση διεθνών πρακτικών διαφθοράς. Υπό την πίεση αυτών των ενεργειών η «... AG» ανέθεσε στο νομικό γραφείο «... ...» να προχωρήσει σε εσωτερικό έλεγχο με σκοπό να διερευνηθούν παράνομες πρακτικές προωθητικές νομιμοποίησης εσόδων από διευθυντικά στελέχη της. Ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη οι ως άνω δικαστικές διαδικασίες στην αλλοδαπή, με την από 28.1.2010 ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων συνεστήθη Εξεταστική Επιτροπή με αντικείμενο τη διερεύνηση της υπόθεσης “...” στο σύνολό της. Η Εξεταστική Επιτροπή στο από 24.1.2011 Πόρισμά της, το οποίο διαβιβάστηκε στο Δικαστήριο με το υπ’ αριθμ. ΓΔΟΥ …/23.3.2015 Έγγραφο της Γενικής Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο, με τον οποίο η μητρική ... AG και η θυγατρική ... Α.Ε. είχαν δημιουργήσει και εφάρμοζαν επί δεκαετίες συστήματα, με τα οποία διενεργούσαν και επιχειρούσαν να συγκαλύψουν εκτεταμένες παράνομες πληρωμές κρατικών αξιωματούχων, προκειμένου να αυξήσουν την επιρροή της εταιρίας στην ελληνική αγορά (σελίδες 282 επόμ.). Η περιγραφή των συστημάτων και μηχανισμών παράνομων πληρωμών στο Πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής συνοδεύεται από εκτενή αναφορά, με ειδική παράθεση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, σε καθεμία από τις υποθέσεις που απασχόλησαν την ελληνική δικαιοσύνη, αλλά και τη δικαιοσύνη σε άλλες χώρες της Ευρώπης και των Η.Π.Α. Πρόκειται για υποθέσεις διαφθοράς συγκεκριμένων κρατικών αξιωματούχων και πολιτικών προσώπων και κομμάτων στην Ελλάδα που έλαβαν χώρα από το 1987 μέχρι το 2010 [υπόθεση ΟΤΕ σελ. 138 επ., στην οποία οι ύποπτες συμβάσεις εκτείνονται από το έτος 1987 μέχρι το έτος 2005, υπόθεση ΟΣΕ σελ. 164 επ., στην οποία οι ύποπτες συμβάσεις εκτείνονται από το έτος 1997 μέχρι το έτος εκπόνησης του Πορίσματος (2010), υπόθεση Συστήματος Ασφαλείας των Ολυμπιακών Αγώνων C4I σελ. 201 επ., στην οποία οι ύποπτες συμβάσεις εκτείνονται από το έτος 2002 έως τον χρόνο εκπόνησης του Πορίσματος (2010), υπόθεση ηλεκτρονικών ξεναγών του Υπουργείου Πολιτισμού σελ. 247 επ., στην οποία η ύποπτη σύμβαση εκτείνεται από το έτος 2006 έως το έτος 2008, προμήθειες και συντήρηση ιατρικού υλικού στα νοσοκομεία σελ. 250 επ., όπου οι ύποπτες συμβάσεις εκτείνονται στην τελευταία δεκαπενταετία πριν από τον χρόνο εκπόνησης του Πορίσματος (2010), προμήθειες του Υπουργείου Άμυνας «Patriot, Σύστημα Ερμής» σελ. 258 επ., όπου οι ύποπτες συμβάσεις εκτείνονται από το 1999 έως το έτος εκπόνησης του Πορίσματος (2010)]. Με τα δεδομένα αυτά, το Πόρισμα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι στο εσωτερικό της ... είχε δημιουργηθεί ιδιαίτερη οργανωτική δομή (εγκληματική οργάνωση) που διέπραττε συστηματικά επί δεκαετίες δωροδοκίες στο σύνολο των δομών του ελληνικού κράτους. Τούτο είχε, σύμφωνα με το Πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής, ως αποτέλεσμα: α) την εξασφάλιση προνομιακής και δεσπόζουσας θέσης της επιχείρησης μέσω της στρέβλωσης του ανταγωνισμού, β) τη στρέβλωση στη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος μέσω της συσσώρευσης μαύρου πολιτικού χρήματος και της, κατ’ αυτό τον τρόπο, νόθευσης των κανόνων διαμόρφωσης επιρροής στην κοινή γνώμη και το εκλογικό σώμα, γ) την παρεμπόδιση ανάπτυξης της υγιούς επιχειρηματικότητας με τις εντεύθεν αρνητικές συνέπειες για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, δ) τη συμβολή στη διαμόρφωση και διόγκωση του δημοσιονομικού προβλήματος της Χώρας. Στο Κεφάλαιο του Πορίσματος σχετικά με τη ζημία του Ελληνικού Δημοσίου (σελ. 409 επ.) αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι από την πιο πάνω εγκληματική δραστηριότητα των στελεχών της ... το Ελληνικό Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι Οργανισμοί του υπέστησαν ζημία, ο υπολογισμός της οποίας πρέπει να γίνει από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας, και η οποία, πάντως, κατά την εκτίμηση της Εξεταστικής Επιτροπής, ανέρχεται κατά προσέγγιση στο ποσό των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο συμπέρασμα του Πορίσματος προτείνεται, από την πλειοψηφία των μελών της, μεταξύ άλλων, να ασκηθεί αγωγή κατά της εταιρίας ... τόσο από το Ελληνικό Δημόσιο, όσο και από τα νομικά πρόσωπα για την αποκατάσταση της θετικής και αποθετικής ζημίας που φαίνεται να υπέστησαν και να επιβληθούν σε βάρος της ... από τα αρμόδια όργανα του Κράτους οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, μεταξύ των οποίων και η επιβολή προστίμων, ώστε να θωρακιστεί η διαφάνεια σε όλους τους τομείς λειτουργίας του Κράτους. Παράλληλα, η Ελληνική Ποινική Δικαιοσύνη κίνησε αυτεπάγγελτα ποινικές διαδικασίες εις βάρος στελεχών της ..., αλλά και δημοσίων λειτουργών και πολιτικών προσώπων για υποθέσεις διαφθοράς, απάτης, απιστίας, δωροδοκίας, δωροληψίας, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κ.λπ. Εν τω μεταξύ με την υπ’ αριθμ. 72/2011 απόφαση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ανατέθηκε στην εταιρία ... LLP η εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον κάθε αρμόδιας αλλοδαπής Αρχής και δικαστηρίου, με σκοπό την προβολή και ικανοποίηση με κάθε νόμιμο τρόπο, δικαστικό ή εξώδικο, των απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου από την ως άνω υπόθεση κατά της ..., επισημάνθηκε δε στην ίδια απόφαση ότι η ικανοποίηση των κατά τα άνω απαιτήσεων θα συνίσταται στην αποκατάσταση της κάθε είδους ζημίας (θετικής, αποθετικής, μέλλουσας ή γεννημένης, ηθικής βλάβης κ.λπ.) του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και στην επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων, χρηματικής ή άλλης φύσεως, κατά των υπευθύνων και δόθηκε στην ως άνω εταιρία η εντολή να τηρεί ενήμερο το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους επί της πορείας της υποθέσεως και της εκβάσεως των κύριων διαδικαστικών σταδίων της. Εξάλλου με το υπ’ αριθμ. ...
/28.3.2011 Έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βερολίνο η ως άνω απόφαση του Προέδρου του, επισημάνθηκε ρητώς ότι η τυχόν συμφωνία των μερών για συμβιβαστική επίλυση της εν λόγω διαφοράς πρέπει να τεθεί υπόψη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και να εγκριθεί από αυτό νομίμως, προκειμένου να είναι έγκυρη και να δεσμεύει το Ελληνικό Δημόσιο. Ακολούθησε με το άρθρο 324 του νόμου 4072/2012 η έγκριση του Σχεδίου Συμφωνίας Συμβιβασμού, το περιεχόμενο της οποίας παρατίθεται στις σκέψεις 6 και 7. Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. …/4.3.2015 Έγγραφο της Προέδρου της Επιτροπής Εποπτείας κατά την ως άνω ημερομηνία (4.3.2015) από την παροχή των 80 εκατομμυρίων ευρώ ποσό 74.678.020,87 ευρώ ανεξόφλητων απαιτήσεων της ... έναντι φορέων του Ελληνικού Δημοσίου είχε ήδη διαγραφεί, από την παροχή των 90 εκατομμυρίων, κανένα ποσό δεν είχε ακόμη εκταμιευθεί, αλλά είχαν προχωρήσει οι σχετικές διαδικασίες, η παροχή 100 εκατομμυρίων ευρώ έχει πληρωθεί με την ανακεφαλαιοποίηση της ... ΕΛΛΑΣ, ενώ οι περαιτέρω επενδύσεις ύψους περίπου 60 εκατομμυρίων ευρώ δεν είχαν προχωρήσει. Σύμφωνα με το νεότερο υπ’ αριθμ. …/25.11.2016 Έγγραφο της Προέδρου της Επιτροπής Εποπτείας, το οποίο απεστάλη σε απάντηση σχετικού Έγγραφου ερωτήματος του Δικαστηρίου, η παροχή ύψους 80 εκ. ευρώ ολοκληρώθηκε, από την παροχή των 90 εκατομμυρίων έχει εκταμιευθεί συνολικό ποσό 19.106.906,50 ευρώ, ενώ οι περαιτέρω επενδύσεις ύψους περίπου 60 εκατομμυρίων ευρώ δεν έχουν προχωρήσει. Με το ίδιο …/4.3.2015 Έγγραφο της Προέδρου της Επιτροπής Εποπτείας βεβαιώνεται ότι η ... εκπλήρωσε τη συμβατική της υποχρέωση περί καταβολής της νομικής δαπάνης της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Δικηγορική Εταιρία ... LLP (όρος VII) και υπέβαλε παραίτηση από αρνητική αναγνωριστική αγωγή που είχε καταθέσει στο Πρωτοδικείο Μονάχου. Επισημαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από καταγγελία, ζήτησε διευκρινίσεις, (EU PILOT 7196/MARK), α) διατυπώνοντας την άποψη ότι με τον όρο ΙΙΙ.(1).2.(5) της Συμφωνίας Συμβιβασμού, με τον οποίο προβλέπεται η παροχή ιατρικού εξοπλισμού στα Δημόσια Νοσοκομεία της Ελληνικής Δημοκρατίας με έμφαση στα παιδιατρικά νοσοκομεία, τίθεται ζήτημα παραβίασης των ευρωπαϊκών κανόνων δημοσίων συμβάσεων [άρθρο 31 της Οδηγίας 2004/18, το οποίο προβλέπει τη χρήση της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης αποκλειστικά και περιοριστικά στις περιπτώσεις που πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό (βλ. σχετικά ΑΠ ΕΝΥ/εε …/11.12.2014 Έγγραφο Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών)], β) ζητώντας να εξηγήσουν οι ελληνικές αρχές ποιες είναι οι νομικές συνέπειες του όρου ΙV (2) της Συμφωνίας Συμβιβασμού, ο οποίος προβλέπει ότι η «Ελληνική Δημοκρατία δηλώνει ότι η ... αποτελεί αξιόπιστη και υπεύθυνη επιχείρηση υπό την έννοια του άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18». Σύμφωνα με το …/25.11.2016 Έγγραφο της Επιτροπής Εποπτείας προς το Δικαστήριο η σχετική καταγγελία έχει τεθεί στο αρχείο (βλ. το σχετικό από 18.7.2016 ενημερωτικό Έγγραφο της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο κοινοποιείται σημείωμα των υπηρεσιών της Επιτροπής). Σύμφωνα με το ανωτέρω σημείωμα, «Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για την εφαρμογή έως σήμερα του Όρου III (2)(5) και του Όρου IV της Συμφωνίας Συμβιβασμού ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και την εταιρία ... και λαμβάνοντας υπόψη τη σαφή δέσμευση των ελληνικών αρχών να εφαρμόσουν τις επίμαχες διατάξεις με τρόπο που να εξασφαλίζει πλήρη συμβατότητα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων, οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προτίθενται να θέσουν στο αρχείο την παρούσα καταγγελία… Ωστόσο, οι υπηρεσίες μας επιθυμούν να ενημερώσουν τις ελληνικές αρχές ότι θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την εφαρμογή της Συμφωνίας Συμβιβασμού και παρακαλούν τις ελληνικές αρχές να ενημερώσουν τις υπηρεσίες μας σε περίπτωση που αποφασίσουν να εφαρμόσουν τις επίμαχες διατάξεις… Οι υπηρεσίες μας θα μπορέσουν να θέσουν στο αρχείο την παρούσα υπόθεση μετά το πέρας τεσσάρων εβδομάδων από την επιστολή της 13/7/2016». Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, σύμφωνα με τη μειοψηφούσα αυτή γνώμη, η συγκεκριμένη υπόθεση εμφανίζεται να έχει μείζονα σημασία για το δημόσιο συμφέρον (βλ. ειδικότερα τις προεκτεθείσες διαπιστώσεις του από 24.1.2011 Πορίσματος της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής σχετικά με τις επιπτώσεις των υποθέσεων, που αποτέλεσαν αντικείμενο της Συμφωνίας Συμβιβασμού, στο δημοκρατικό πολίτευμα, καθώς και στην οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση της Χώρας), περαιτέρω δε με την κρινόμενη αίτηση τίθενται σοβαρά ζητήματα, τα οποία αφορούν τις συνταγματικές προϋποθέσεις συμβιβασμού του Ελληνικού Δημοσίου σε διαφορές δημοσίου δικαίου, δεδομένου ότι με τη Συμφωνία Συμβιβασμού το Δημόσιο παραιτείται από την άσκηση αρμοδιοτήτων για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (βλ. όρο IV.3). Εξ άλλου, παρίσταται λίαν αμφίβολο, εν όψει του ανωτέρω πραγματικού, αν είναι δυνατό να ασκηθεί από φυσικό ή νομικό πρόσωπο παραδεκτή από άποψη αμέσου εννόμου συμφέροντος αίτηση ακυρώσεως κατά των προσβαλλομένων πράξεων. Εν προκειμένω δε, υφίσταται, έστω και έμμεσος, σύνδεσμος μεταξύ των συνεπειών των προσβαλλομένων πράξεων και των αιτούντων, των μεν φυσικών προσώπων ως φορολογουμένων, του δε αιτούντος σωματείου εν όψει των καταστατικών σκοπών του που συνδέονται με θέματα φορολογίας. Συνεπώς, κατά την γνώμη αυτή, παραδεκτά ασκείται από άποψη εννόμου συμφέροντος η κρινόμενη αίτηση, τόσο από το αιτούν σωματείο, όσο και από τα αιτούντα φυσικά πρόσωπα.
10. Επειδή, μειοψήφησαν ακόμη οι Σύμβουλοι Α.Μ. Παπαδημητρίου και Ό. Παπαδοπούλου, οι οποίες διατύπωσαν την ακόλουθη γνώμη: Δυνάμει του όρου IV.3 της Συμφωνίας Συμβιβασμού (και ενόψει και του περιεχομένου στον όρο ΙΙ της Συμφωνίας ορισμού του όρου «Υπόθεση»), η Ελληνική Δημοκρατία παραιτείται από την άσκηση των αρμοδιοτήτων για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε σχέση, μεταξύ άλλων, και με «άλλες παράνομες δραστηριότητες από την πλευρά της ...», μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται πράξεις αποβλέπουσες στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Εξάλλου, κατά τον κρίσιμο χρόνο, ως πράξεις αποβλέπουσες στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες θεωρούνται και πράξεις φοροδιαφυγής [βλ. άρθρο 2 παρ. 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 περ. ιη΄ του ν. 3691/2008 (Α΄ 166), όπως η περίπτωση ιη΄ προστέθηκε με το άρθρο 77 παρ. 1 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58)]. Υπό τα δεδομένα αυτά, το αιτούν Σωματείο, ως εκ του καταστατικού του σκοπού, έχει έννομο συμφέρον για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης, διότι η Συμφωνία περιλαμβάνει, όπως προκύπτει αμέσως ανωτέρω, και προβλέψεις φορολογικού χαρακτήρα, αφού η παραίτηση του Ελληνικού Δημοσίου από οποιεσδήποτε κυρώσεις και αξιώσεις κατά της ... αφορά κάθε παράνομη δραστηριότητα, περιλαμβανομένου και του αδικήματος της φοροδιαφυγής.
Διά ταύτα
Απορρίπτει την αίτηση.
Διατάσσει την κατάπτωση του κατατεθέντος παραβόλου.
Δέχεται την παρέμβαση.
Επιβάλλει στους αιτούντες την δικαστική δαπάνη α) του Δημοσίου, η οποία ανέρχεται σε εννιακόσια είκοσι (920) ευρώ (460+460) και β) των παρεμβαινουσών εταιριών, η οποία ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εκατό 1100 ευρώ (180+460+460) και για τις δύο παρεμβαίνουσες.
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 15 Ιουνίου και 13 Νοεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος
Ν. Σακελλαρίου
Η Γραμματέας
Μ. Παπασαράντη
και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 13ης Νοεμβρίου 2017.
Ο Πρόεδρος
Ν. Σακελλαρίου
Η Γραμματέας
Ε. Γκίκα