ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣτΕ Ολ 686/2018 (Ν 3900/2010) Πιλοτική δίκη - Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση - Μάθημα Νεοελληνικής γλώσσας - Συντελεστές βαρύτητας - Ειδικές κατηγορίες υποψηφίων - Συνταγματικότητα νόμου

Αριθμός:
686
Έτος:
2018
Τμήμα Δικαστηρίου:
Φύση/Είδος:
Ημ. Δημοσίευσης:
21/03/2018
Μέσο Δημοσίευσης:
ΤΝΠ QUALEX
ΘΠΔΔ, 6/2018, σελ. 529 - 537
Σχόλια/Παρατηρήσεις:
Κυριάκος Παπανικολάου, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος
ECLI:
ECLI:EL:COS:2018:0321A686.17E614
Αρ. Λέξεων:
11731
Εμφάνιση περισσότερων Εμφάνιση λιγότερων

Περίληψη

Πιλοτική δίκη. Εκπαίδευση. Αίτηση ακυρώσεως των πινάκων αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά το μέρος που δεν έχει συμπεριληφθεί ο αιτών στους εισαγόμενους στις Ιατρικές Σχολές. Συνάφεια του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας προς όλα τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στις ανώτατες σχολές, τόσο θεωρητικής όσο και θετικής κατεύθυνσης. Η εξέταση του αποτελεί πρόσφορο κριτήριο για την επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων όλων των ανωτάτων σχολών, συμπεριλαμβανομένου και των ιατρικών. Η επίμαχη ρύθμιση που δεν προβλέπει μειωτικό συντελεστή για τη βαθμολόγηση του ως άνω μαθήματος με αποτέλεσμα να αποδίδεται ίδια βαρύτητα με την εξέταση ενός μαθήματος της Ομάδας Προσανατολισμού δεν είναι απρόσφορη. Αντίθετη μειοψηφία. Η μη πρόβλεψη από το νομοθέτη χωριστών θέσεων στις ανώτατες σχολές για τους υποψηφίους με μαθησιακές δυσκολίες δεν αντίκειται στις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας διότι τα θέματα στα οποία εξετάζονται προφορικώς οι υποψήφιοι είναι κοινά με αυτά στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι της γενικής κατηγορίας. Αντίθετη μειοψηφία. Προνομιακή εισαγωγή των διακριθέντων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η επίμαχη διάταξη, κατά το μέρος που θεσπίζει πρόβλεψη ποσοστού πρόσθετων θέσεων, σε ποσοστό 4,5%, υπέρ των υποψηφίων αθλητών προς εισαγωγή στα λοιπά, πλην ΤΕΦΑΑ, τμήματα και σχολές των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας προσκρούει στην κατά το άρθρο 4 παρ.1, 5 παρ. 1 και 16 του Συντάγματος. Έννομο συμφέρον αιτούντος διότι η Διοίκηση θα είναι υποχρεωμένη, σε συμμόρφωση προς θετική απόφαση του Δικαστηρίου, να εγγράψει τον αιτούντα ως υπεράριθμο σε μία εκ των ιατρικών σχολών της χώρας. Αντίθετη μειοψηφία. Έννομο συμφέρον παρεμβαίνοντος. Εκπρόθεσμη η παρέμβαση. Δεκτή εν μέρει η αίτηση ακυρώσεως.

Εμφάνιση περισσότερων Εμφάνιση λιγότερων

Απόφαση

Αριθμός 686/2018
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 22 Σεπτεμβρίου 2017, με την εξής σύνθεση: Μ. Καραμανώφ, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύουσα, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας και των αρχαιοτέρων της Αντιπροέδρων που είχαν κώλυμα, Ι. Μαντζουράνης, Μ. Γκορτζολίδου, Ε. Νίκα, Γ. Τσιμέκας, Β. Αραβαντινός, Α. Καλογεροπούλου, Β. Ραφτοπούλου, Θ. Αραβάνης, Αντ. Χλαμπέα, Ηλ. Μάζος, Χ. Ντουχάνης, Β. Κίντζιου, Θ. Τζοβαρίδου, Ολ. Παπαδοπούλου, Ι. Σύμπλης, Κ. Κονιδιτσιώτου, Αγγ. Μίντζια, Ι. Σπερελάκης, Σύμβουλοι, Μ. Σταματοπούλου, Χ. Μπολόφη, Ι. Δημητρακόπουλος, Πάρεδροι. Από τους ανωτέρω οι Σύμβουλοι Κ. Κονιδιτσιώτου και Ι. Σπερελάκης, καθώς και η Πάρεδρος Χ. Μπολόφη μετέχουν ως αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του ν. 3719/2008. Γραμματέας η Ελ. Γκίκα.
Για να δικάσει την από 11ης Νοεμβρίου 2016 αίτηση:
του ... του ..., κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής (...), ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Σπυρίδωνα Βλαχόπουλο (Α.Μ. 17001), που τον διόρισε με πληρεξούσιο, ο οποίος διορίζει στο ακροατήριο τον δικηγόρο Χαράλαμπο Χρυσανθάκη (Α.Μ. 11855) με τον οποίο συμπαρίσταται,
κατά του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος παρέστη με τον Σπυρίδωνα Παπαγιαννόπουλο, Νομικό Σύμβουλο του Κράτους.
Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει να ακυρωθούν: α) οι πίνακες αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων των Γενικών Λυκείων έτους 2016 για την εισαγωγή στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, β) η υπ’ αριθμ. Φ.253/136095/Α5/24.8.2016 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.
Η πιο πάνω αίτηση εισάγεται στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας κατόπιν της από 21 Φεβρουαρίου 2017 πράξεως της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010 και της υπ’ αριθ. 1442/2017 παραπεμπτικής αποφάσεως του Γ΄ Τμήματος καθώς και της από 22 Ιουνίου 2017 πράξεως του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου να επιλύσει η Ολομέλεια το ζήτημα που αναφέρεται στην Απόφαση.
Στη δίκη παρεμβαίνει, υπέρ του αιτούντος, ο ... του ..., κάτοικος Γαλατσίου Αττικής (...), ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Βάιο Σκαμπαρδώνη (Α.Μ. 20538), που τον διόρισε με πληρεξούσιο.
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της παραπεμπτικής αποφάσεως, η οποία επέχει θέση εισηγήσεως, από τον εισηγητή Σύμβουλο Γ. Τσιμέκα.
Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τους πληρεξουσίους του αιτούντος και τον πληρεξούσιο του παρεμβαίνοντος, οι οποίοι ανέπτυξαν και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησαν να γίνει δεκτή η αίτηση και τον αντιπρόσωπο του Υπουργού, ο οποίος ζήτησε την απόρριψή της.
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου και
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφθηκε κατά τον Νόμο
1. Επειδή, λόγω κωλύματος, κατά την έννοια του άρθρου 26 του ν. 3719/2008 (Α΄ 214) της Συμβούλου Ευαγγελίας Νίκα, τακτικού μέλους της συνθέσεως που εκδίκασε την ανωτέρω υπόθεση, λαμβάνει μέρος αντ’ αυτής στη διάσκεψη ως τακτικό μέλος η Σύμβουλος Κωνσταντίνα Κονιδιτσιώτου, αναπληρωματικό μέχρι τώρα μέλος της συνθέσεως (βλ. Πρακτικό Διασκέψεως της Ολομελείας του Δικαστηρίου 2Α/2018).
2. Επειδή, για την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (βλ. διπλότυπο είσπραξης τύπου Α, σειράς .../2016).
3. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση των πινάκων αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων των Γενικών Λυκείων έτους 2016 για την εισαγωγή στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και, ειδικότερα, της υπ’ αριθ. Φ.253/136095/Α5/24.8.2016 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Κύρωση πινάκων εισαγομένων στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, των υποψηφίων οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων 2016 με το νέο σύστημα εισαγωγής του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει”, κατά το μέρος που δεν έχει συμπεριληφθεί ο αιτών στους εισαγομένους στις Ιατρικές Σχολές της χώρας, όπως και κάθε άλλης συναφούς Πράξης ή παράλειψης.
4. Επειδή, η υπό κρίση αίτηση ακυρώσεως εισήχθη στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 1 του νόμου 3900/2010 («Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης […]”, Α΄ 213), στο οποίο ορίζονται τα εξής: «Οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή μέσο ενώπιον οποιουδήποτε διοικητικού δικαστηρίου μπορεί να εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας με πράξη τριμελούς Επιτροπής, αποτελούμενης από τον Πρόεδρό του, τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο και τον Πρόεδρο του αρμόδιου καθ’ ύλην Τμήματος, ύστερα από αίτημα ενός των διαδίκων, όταν με αυτό τίθεται ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος που έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων. Η πράξη αυτή δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα. Μετά την επίλυσή του, το Συμβούλιο της Επικρατείας μπορεί να παραπέμψει το ένδικο μέσο ή βοήθημα στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο. Η Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεσμεύει τους διαδίκους της ενώπιόν του δίκης, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι παρεμβάντες. Στη δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας μπορεί να παρέμβει κάθε διάδικος σε εκκρεμή δίκη, στην οποία τίθεται το ίδιο ως άνω ζήτημα, και να προβάλει τους ισχυρισμούς του σχετικά με το ζήτημα αυτό. […]». Ειδικότερα, με την 8/21.2.2017 πράξη της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου αυτού, η οποία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «...» στις 24.2.2017 και στην εφημερίδα «...» στις 28.2.2017, έγινε δεκτό σχετικό αίτημα του αιτούντος και αποφασίσθηκε εισαχθεί προς εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας η κρινόμενη αίτηση ακυρώσεως, η οποία είχε ασκηθεί αρμοδίως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (άρθρο 1 παρ. 1 δ΄ του ν. 702/1977 (Α΄ 268), λόγω των γενικότερου ενδιαφέροντος ζητημάτων που θέτει, τα οποία αφορούν: α) Εάν η εξέταση του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας αποτελεί κριτήριο πρόσφορο, προκειμένου το σύστημα εισαγωγής στις ιατρικές σχολές να ανταποκρίνεται στις επιταγές των άρθρων 4 παρ. 1, 5 παρ. 1 και 16 του Συντάγματος, β) εάν ο νομοθέτης, κατά την παρεχόμενη στο άρθρο 4 του ν. 4327/2015 εξουσιοδότηση, όφειλε, με βάση τις προπαρατιθέμενες συνταγματικές διατάξεις, να προβλέψει σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με συντελεστές βαρύτητας για όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, και, πάντως, με τέτοιο καθορισμό συντελεστών βαρύτητας ώστε να αναδεικνύονται περισσότερο τα μαθήματα προσανατολισμού και να μειώνεται η βαρύτητα του μαθήματος γενικής παιδείας, γ) εάν συνάδουν με την αρχή της αξιοκρατίας οι διατάξεις: αα) των άρθρων 4 και 42 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), 2 του ν. 2525/1997 (A΄ 188) και της ΥΑ Φ 253.1/44654/Α5/2016 (Β΄ 685/15-3-2016), κατά το μέρος που παραλείπουν να προβλέψουν διακριτές θέσεις κατά την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες και ββ) του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), κατά το μέρος που προβλέπουν ως προνόμιο υπέρ των αθλητών που έχουν διακριθεί την κατά παρέκκλιση εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και δ) εάν, δοθέντος ότι προβλέπονται μετεγγραφές των φοιτητών μεταξύ των ΑΕΙ (από τα περιφερειακά προς τα κεντρικά ΑΕΙ) σε ποσοστό 15%, είναι σύννομη η μη πλήρωση των θέσεων, που κενώνονται στα περιφερειακά Πανεπιστήμια από τις εν λόγω μετεγγραφές, από τους επιλαχόντες υποψηφίους στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η αίτηση ακυρώσεως συζητήθηκε ενώπιον του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας και εκδόθηκε η 1442/2017 Απόφαση της επταμελούς συνθέσεως αυτού, με την οποία, όπως συνάγεται από το περιεχόμενό της (βλ. ιδίως σκέψεις 24, 26 και 27 αυτής), αφού εξετάσθηκε κατά τα λοιπά οριστικώς η υπό κρίση αίτηση (και ως προς το ανωτέρω υπό στοιχ. δ ζήτημα), παραπέμφθηκαν προς επίλυση στη Ολομέλεια, ενόψει της σπουδαιότητάς τους, αλλά και σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 5 του Συντάγματος, τα λοιπά ως άνω υπό στοιχ. α, β και γ ζητήματα.
5. Επειδή, ενώπιον της Ολομελείας παρενέβη κατ’ επίκληση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010 ο ..., ο οποίος μετέσχε στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων κατά το επόμενο από τον αιτούντα έτος (2017), προκειμένου να εισαχθεί και αυτός σε μία από τις Ιατρικές Σχολές της χώρας. Η παρέμβαση κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τρεις ημέρες πριν από την εκδίκαση της υποθέσεως (22.9.2017), στις 19.9.2017. Στις 18.9.2017, μια ημέρα πριν, ο παρεμβαίνων άσκησε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.253/140008/Α5/24.8.2017 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με την οποία κυρώθηκαν οι πίνακες εισαγομένων στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018, με περιεχόμενο όμοιο προς αυτό της υπό κρίση αιτήσεως και απέκτησε την απαιτούμενη για την άσκηση της εν λόγω παρεμβάσεως ιδιότητα του διαδίκου σε εκκρεμή δίκη με ζητήματα όμοια προς όσα τίθενται στην παρούσα δίκη. Ως εκ του χρόνου καταθέσεώς της, όμως, η παρέμβαση αυτή είναι εκπρόθεσμη και, επομένως, απορριπτέα ως απαράδεκτη (άρθρο 49 παρ. 2 πρ. δ/τος 18/1989, Α΄ 8), ενόψει και του ότι όσα περί του αντιθέτου ισχυρίζεται ο παρεμβαίνων, με το από 9.10.2017 υπόμνημα που κατέθεσε εντός της χορηγηθείσης από την προεδρεύουσα Αντιπρόεδρο προθεσμίας, είναι απορριπτέα ως αβάσιμα. Ειδικότερα, τα προβαλλόμενα ότι το εν λόγω εκπρόθεσμο οφείλεται στην αργοπορία της Διοικήσεως να απαντήσει σε «σχετικά αιτήματα”, τα οποία υπέβαλε στις 4.9.2017, «προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στην προσβαλλόμενη πράξη και να πληροφορηθεί επισήμως συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν στην πληρότητα της αίτησης ακύρωσης”, ώστε να καταθέσει εγκαίρως την κρίσιμη για το παραδεκτό της επίδικης παρεμβάσεως αίτηση ακυρώσεως κατά της Πράξης αυτής, δεν αποτελούν λόγους ανωτέρας βίας που δικαιολογούν την εκπρόθεσμη κατάθεση, αφού η εν λόγω πράξη (υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.253/140008/Α5/24.8.2017), όπως προκύπτει από τον ιστότοπο της Διαύγειας, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο την ίδια ημέρα που εκδόθηκε (24.8.2017), τα δε ανωτέρω «συγκεκριμένα ζητήματα» δεν προσδιορίζονται ειδικότερα∙ περαιτέρω, ο προβαλλόμενος ισχυρισμός ότι η μη τήρηση από αυτόν της κατ’ άρθρο 49 παρ. 2 του πρ. δ/τος 18/1989 εξαήμερης προθεσμίας για την εμπρόθεσμη κατάθεση της επίδικης παρέμβασης θεραπεύεται σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 6 του ιδίου πρ. δ/τος, εφόσον οι λοιποί διάδικοι δεν αντέλεξαν σχετικώς, ερείδεται σε εσφαλμένη νομική εκδοχή, καθόσον η τελευταία αυτή διάταξη θεραπεύει, σε περίπτωση που οι αντίδικοι παρίστανται και δεν αντιλέγουν, μόνο το απαράδεκτο της μη κοινοποίησης ή της εκπρόθεσμης κοινοποίησης της ασκηθείσης παρεμβάσεως, όχι όμως και την εκπρόθεσμη άσκηση αυτής, η οποία ερευνάται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο και δεν εξαρτάται από τη βούληση των διαδίκων (ΣτΕ 860/2008, 3194/1990 Ολομ. κ.ά.).
6. Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, ο αιτών μετέσχε, ως υποψήφιος της γενικής κατηγορίας, στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων του έτους 2016, κατά τις οποίες εξετάστηκε στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού «Θετικές Σπουδές”, με σκοπό να εισαχθεί σε μία από τις Ιατρικές Σχολές της χώρας. Σύμφωνα με τον προσβαλλόμενο πίνακα αποτελεσμάτων βαθμολογήθηκε στο μάθημα Γενικής Παιδείας Νεοελληνική Γλώσσα με το βαθμό (13,6) και στα Μαθήματα Προσανατολισμού, ήτοι Φυσική, Χημεία και Βιολογία με τους βαθμούς (19,7), (20) και (19,5), αντιστοίχως. Με την ανωτέρω βαθμολογία συγκέντρωσε συνολικά 18.495 μόρια για την πρόσβασή του στις σχολές του επιστημονικού πεδίου «Επιστήμες Υγείας και Ζωής». Με τα μόρια αυτά δεν κατέστη δυνατή η εισαγωγή του σε καμία από τις Ιατρικές Σχολές, καθώς ο ελάχιστος Αριθμός των απαιτούμενων μορίων (βάση) εισαγωγής στις εν λόγω σχολές ήταν 18.648 μόρια για την Ιατρική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Συνεπώς, με πρόδηλο έννομο συμφέρον προσβάλλει ο αιτών την παράλειψη εισαγωγής του στην σχολή της προτίμησής του, όπως αυτή εκδηλώθηκε με τη μη εγγραφή του μεταξύ των επιτυχόντων στο σχετικό πίνακα εισαγωγής στις ιατρικές σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
7. Επειδή, το Σύνταγμα ορίζει στο μεν άρθρο 4 παρ. 1 ότι «οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου”, στο δε άρθρο 5 παρ. 1 ότι «Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφ’ όσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη». Περαιτέρω, στο άρθρο 16 του Συντάγματος ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι: “[…] 2. Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους […] 3. […] 4. Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. Το Κράτος ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικανότητές τους. 5. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση […]». Τέλος, στο άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος ορίζεται ότι: «1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού, και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας».
8. Επειδή, η αρχή της ισότητας, την οποία καθιερώνει το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, αποτελεί συνταγματικό κανόνα που επιβάλλει την ομοιόμορφη μεταχείριση των προσώπων που τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες. Ο κανόνας αυτός δεσμεύει τόσο τον κοινό νομοθέτη κατά την ενάσκηση της νομοθετικής λειτουργίας όσο και τη διοίκηση, όταν θεσπίζει κατά νομοθετική εξουσιοδότηση κανονιστική ρύθμιση. Η παραβίαση της συνταγματικής αυτής αρχής ελέγχεται από τα δικαστήρια ώστε να διασφαλίζεται η πραγμάτωση του κράτους δικαίου και η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας εκάστου με ίσους όρους. Κατά τον δικαστικό αυτό έλεγχο, ο οποίος είναι έλεγχος ορίων και όχι έλεγχος της ορθότητας των νομοθετικών επιλογών, αναγνωρίζεται στον κοινό νομοθέτη ή στην κανονιστικώς δρώσα διοίκηση η ευχέρεια να ρυθμίζουν με ενιαίο ή με διαφορετικό τρόπο τις ποικίλες προσωπικές ή πραγματικές καταστάσεις και σχέσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες κοινωνικές, οικονομικές, επαγγελματικές ή άλλες συνθήκες, που συνδέονται με κάθε μια από τις καταστάσεις ή σχέσεις αυτές, με βάση γενικά και αντικειμενικά κριτήρια, που βρίσκονται σε συνάφεια προς το αντικείμενο της ρυθμίσεως. Πρέπει όμως η επιλεγόμενη ρύθμιση να κινείται μέσα στα όρια που διαγράφονται από την αρχή της ισότητας και τα οποία αποκλείουν την εκδήλως άνιση μεταχείριση προσώπων που τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες ή την αυθαίρετη εξομοίωση προσώπων που τελούν υπό ουσιωδώς διαφορετικές συνθήκες. Εξ άλλου, η αρχή της αξιοκρατίας, η οποία απορρέει από το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος, υπαγορεύει όπως η πρόσβαση σε συγκεκριμένες θέσεις γίνεται με κριτήρια που συνάπτονται με την προσωπική αξία και ικανότητα των ενδιαφερομένων για την κατάληψή τους (ΣτΕ Ολομ. 2396/2004, 3052, 3058/2009). Και μπορεί μεν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο νομοθέτης να θεσπίζει αποκλίσεις από τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, υπό την προϋπόθεση όμως ότι οι σχετικές ρυθμίσεις δικαιολογούνται από λόγους δημοσίου συμφέροντος, είναι πρόσφορες για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού και τηρείται η αρχή της αναλογικότητας (βλ. ΣτΕ 959/2015 Ολομ. πρβλ. ΣτΕ 4064/1990, 170/1988, 2216/1975). Περαιτέρω, οι προστατευτικές της παιδείας διατάξεις του άρθρου 16 του Συντάγματος ανάγουν την παιδεία σε αποστολή του κράτους και κατοχυρώνουν, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα στην παιδεία (ΣτΕ 1582/1992) που περιλαμβάνει και το δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφ’ όσον συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Από τον συνδυασμό όλων των ανωτέρω συνταγματικών διατάξεων συνάγεται, τέλος, ότι ο κοινός νομοθέτης οφείλει να εξασφαλίζει την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προσώπων κεκτημένων τα αναγκαία εφόδια για την ενεργό παρακολούθηση της θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας μέσω συστήματος εισαγωγής, το οποίο στηρίζεται σε γενικά, αντικειμενικά και πρόσφορα κριτήρια και είναι σύμφωνο με τις αρχές της ισότητας, της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και της σταδιοδρομίας εκάστου ανάλογα με την προσωπική αξία και ικανότητά του (βλ. ΣτΕ 3351/2000 Ολ., ΣτΕ 2411/2012 Ολ.), δεδομένου, άλλωστε, και ότι μόνο υπό αυτούς τους όρους είναι δυνατή η επίτευξη της αποστολής των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΣτΕ 3328/2000 Ολ., 2467/2001) και η εύρυθμη λειτουργία τους (ΣτΕ 673/1987, 4137/1990, 987, 988/2014 Ολομ.). Η διάταξη, εξ άλλου, του άρθρου 16 παρ. 4 του Συντάγματος που κατοχυρώνει το δικαίωμα των Ελλήνων να τύχουν δωρεάν παιδείας σε όλες τις βαθμίδες της στα κρατικά εκπαιδευτήρια, δεν αποκλείει στο νομοθέτη ή την κατ’ εξουσιοδότηση θεσμοθετούσα διοίκηση να καθορίζουν τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις εισαγωγής στις σχολές του Κράτους ή τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΣΕ 1832/1998, 2214/1991, 3140/1980 κ.ά.). Τέλος, ο κοινός νομοθέτης, κατά την μέριμνά του γενικά για την προαγωγή της Ανωτάτης Παιδείας και την διασφάλιση ίσων ευκαιριών εισόδου σε αυτήν οποιουδήποτε ενδιαφερομένου, μπορεί να τροποποιεί και να μεταρρυθμίζει το σύστημα επιλογής των υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δυνάμενος να καθιστά και αυστηρότερες τις προϋποθέσεις πρόσβασης σε αυτήν, εφ’ όσον σε κάθε περίπτωση διασφαλίζονται η ισότητα των ευκαιριών εισόδου σε αυτήν οποιουδήποτε ενδιαφερομένου και ο αξιοκρατικός τρόπος επιλογής των υποψηφίων (ΟλΣΕ 2811-2827/2002, ΣΕ 681/2008 7μ.).
9. Επειδή, με το ν. 4327/2015 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 50), κατ’ εφαρμογή του οποίου διενεργήθηκαν οι επίδικες εξετάσεις, ορίσθηκαν σχετικά με τα θέματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατ’ αντικατάσταση προγενέστερων διατάξεων του ν. 4186/2013, μεταξύ άλλων, τα εξής: Άρθρο 1: «1. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως έχει τροποποιηθεί με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 57 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), αντικαθίσταται ως ακολούθως: “Η Γ΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Ενιαίου Λυκείου και η Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Ενιαίου Λυκείου χωρίζονται σε τρεις Ομάδες Προσανατολισμού: Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών, Ομάδα Θετικών Σπουδών και Ομάδα Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής. Το πρόγραμμα διδασκαλίας […] περιλαμβάνει μαθήματα Γενικής Παιδείας και Μαθήματα Προσανατολισμού. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που επιλέγουν, καθώς και τα Μαθήματα Γενικής Παιδείας. […] 2. […] ». Άρθρο 3: «Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), αντικαθίσταται ως εξής: “1. Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, […] διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα […] που προκύπτουν αποκλειστικά από κεντρική επιτροπή εξετάσεων”. 2. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), αντικαθίσταται ως εξής: “ […] Έκαστος μαθητής επιλέγει υποχρεωτικά μία (1) Ομάδα Προσανατολισμού. Οι ομάδες προσανατολισμού επιτρέπουν την πρόσβαση σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία. Ως Επιστημονικό Πεδίο νοείται ένα σύνολο ομοειδών ή συγγενών γνωστικών αντικειμένων, που θεραπεύονται από αντίστοιχα τμήματα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Τα Τμήματα των ιδρυμάτων της παραγράφου 1 κατατάσσονται σε πέντε Επιστημονικά Πεδία, που ορίζονται ως εξής: 1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες. 2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες. 3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής. 4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες της Εκπαίδευσης. 5ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική. Οι υποψήφιοι για εισαγωγή, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων απόλυσης από το Γενικό Λύκειο και των αποτελεσμάτων των Εξετάσεων Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καταθέτουν δήλωση προτίμησης για δύο (2) κατ’ ανώτατο όριο Επιστημονικά Πεδία και για συγκεκριμένα τμήματα ή σχολές των πεδίων αυτών. […] “. 3. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 3 του άρθρου 58 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), αντικαθίσταται ως εξής: “α) Οι μαθητές που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε ένα (1) μόνο Επιστημονικό Πεδίο εξετάζονται σε τέσσερα (4) μαθήματα. Οι μαθητές που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε δύο (2) Επιστημονικά Πεδία εξετάζονται και σε ένα πέμπτο (5ο) μάθημα, το οποίο μπορεί να είναι Γενικής Παιδείας ή Ομάδας Προσανατολισμού. β) Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν έναν ή δύο από τους εξής εναλλακτικούς συνδυασμούς μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, λαμβάνοντας υπόψη και τα μαθήματα στα οποία υπάρχουν αυξημένοι συντελεστές βαρύτητας. Για την εισαγωγή στα τμήματα κάθε Επιστημονικού Πεδίου θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο. Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ αα) Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο κι αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3): τα Αρχαία Ελληνικά Ομάδας Προσανατολισμού, η Ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού και η Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας). […] Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο. […] ββ) Οι εναλλακτικοί συνδυασμοί πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες: 1ο Ε.Π. […] / 3ο Ε.Π. Επιστήμες Υγείας και Ζωής Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού Ιστορία Προσανατολισμού Νεοελληνική Γλώσσα Βιολογία Γενικής Παιδείας / 4ο Ε.Π. […] / Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ αα) Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο κι αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3): η Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού, η Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού και η Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας). […] Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν στη Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο […] ββ) Οι εναλλακτικοί συνδυασμοί πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες: 2ο Ε.Π. […] / 3ο Ε.Π. Επιστήμες Υγείας και Ζωής Φυσική Προσανατολισμού Χημεία Προσανατολισμού Νεοελληνική Γλώσσα Βιολογία Προσανατολισμού / 4ο Ε.Π. […] / Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ αα) Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο κι αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3): τα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, η Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) και η Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας). Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο. […] ββ) Οι εναλλακτικοί συνδυασμοί πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες: 3ο Ε.Π. Επιστήμες Υγείας και Ζωής Μαθηματικά Προσανατολισμού Α.Ε.Π.Π. (Προσανατολισμού) Νεοελληνική Γλώσσα Βιολογία Γενικής Παιδείας / 4ο Ε.Π. […] / 5ο Ε.Π. […] 4. […] 5. […] 6. Η ισχύς του παρόντος άρθρου άρχεται από το διδακτικό έτος 2015-2016». Περαιτέρω, στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ίδιου ν. 4327/2015, ορίζεται ότι: «1. Με Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται η ακριβής κατάταξη των Τμημάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος στα Επιστημονικά Πεδία και οι συντελεστές βαρύτητας σε δύο (2) μαθήματα ανά Σχολή ή Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση. Οι προαναφερθείσες αποφάσεις εκδίδονται το αργότερο μέχρι τη λήξη εκάστου σχολικού έτους και ισχύουν για τις πανελλαδικές εξετάσεις του επόμενου σχολικού έτους». Κατ’ εξουσιοδότηση της τελευταίας αυτής διατάξεως εκδόθηκε η υπ’ αριθ. Φ.253/85476/Α5/28.5.2015 Απόφαση των Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τίτλο «Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α΄) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων» (Β΄ 995/29.5.2015). Με το άρθρο 1 της εν λόγω αποφάσεως οι Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατετάγησαν στα πέντε (5) Επιστημονικά Πεδία του ν. 4327/2015, τα δε Τμήματα Ιατρικής (Αθήνας, Αλεξανδρούπολης, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Λάρισας, Πάτρας) εντάχθηκαν στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής και με το άρθρο 2 αυτής, υπό τον τίτλο «Συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων”, ορίσθηκαν τα εξής: «1. Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις σχολές στα τμήματα και στις εισαγωγικές κατευθύνσεις που είναι ενταγμένα σε κάθε ένα από τα ανωτέρω Επιστημονικά Πεδία θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού που ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, ως ακολούθως: Α. Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών […] 3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής α) Βιολογία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα εννιά (0,9) β) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή μηδέν κόμμα τέσσερα (0,4) […] Β. Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών 2ο Επιστημονικό Πεδίο […] 3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής α) Βιολογία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3) β) Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7) 4ο Επιστημονικό Πεδίο […] Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής 3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής α) Βιολογία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα εννιά (0,9) β) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή μηδέν κόμμα τέσσερα (0,4) […] ». Τέλος, με την υπ’ αριθ. Φ.251/37802/Α5/3.3.2016 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διαδικασίες σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θεσπίστηκε με το Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 698), ορίσθηκε ότι για την εξέταση των υποψηφίων στη Νεοελληνική Γλώσσα, δίνεται σε φωτοαντίγραφο απόσπασμα κειμένου (δοκιμιακού, λογοτεχνικού, άρθρου κ.τ.λ.) μιας έως δύο σελίδων από βιβλίο, εφημερίδα ή περιοδικό (ή κατασκευασμένο για το σκοπό της αξιολόγησης) που αναφέρεται σε κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά, επιστημονικά ή άλλα θέματα της καθημερινής ζωής το οποίο σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με θεματικούς κύκλους οικείους στους υποψηφίους από τη σχολική διδασκαλία, οι οποίοι καλούνται: α) να δώσουν μια σύντομη περίληψη του κειμένου αυτού, β) να απαντήσουν σε ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχονται: i. η κατανόηση του κειμένου (ιδεολογικά σημεία του κειμένου, επιχειρήματα συγγραφέα, προβλήματα που θέτει, κ.τ.λ.) ii. η οργάνωση του λόγου (διάρθρωση, δομή διαίρεση και τιτλοφόρηση ενοτήτων, συνοχή, ενότητα, συλλογιστική, κ.τ.λ.) iii. τα σημασιολογικά στοιχεία (σημασία λέξεων, συνώνυμα - αντώνυμα, κατασκευή φράσεων ή παραγράφων με ορισμένες λέξεις, αντικατάσταση λέξεων ή φράσεων κ.τ.λ.) iv. η ικανότητα τους να αναγνωρίζουν τη λειτουργία των μορφοσυντακτικών δομών, καθώς και να χειρίζονται αυτές τις δομές, ανάλογα με τους επικοινωνιακούς στόχους του κειμένου, γ) να συντάξουν ένα κείμενο, με το οποίο κρίνουν ή σχολιάζουν κάποια σημεία του κειμένου ή αναπτύσσουν προσωπικές απόψεις, παίρνοντας αφορμή από το κείμενο. Η έκταση της ανάπτυξης αυτής καθορίζεται κατά προσέγγιση, χωρίς να υπερβαίνει τις 600 λέξεις. Το πρώτο θέμα (α) βαθμολογείται με 25 μονάδες, το δεύτερο θέμα (β) βαθμολογείται με 35 μονάδες, οι οποίες κατανέμονται στις επιμέρους ερωτήσεις (i-iv), ενώ το τρίτο θέμα (γ) βαθμολογείται με 40 μονάδες, κατά δε τη βαθμολόγηση των θεμάτων λαμβάνεται υπόψη η ορθογραφία, η δομή του κειμένου, ο λεξιλογικός πλούτος, η ακρίβεια και η ορθότητα της διατύπωσης καθώς και το περιεχόμενο.
10. Επειδή, η διδασκαλία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας αποβλέπει στην ανάπτυξη της εκφραστικής ικανότητας και της γλωσσικής παιδείας του μαθητή και, μέσω αυτής, στην καλλιέργεια της σκέψης και των πνευματικών ικανοτήτων του. Ως εκ του αντικειμένου της δε, που περιγράφεται ανωτέρω, η εξέταση του μαθήματος αυτού αφορά στον έλεγχο των γλωσσικών δεξιοτήτων των υποψηφίων και της δυνατότητάς τους για κριτική σκέψη, ανάλυση και τεκμηρίωση, προσόντων δηλ. που συναρτώνται άμεσα προς την ικανότητα των υποψηφίων για παρακολούθηση των σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εν γένει. Η αξιολόγηση, επομένως, μέσω της εξέτασης του εν λόγω μαθήματος, του επιπέδου της γλωσσικής επάρκειας των υποψηφίων αποβλέπει στη διακρίβωση της ικανότητάς τους για αποτελεσματική παρακολούθηση της διδασκαλίας των μαθημάτων κάθε ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος και πρόσληψη των μέσω αυτής μεταδιδομένων γνώσεων ανεξαρτήτως ειδικότερου γνωστικού αντικειμένου∙ δεδομένου ότι η επαρκής γλωσσική κατάρτιση και υποδομή αποτελεί προϋπόθεση για την κατάκτηση κάθε είδους γνώσης, πολύ δε περισσότερο της πανεπιστημιακού επιπέδου μόρφωσης η οποία παρέχεται στα ανωτέρω ιδρύματα (πρβλ. ΣτΕ 1696/1994). Ενόψει αυτών, το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας δεν εμφανίζει μεν, ως μάθημα Γενικής Παιδείας που δεν χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό εξειδίκευσης, ειδικότερη συνάφεια προς συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο, συνιστά όμως, κατά τα ανωτέρω, ένα σύνολο γνώσεων και ικανοτήτων απαραίτητων σε κάθε υποψήφιο για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και, υπό την έννοια αυτή, είναι συναφές προς όλα τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στις ανώτατες σχολές, τόσο θεωρητικής όσο και θετικής κατεύθυνσης. Η εξέτασή του, επομένως, η οποία, άλλωστε, εκτός από πάγια διαχρονική επιλογή του Έλληνα νομοθέτη, αποτελεί και διεθνή πρακτική (βλ. κατωτέρω αναφερόμενη έκθεση Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων), αποτελεί πρόσφορο κριτήριο για την επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων όλων των ανωτάτων σχολών, μεταξύ των οποίων και των ιατρικών, δεδομένου μάλιστα ότι η ακρίβεια της έκφρασης στην ιατρική επιστήμη απαιτεί καλή γνώση της νεοελληνικής γλώσσας. Με τα δεδομένα αυτά, η επίμαχη ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4327/2015 που προβλέπει τον καθορισμό αυξημένων συντελεστών βαρύτητας για δύο μαθήματα ανά εισαγωγική κατεύθυνση, χωρίς να προβλέπει ταυτόχρονα μειωτικό συντελεστή για τη βαθμολόγηση του μαθήματος γενικής παιδείας της Νεοελληνικής Γλώσσας, με αποτέλεσμα να αποδίδεται ίδια βαρύτητα στην εξέταση του μαθήματος αυτού με την εξέταση ενός μαθήματος της Ομάδας Προσανατολισμού, όπως εν προκειμένω της Φυσικής, ουδόλως υπερβαίνει τα όρια ευχέρειας που έχει ο νομοθέτης προς καθορισμό του τρόπου βαθμολόγησης των υποψηφίων σπουδαστών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ούτε αποτελεί ρύθμιση απρόσφορη για την επιλογή, ειδικότερα, των καταλληλότερων υποψηφίων προς εισαγωγή στις ιατρικές σχολές της χώρας. Αντίθετα δε, επιβάλλεται εν όψει της σπουδαιότητας, κατά τα ανωτέρω, του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και της συνάφειας αυτού, υπό την ανωτέρω έννοια, προς όλα τα γνωστικά αντικείμενα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εξάλλου, με την ανωτέρω διάταξη προβλέπεται, πάντως, αυξημένη επίδραση επί του συνολικού βαθμού εισαγωγής (συντελεστής βαρύτητας), σε δύο μαθήματα, εκ των πλέον βασικών κατά την εκτίμηση του κανονιστικού νομοθέτη, ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, προκειμένου να ενισχύονται οι υποψήφιοι που έχουν καλύτερη επίδοση σε αυτά. Με την τελευταία αυτή ρύθμιση -η οποία υλοποιήθηκε εν προκειμένω με την επακολουθήσασα πρόβλεψη του κανονιστικού νομοθέτη περί καθορισμού συντελεστών βαρύτητας σε δύο από τα βασικά μαθήματα της οικείας Ομάδας Προσανατολισμού (Βιολογία και Χημεία)- επιτυγχάνεται η πρόσβαση στις ανώτατες σχολές να κρίνεται, σε μεγάλο βαθμό, με βάση τις επιδόσεις του υποψηφίου στα ειδικότερα συναφή προς τις επιδιωκόμενες σπουδές αντικείμενα, η σχετική δε επιλογή εμπίπτει εντός των συνταγματικών ορίων εκτιμήσεως του κοινού νομοθέτη. Τα προβαλλόμενα, εξ άλλου, περί υποκειμενικής βαθμολόγησης του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας, αναγόμενα στη φύση του μαθήματος αυτού, δεν καθιστούν δυσανάλογη τη βαρύτητα του εν λόγω μαθήματος εν σχέσει προς το μάθημα της Φυσικής, ούτε αποτελούν λόγο εφαρμογής συντελεστή μειωτικής βαρύτητας στο μάθημα αυτό, δεδομένου ότι, αφ’ ενός μεν, όπως εκτέθηκε ήδη (σκέψη 9), η βαθμολόγηση του μαθήματος γίνεται σε περισσότερα επί μέρους θέματα (περίληψη, κατανόηση, σύνταξη κειμένου, σημασιολογικά στοιχεία κ.λπ.), για καθένα από τα οποία, ανάλογα με τη βαρύτητά του, έχει τεθεί εκ των προτέρων αντίστοιχο βαθμολογικό πλαίσιο το οποίο είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει ο βαθμολογητής, αφετέρου δε, προβλέπεται, όπως και στα λοιπά μαθήματα, αναβαθμολόγηση των γραπτών και του μαθήματος αυτού σε περίπτωση διαφοράς μεγαλύτερης των δώδεκα μονάδων μεταξύ των δύο βαθμολογητών (βλ. άρθρο 8 της ανωτέρω υπ’ αριθ. Φ.251/37802/Α5/3.3.2016 υπουργικής Απόφασης). Τέλος, ούτε το γεγονός ότι ο Αριθμός των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων κατά τις εξετάσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανέρχεται σε τέσσερα καθιστά το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας αποφασιστικής σημασίας για τον προσδιορισμό της συνολικής βαθμολογίας των υποψηφίων, δεδομένου ότι με την επίμαχη νομοθετική ρύθμιση του ανωτέρω άρθρου και τον βάσει αυτής τρόπο υπολογισμού της βαθμολογίας κάθε υποψηφίου, κανένα μάθημα δεν είναι από μόνο του, χωρίς τη συμμετοχή των λοιπών, κεντρικής σημασίας για τον καθορισμό της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων προς εισαγωγή στη τριτοβάθμια εκπαίδευση και, συγκεκριμένα, στα επίδικα τμήματα ιατρικής. Αν και κατά τη γνώμη των Συμβούλων Β. Κίντζιου και Θ. Τζοβαρίδου, ναι μεν η αξιολόγηση του επιπέδου της γλωσσικής επάρκειας ενός υποψηφίου, ανεξαρτήτως του προσανατολισμού των σπουδών του, είναι θεμιτή, διότι, αφενός, η γλωσσική καλλιέργεια υπηρετεί την ανάπτυξη της σκέψης και των πνευματικών δεξιοτήτων του ατόμου, και, αφετέρου, η εξέταση της γλωσσικής επάρκειας του υποψηφίου επιτρέπει μια αποτίμηση της συνολικότερης συγκρότησής του, η απόδοση όμως της ίδιας βαρύτητας στην εξέταση του μαθήματος γενικής παιδείας της Νεοελληνικής Γλώσσας και στην εξέταση ενός μαθήματος της Ομάδας Προσανατολισμού, όπως εν προκειμένω της Φυσικής, αποτελεί ρύθμιση απρόσφορη για την επίτευξη του από το νόμο επιδιωκόμενου σκοπού δημοσίου συμφέροντος, της επιλογής δηλ. των καταλληλοτέρων υποψηφίων σπουδαστών των ιατρικών σχολών, δεδομένου και ότι η επαρκής γνώση της νεοελληνικής γλώσσας προκύπτει ήδη σε μεγάλο βαθμό από την κατοχή του απολυτηρίου Λυκείου και η πρόσβαση στις ανώτατες σχολές πρέπει να κρίνεται κατά κύριο λόγο με βάση τις επιδόσεις στα συναφή προς τις επιδιωκόμενες σπουδές αντικείμενα. Η διαπίστωση της δυσανάλογης βαρύτητας που αποδίδεται στην εξέταση του εν λόγω μαθήματος ενισχύεται, κατά την άποψη αυτή, α) από το γεγονός ότι τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πλέον υπό το καθεστώς του ν. 4327/2015 είναι μόνον τέσσερα, ενώ κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαπενταετίας υπήρξαν δεκατέσσερα υπό το καθεστώς του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), εννιά υπό το καθεστώς του ν. 2909/2001 (Α΄ 90) και έξι υπό το καθεστώς του ν. 3255/2004 (Α΄ 138). Η ριζική μείωση του αριθμού των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων συνεπάγεται από μόνη της την αυξημένη βαρύτητα σε σχέση με το άμεσο παρελθόν της εξέτασης του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας ως φίλτρου επιλογής των σπουδαστών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, β) από τον υποκειμενικό χαρακτήρα της βαθμολόγησης του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας, τον οποίο διαπιστώνει και ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων στη μελέτη του «Επεξεργασία των Βαθμολογικών Επιδόσεων στη Νεοελληνική Γλώσσα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2006-2016» (Μαρούσι, 2017). Στη μελέτη αυτή διαπιστώνεται ότι το ποσοστό αναβαθμολόγησης των γραπτών του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας είναι περίπου πενταπλάσιο σε σχέση με αυτό των άλλων μαθημάτων και ότι ο υποκειμενικός χαρακτήρας της αξιολόγησης των γραπτών οφείλεται, μεταξύ άλλων στο ότι ο μεγάλος όγκος των μονάδων αποδίδεται σε δύο θέματα (περίληψη δοθέντος κειμένου: 25 μονάδες, σύνταξη κειμένου: 40 μονάδες), «χωρίς να επιμερίζεται και να κατανέμεται με πολύ συγκεκριμένο και μετρήσιμο τρόπο». Συναφώς προτείνεται η παροχή στους βαθμολογητές πιο συγκεκριμένων οδηγιών βαθμολόγησης από τις Κεντρικές Επιτροπές Εξετάσεων, ενώ, εξάλλου, επισημαίνεται το παράδοξο οι υποψήφιοι της Θετικής Κατεύθυνσης να έχουν καλύτερες επιδόσεις στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας από τους υποψηφίους της Θεωρητικής Κατεύθυνσης. Για τους ως άνω λόγους, σύμφωνα με τη γνώμη αυτή, η εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4327/2015, η οποία προβλέπει τον καθορισμό συντελεστών βαρύτητας για δύο μόνο μαθήματα ανά εισαγωγική κατεύθυνση με αποτέλεσμα το μάθημα γενικής παιδείας της Νεοελληνικής Γλώσσας να έχει τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας με κάποιο από τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού, αντίκειται προς τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1, 5 παρ. 1 και 16 του Συντάγματος. Τούτο διότι ενόψει του περιορισμού των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων σε τέσσερα, κατά τρόπο ώστε το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας να αναδεικνύεται σε κεντρικό παράγοντα επηρεασμού της τελικής βαθμολογίας, ισοδύναμο με ένα μάθημα της Ομάδας Προσανατολισμού, όπως η Φυσική, και μη πρόσφορο για την επιλογή των καταλληλότερων υποψήφιων σπουδαστών ιατρικών σχολών.
11. Επειδή, περαιτέρω, το Σύνταγμα ορίζει, στο άρθρο 16 παρ. 4 και ότι «4. [...] Το Κράτος ενισχύει τους σπουδαστές που [...] έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικανότητές τους” και στο άρθρο 21 παρ. 3 ότι: «3. Το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων». Ο ν. 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (Α΄ 199) προσδιορίζει, εξ άλλου, στο άρθρο 3 τους μαθητές που περιλαμβάνονται στα άτομα με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στους οποίους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου αυτού, συγκαταλέγονται όσοι «εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης [...], οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διδασκαλία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης» και, ιδίως, όσοι παρουσιάζουν «αισθητηριακές αναπηρίες όρασης [...] ακοής [...] κινητικές αναπηρίες [...] ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού) [...] και παρουσιάζουν διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού [...]» και στο άρθρο 4 τους φορείς οι οποίοι διερευνούν και διαπιστώνουν τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των εν λόγω μαθητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Κατ’ επίκληση, μεταξύ άλλων, και της διάταξης του άρθρου 34 παρ. 6 περ. ια΄ του ανωτέρω ν. 3699/2008, στην οποία ορίζεται ότι με αποφάσεις του εν λόγω Υπουργού, που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του Τμήματος ΕΑΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με «τις εξετάσεις, αξιολογήσεις, βαθμολογίες και την προαγωγή των μαθητών … που έχουν χαρακτηρισθεί ως άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και φοιτούν σε συνήθεις σχολικές τάξεις”, εκδόθηκε, στη συνέχεια, η Φ.253/155439/Β6/ 16.12.2009 (Β΄ 2544) Απόφαση του τότε Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με το άρθρο μόνο της οποίας καθορίσθηκε ο τρόπος εξέτασης των εν λόγω μαθητών ως εξής: «1. Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 τ. Α΄) εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Ειδικότερα: α) Εξετάζονται προφορικά κατόπιν αίτησής τους οι μαθητές που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή: ι) είναι τυφλοί, [...] ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% [...], ιι) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα, ιιι) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων, ιν) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά δυνατή τη χρήση τους για γραφή, ν) παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία. Όταν ο μαθητής της περίπτωσης αυτής επιθυμεί να απαντήσει και γραπτά σε κάποια ερωτήματα, αυτά αξιολογούνται κατά τη βαθμολόγηση. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειό τους συνοδευόμενη από τη γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής για τις περιπτώσεις ι έως ιν, από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις. Για την περίπτωση ν απαιτείται γνωμάτευση από τα οικεία Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ), που λειτουργούν στις έδρες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 3699/2008 ή από τα πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ), στην οποία θα αναγράφεται η ειδική μαθησιακή δυσκολία του μαθητή, καθώς και ο χρόνος επαναξιολόγησής του. [...]». Εν συνεχεία, με την παρ. 3 του ως άνω άρθρου ρυθμίζεται η διαδικασία διεξαγωγής της εξέτασης με κοινά θέματα σε εθνικό επίπεδο (μεταξύ άλλων και) των μαθητών της τελευταίας τάξης που εμπίπτουν στο ως άνω εδάφιο α, καθώς και οι εξεταστές αυτών, ως εξής: «Οι μαθητές της τελευταίας τάξης οι οποίοι υπάγονται στο εδάφιο α [...] της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, για τα εξεταζόμενα με κοινά θέματα σε εθνικό επίπεδο μαθήματα, εξετάζονται ως ακολούθως: α) Στο οικείο Β.Κ. που λειτουργεί στη Διεύθυνση Δ.Ε. στην οποία ανήκει οργανικά το σχολείο φοίτησής τους, ενώπιον Επιτροπής Εξέτασης. [...] Η Επιτροπή Εξέτασης του εδαφίου αυτού ορίζεται από τον Πρόεδρο του οικείου Β.Κ. και αποτελείται από: i. Τον Πρόεδρο ή ένα μέλος της Επιτροπής του οικείου Β.Κ. ως Πρόεδρο. ii. Από δύο (2) εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δ.Ε. για κάθε εξεταζόμενο μάθημα από αυτούς που το δίδαξαν ένα τουλάχιστον σχολικό έτος κατά την τελευταία τριετία, ως εξεταστές - βαθμολογητές. iii. Από ένα (1) Σχολικό Σύμβουλο ή εκπαιδευτικό λειτουργό Δ.Ε. της ίδιας ή συγγενούς με το εξεταζόμενο μάθημα ειδικότητας, ως εξεταστή - τρίτο βαθμολογητή. iv. Ένα εκπαιδευτικό λειτουργό Δ.Ε. ή διοικητικό υπάλληλο ως γραμματέα της Επιτροπής. [...] Στην Επιτροπή μπορεί να παρίσταται και ένας (1) Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή ο Προϊστάμενος του οικείου ΚΕΔΔΥ ή εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ο οποίος υπηρετεί στο ΚΕΔΔΥ, για την παροχή διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων σε θέματα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών [...] β) Στις Διευθύνσεις Δ.Ε. στις οποίες δεν λειτουργούν Β.Κ. ορίζεται Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο με Απόφαση του οικείου Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ.Ε [...] Δεν μπορεί να συμμετέχει στις Επιτροπές του Βαθμολογικού και του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου όποιος έχει σχέση συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με μαθητή που εξετάζεται σ’ αυτήν ή καθηγητής που δίδασκε το ίδιο σχολικό έτος στο Λύκειο στο οποίο φοιτούσε ο εξεταζόμενος μαθητής. [...]». Συναφώς εκδόθηκε η εγκύκλιος Φ.251/72087/Α5/28.4.2016 «Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες”, σύμφωνα με την οποία σε όσους εμπίπτουν στις διατάξεις για προφορική εξέταση, διότι αδυνατούν να εκφράσουν γραπτά τις γνώσεις τους, παρέχεται η ευκαιρία να τις διατυπώσουν προφορικά. Κατά τα λοιπά, η εξέτασή τους δεν διαφέρει από την εξέταση των υπόλοιπων υποψηφίων που εξετάζονται γραπτά. Έτσι λοιπόν αυτοί εξετάζονται στα ίδια θέματα με το ίδιο πρόγραμμα και την ίδια διάρκεια εξέτασης με αυτούς που εξετάζονται γραπτά. Ειδικά ως προς την συνολική διάρκεια εξέτασης των εξεταζομένων προφορικά, διασαφηνίζεται ότι στη συνολική διάρκεια της προφορικής εξέτασης συμπεριλαμβάνεται α) ο χρόνος προετοιμασίας, ο οποίος δεν υπερβαίνει τις τρεις ώρες, όπως για όλους τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, μετά την παρέλευση του οποίου οι υποψήφιοι κλείνουν τα τετράδια και περιμένουν να κληθούν από την Επιτροπή. β) Ο χρόνος αξιολόγησης - βαθμολόγησης που ξεκινά με την παρέλευση του τρίωρου χρόνου προετοιμασίας ή όταν κάποιος υποψήφιος (πριν την παρέλευση του τριώρου) δηλώσει έτοιμος για αξιολόγηση. Υπάρχει δυνατότητα παράτασης του χρόνου αξιολόγησης βαθμολόγησης έως 30 λεπτά. Όσον αφορά τη διαδικασία της εξέτασης, οι εξεταζόμενοι υποψήφιοι εισέρχονται στις αίθουσες εξέτασης την ίδια ώρα που εισέρχονται και οι λοιποί εξεταζόμενοι στα εξεταστικά κέντρα. Ο εξεταζόμενος αναπτύσσει, μετά την τρίωρη προετοιμασία του επί των θεμάτων, προφορικά στα τρία μέλη - εξεταστές τις απαντήσεις του στα θέματα, με τη σειρά που επιθυμεί. Υπάρχει δυνατότητα εν μέρει γραπτής απάντησης, εφόσον εκφραστεί σχετική επιθυμία από τον υποψήφιο και υπάρχει φυσικά σχετική δυνατότητα. Ο Πρόεδρος της επιτροπής παραδίδει το τετράδιο στον πρώτο βαθμολογητή, ο οποίος αναγράφει το συνολικό βαθμό και την αναλυτική βαθμολογία που έδωσε στον εξετασθέντα. Στη συνέχεια παραδίδει το γραπτό στον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα, ο οποίος, αφού επικαλύψει με αδιαφανές αυτοκόλλητο τον βαθμό του πρώτου βαθμολογητή, δίνει το γραπτό στον δεύτερο βαθμολογητή, ο οποίος ακολουθεί την ίδια διαδικασία με τον πρώτο. Εν συνεχεία, ο πρόεδρος αποκαλύπτει τους βαθμούς του πρώτου και εφόσον στον τελικό βαθμό υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη των δώδεκα μονάδων, επικαλύπτει τους βαθμούς και των δύο βαθμολογητών και το γραπτό παραδίδεται στον τρίτο βαθμολογητή (αναβαθμολογητή) για την προβλεπόμενη αναβαθμολόγηση. Περαιτέρω, στην εν λόγω εγκύκλιο αναφέρεται ότι: «Η αξιολόγηση με προφορικές δοκιμασίες στα Κέντρα Εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συνιστά μια διαφοροποιημένη προσέγγιση που απορρέει από τις διαφοροποιημένες διδακτικές πρακτικές που έχουν εφαρμοσθεί προκειμένου να υποστηρίξουν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Πρόκειται για μαθητές ικανούς/ές να παρακολουθήσουν το πλήρες Αναλυτικό Πρόγραμμα της τάξης τους και εμποδίζονται από δυσκολίες στη διαχείριση του χρόνου, του γραπτού λόγου και στην απόδοση των γνώσεών τους με τους κοινούς τρόπους εξέτασης». Τέλος, στην αυτή εγκύκλιο επισημαίνεται ότι «η ιδιαίτερη μεταχείριση των εξεταζόμενων δε συνιστά σε καμία περίπτωση επιεική αξιολόγηση ή άλλης μορφής ιδιαίτερη μεταχείριση, αλλά σκοπεύει μόνο στην παροχή της δυνατότητας να εξωτερικεύσουν τις γνώσεις, τις οποίες λόγω της πάθησής τους αδυνατούν να εξωτερικεύσουν με το γραπτό λόγο».
12. Επειδή, οι συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας επιβάλλουν να είναι, κατ’ αρχήν, όμοια και κοινή η διαδικασία των εξετάσεων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για όλους όσους λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις αυτές, οι οποίοι αποτελούν ενιαία, κατ’ αρχήν, κατηγορία υποψηφίων προς κατάληψη συγκεκριμένων θέσεων η υποχρέωση, όμως, αυτή δύναται να καμφθεί όταν τη διαφοροποίηση της εξέτασης επιβάλλουν λόγοι γενικότερου δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος ή όταν τούτο επιβάλλεται από λόγους ισότητας μεταξύ των υποψηφίων, υπό τη γενική, πάντως, επιφύλαξη ότι κατά τη επιλογή και θέσπιση των διαφοροποιήσεων τηρούνται τα ακραία όρια της σχετικής ευχέρειας του νομοθέτη και η αρχή της αναλογικότητας. Εν προκειμένω, ο επιβαλλόμενος με τις ανωτέρω διατάξεις προφορικός τρόπος εξέτασης των υποψηφίων με μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίες διαπιστώνονται κατόπιν σχετικής διαγνώσεως από τα αρμόδια προς τούτο όργανα, συνιστά τρόπο εξέτασης προσαρμοσμένο στις ανάγκες της οικείας κατηγορίας υποψηφίων, ώστε να καθίσταται αντικειμενικώς δυνατή η επίδοσή τους στις εξετάσεις με ίσους όρους προς τους λοιπούς υποψηφίους και να τους παρέχεται έτσι ισότιμη δυνατότητα πρόσβασης στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα κατά τον λόγο της προσωπικής αξίας και ικανότητας εκάστου, ενόψει και όσων ορίζονται ανωτέρω στο άρθρο 16 παρ. 4 του συντάγματος 9 (σκ.11). Εξάλλου, πέραν της μεθόδου εξέτασης (προφορική) και εν συνεχεία βαθμολόγησης (επιτόπια), η δοκιμασία όλων των υποψηφίων από άποψη ύλης και θεμάτων είναι κοινή. Ειδικότερα, τα θέματα της προφορικής εξέτασης είναι τα ίδια όπως στην γραπτή εξέταση και τίθενται από τη κεντρική επιτροπή εξετάσεων, ώστε ο θέτων τα θέματα δεν συμπίπτει με τον βαθμολογητή. Λόγω δε του είδους της εξέτασης, σε βαθμολόγηση προβαίνουν όσοι διενεργούν την εξέταση, χωρίς τούτο να θέτει ζητήματα αντικειμενικότητας, εφόσον πάντως οι βαθμολογητές είναι δύο, προβλέπεται δε αναβαθμολόγηση σε περίπτωση απόκλισης των δύο βαθμολογιών άνω των 12 βαθμών. Με τα δεδομένα αυτά, η μη πρόβλεψη από το νομοθέτη χωριστών θέσεων στις ανώτατες σχολές για τους υποψηφίους με μαθησιακές δυσκολίες, δεν παραβιάζει τα όρια της ευχέρειας του νομοθέτη να διαμορφώσει κατά τρόπο αξιοκρατικό το σύστημα επιλογής των σπουδαστών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και, συνεπώς, δεν αντίκειται στις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, λαμβανομένου ιδίως υπ’ όψη ότι τα θέματα στα οποία εξετάζονται προφορικώς οι υποψήφιοι είναι κοινά με αυτά στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι της γενικής κατηγορίας και, συνεπώς, δεν πρόκειται για εξετάσεις μειωμένης δυσκολίας. Αν και κατά τη γνώμη των Συμβούλων Ηλ. Μάζου και Θ. Τζοβαρίδου, ναι μεν η προφορική εξέταση των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες για την εισαγωγή αυτών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση συνιστά μια επιβαλλόμενη εκ των πραγμάτων ρύθμιση, που ανταποκρίνεται στις οικείες ειδικές ανάγκες των ως άνω υποψηφίων, προς παροχή ισότιμης δυνατότητας πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το λόγο της προσωπικής τους αξίας και ικανότητας, έχει, όμως, ως συνέπεια, αφενός την άρση της μυστικότητας της βαθμολόγησης των υποψηφίων και, αφετέρου, την εκ των πραγμάτων διαφορετική μεθοδολογία βαθμολόγησης που συνεπάγεται η προφορική εξέταση σε σχέση με τη γραπτή. Κατά συνέπεια, οι συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας δημιουργούν την υποχρέωση του νομοθέτη να προβλέψει χωριστές θέσεις στις ανώτατες σχολές τις οποίες θα καταλαμβάνουν σπουδαστές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ώστε να διασφαλίζεται η ισότητα των όρων ανταγωνισμού μεταξύ των υποψηφίων σπουδαστών. Ο Αριθμός των θέσεων αυτών θα πρέπει, κατά τη γνώμη αυτή, να ορίζεται από το νομοθέτη (κοινό ή κανονιστικό) αναλόγως με το κατά τα διδάγματα της ιατρικής επιστήμης εκτιμώμενο ποσοστό των υποψήφιων ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε σχέση με το συνολικό αριθμό υποψήφιων σπουδαστών.
13. Επειδή, στο άρθρο 16 παρ. 9 του Συντάγματος ορίζεται ότι: «Ο αθλητισμός τελεί υπό την προστασία και την ανωτάτη εποπτεία του Κράτους [...]». Περαιτέρω, μεταξύ των ευεργετημάτων που παρέχονται με το άρθρο 34 του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α΄ 121) σε διακρινόμενους αθλητές (οικονομικές επιβραβεύσεις, διορισμός σε θέσεις του δημοσίου τομέα κατά παρέκκλιση ισχυουσών διατάξεων), περιλαμβάνεται και η δυνατότητα, προκειμένου για αθλητές που καταλαμβάνουν αξιόλογες θέσεις σε παγκόσμια, ευρωπαϊκά και μεσογειακά πρωταθλήματα ή σημειώνουν πανελλήνια νίκη, να εισάγονται είτε απευθείας είτε με προσαύξηση της βαθμολογίας τους στα ΤΕΦΑΑ ή σε άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις (βλ. σχετικώς και τις προϊσχύσασες διατάξεις των άρθρων 3 ν. 1351/1983, Α΄ 56 και 42 ν. 75/1975, Α΄ 138). Αρχικώς προβλέφθηκε η δυνατότητα εισαγωγής στα ΤΕΦΑΑ καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων κατά 30%, και κατά 1% στα λοιπά τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κατόπιν προσαύξησης του βαθμού των ως άνω αθλητών επί των εξετασθέντων μαθημάτων. Το τελευταίο αυτό ποσοστό (1%) σε σχέση με τα λοιπά τμήματα ΑΕΙ παρέμεινε σταθερό στο πλαίσιο των διατάξεων που τροποποίησαν το ως άνω άρθρο 34 μέχρι την τροποποίηση του άρθρου αυτού με το άρθρο 38 του ν. 4115/2013, οπότε το εν λόγω ποσοστό ανήλθε στο 3%. Ειδικότερα, η παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 που θεσπίζει το εν λόγω ευεργέτημα, όπως ίσχυε κατά το χρόνο διενέργειας των ένδικων πανελλαδικών εξετάσεων, προέβλεπε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «... 8. [όπως η παρ. αυτή είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 38 παρ. 2 του ν. 4115/2013 - Α΄ 24] Αθλητές που κατακτούν 1η έως 6η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή 1η έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων ή που επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση ανδρών - γυναικών σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο αθλητικές ομοσπονδίες εισάγονται σε οποιαδήποτε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. της προτίμησής τους και εγγράφονται σε αυτό, καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιβράβευση αυτή είναι να έχουν ηλικία έως και είκοσι εννέα (29) ετών και τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει συμμετοχή στις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση [...] Αθλητής ή αθλήτρια που κατακτά 7η ή 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες αντρών - γυναικών, νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων, 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανδρών - γυναικών, 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα παίδων - κορασίδων, 1η έως 3η νίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας, 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες ή επιτυγχάνει ή ισοφαρίζει παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων, εισάγεται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και εγγράφεται σε αυτά, καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις με την επιφύλαξη της συνδρομής των προϋποθέσεων που ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Περαιτέρω παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής διακριθέντων κατά την έννοια του παρόντος αθλητών-τριών, με την προϋπόθεση της συνδρομής των όσων ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής τους στο μηχανογραφικό τους δελτίο κατά φθίνουσα σειρά μορίων και εφόσον συγκεντρώνουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με το 90% των μορίων του τελευταίου εισαχθέντος στη συγκεκριμένη σχολή στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), όπως ισχύει, ύστερα από προσαύξηση του συνόλου των μορίων ως ακολούθως: 1) Για 7η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.. 2) α. Για 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών - γυναικών, παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.. β. Για 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες παίδων - κορασίδων ή για την επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσμιας επίδοσης παίδων - κορασίδων, παρέχεται 25% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.. γ. Για 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων, παρέχεται προσαύξηση 30% για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.. δ. Για 4η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα παίδων - κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση 35% για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 15% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.. 3) α. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανδρών - γυναικών, παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.. β. Για 1η έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα παίδων - κορασίδων, ή για την επίτευξη ή ισοφάριση ευρωπαϊκής επίδοσης παίδων - κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση 40% για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 20% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.. γ. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων, παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 20% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.. δ. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα παίδων - κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση 30% για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 15% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.. 4) Για 1η έως 3η νίκη σε Μεσογειακούς Αγώνες, παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 15% προσαύξηση για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.. 5) Για 1η έως 3η νίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας παρέχεται 25% προσαύξηση για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι [...] 5α) Για 1η έως 3η νίκη σε παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες, παρέχεται είκοσι δύο τοις εκατό (22%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.. 6) α. Για 1η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 10% εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.. β. Για 2η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 8% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.. γ. Για 3η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 7% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.. δ. Αθλητής ή αθλήτρια που επιτυγχάνει ή ισοφαρίζει πανελλήνια επίδοση σε αγώνισμα όλων των κατηγοριών λαμβάνει το αντίστοιχο ποσοστό προσαύξησης για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. που παρέχεται στον αθλητή ή την αθλήτρια που κατακτά 1η νίκη στην αντίστοιχη κατηγορία, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο. [...] 7) Για 1η έως 3η νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς - Σχολικούς Αγώνες παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι., παρέχεται προσαύξηση 10% για την 1η νίκη, 8% για τη 2η νίκη και 7% για την 3η νίκη, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν για τη διοργάνωση που επιτεύχθηκε η διάκριση οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τους Πανελλήνιους Αγώνες, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, λογιζομένων, για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου, των σχολείων ως σωματείων. [...] Επιφυλασσομένων και των οριζομένων στο πρώτο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου αυτής, όλοι οι αθλητές-τριες που έχουν κατακτήσει μία τουλάχιστον νίκη από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις 1 έως και 7 της παρούσας παραγράφου, εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και σε ποσοστό 3% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων σε οποιαδήποτε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.. Οι αθλητές-τριες που εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, υποχρεούνται να ακολουθήσουν την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημείωσαν τη διάκριση, εφόσον το τμήμα εισαγωγής του-της χορηγεί την ειδικότητα αυτή. [...] Εξαιρετικά για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, το προβλεπόμενο ανωτέρω ποσοστό 3% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται σε ποσοστό 4,5%». [όπως το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 6 της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου - Α΄ 184/30.12.2015, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4366/2016 - Α΄ 18/15.2.2016].
14. Επειδή, ήδη, με το άρθρο 17 του ν. 4429/2016 «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 199/21.10.2016), το οποίο δεν ίσχυε μεν κατά το χρόνο διεξαγωγής των ένδικων εξετάσεων, δημοσιεύθηκε, όμως, πριν την Υπουργική Απόφαση Φ.151/179800/Α5/26.10.2016, με την οποία κυρώθηκαν οι πίνακες εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των αθλητών ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 και καταλαμβάνει το εν λόγω ακαδημαϊκό έτος, κατά τη ρητή σχετική πρόβλεψη, ορίσθηκαν τα εξής: «1.α) Το πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης 7 της παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 (Α΄ 121), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: “Επιφυλασσομένων των οριζομένων στο πρώτο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου αυτής, όλοι οι αθλητές/τριες, που έχουν κατακτήσει μία τουλάχιστον νίκη από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις 1 έως και 7 της παρούσας παραγράφου, εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. σε ποσοστό 20% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και σε ποσοστό 4,5% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων σε οποιαδήποτε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.”. β) [...] 2.α) Η παράγραφος 1 ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017 και εφεξής. β) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999, που προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 6 της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 184), όπως κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν. 4366/2016 (Α΄ 18), καταργείται». Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία με την οποία εισήχθη η ανωτέρω διάταξη, «με το παρόν άρθρο ρυθμίζεται με πάγιο τρόπο το ζήτημα του ποσοστού εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των διακριθέντων αθλητών/τριών. Συγκεκριμένα, το εν λόγω ποσοστό αυξάνεται από 3% σε 4,5% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων. Η αύξηση αυτή ίσχυσε και για το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 [όπως εκ παραδρομής αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, αντί του ορθού 2015-2016] βάσει μίας προσωρινής ρύθμισης που θεσπίστηκε με την παρ. 5 του άρθρου 6 της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 184). Με το προτεινόμενο άρθρο αποκτά πάγιο χαρακτήρα η ανωτέρω αύξηση προς αναγνώριση και επιβράβευση της προσπάθειας των διακριθέντων αθλητών».
15. Επειδή, περαιτέρω, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου (βλ. το από 15.3.2017 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Δ΄ Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Εξετάσεων προς τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων), ο Αριθμός των υποψηφίων εκ των διακριθέντων αθλητών που εισήχθησαν στις Ιατρικές Σχολές είναι 41, εκ των οποίων οι 25 συγκέντρωσαν, πριν από την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω προσαύξηση λόγω αθλητικών διακρίσεων, λιγότερα μόρια από τον αιτούντα, ο οποίος συγκέντρωσε 18.495 μόρια (με χαμηλότερη βαθμολογία εισαχθέντος υποψηφίου της κατηγορίας των αθλητών τα 15.737 μόρια). Ενόψει αυτού, με την υπό κρίση αίτηση προβάλλεται ότι η προνομιακή εισαγωγή των διακριθέντων αθλητών υποψηφίων κατόπιν προσαύξησης της βαθμολογίας τους και καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων στις σχολές της προτίμησής τους, άρα σε θέσεις που μπορούν να εξυπηρετηθούν από τα ΑΕΙ της χώρας, παραβιάζει τη συνταγματική αρχής της αξιοκρατίας και τον κανόνα της εισαγωγής του κάθε υποψηφίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το μέτρο της προσωπικής του αξίας και μόνον. Ο λόγος αυτός ακυρώσεως προβάλλεται με έννομο συμφέρον, δεδομένου ότι ο αιτών, παρά τη συνολική βαθμολογική του υπεροχή έναντι των ανωτέρω (25) εισαχθέντων αθλητών, στερήθηκε του δικαιώματος εισαγωγής του σε ιατρική σχολή λόγω της προβλεπομένης από την ανωτέρω διάταξη προσαύξησης της βαθμολογίας των τελευταίων και, επομένως, δικαιούται να προσβάλει την, κατ’ εφαρμογήν της ως άνω ανίσχυρης, ως αντισυνταγματικής κατ’ αυτόν, παράλειψη εισαγωγής του λόγω εισαγωγής άλλων συνυποψηφίων του οι οποίοι, λόγω της ιδιότητάς τους ως διακεκριμένων αθλητών, συγκέντρωσαν - χωρίς την προβαλλόμενη ως αντισυνταγματική προσαύξηση της βαθμολογίας τους- λιγότερα μόρια από αυτόν. Τούτο δε, ανεξαρτήτως του ότι, όπως προβάλλεται από τη Διοίκηση, υπήρξαν περισσότεροι υποψήφιοι (231), οι οποίοι παρεμβάλλονται μεταξύ του αιτούντος και του τελευταίου εισαγόμενου στην Ιατρική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης εφόσον η Διοίκηση συνομολογεί ότι δεν υπάρχει πίνακας επιλαχόντων και δεν ισχυρίζεται ότι οι ενδιάμεσοι υποψήφιοι έχουν ασκήσει αίτηση ακυρώσεως. Επιπλέον, αν και ο αιτών διαγωνίσθηκε για να εισαχθεί στην Ιατρική Σχολή ως υποψήφιος της γενικής κατηγορίας, με έννομο συμφέρον προβάλλει λόγο που στρέφεται κατά της εισαγωγής στην Ιατρική Σχολή υποψήφιων άλλης κατηγορίας, οι οποίοι θεωρεί ότι ευνοούνται ανεπιτρέπτως σε σχέση με τον ίδιο, ανεξαρτήτως του ότι ο αιτών διαγωνίσθηκε για να εισαχθεί στις καθορισθείσες με την Φ.253.1/44654/Α5/15.3.2016 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων θέσεις εισακτέων, οι δε ως άνω αθλητές κατέλαβαν θέσεις καθ’ υπέρβασιν του καθορισμού αυτού. Και τούτο, διότι η κανονιστικώς δρώσα διοίκηση καθόρισε τον αριθμό των θέσεων εισακτέων με την από 15.3.2016 υπουργική Απόφαση (η οποία εξεδόθη προ της τροποποίησης του προκείμενου ποσοστού από 3% σε 4,5% με το δημοσιευθέντα την 21.10.2016 ν. 4429/2016) αντιστοίχως προς τις εκπαιδευτικές δυνατότητες των σχολών και των τμημάτων, εν επιγνώσει του προβλεπόμενου με το άρθρο 38 του ν. 4115/2013 ποσοστού 3% που επιφυλάσσεται για διακριθέντες αθλητές καθ’ υπέρβασιν των ως άνω θέσεων. Συνεπώς, εάν το Δικαστήριο κρίνει ότι αντιβαίνει στις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, όπως προβάλλεται, η πρόβλεψη ποσοστού πρόσθετων θέσεων (ήδη, μάλιστα, σε ποσοστό 4,5%) υπέρ των διακριθέντων αθλητών, θα είναι υποχρεωμένη, σε συμμόρφωση προς την Απόφαση του Δικαστηρίου, λόγω έλλειψης καταλόγου επιτυχόντων υποψηφίων και αδυναμίας άλλου τρόπου υπολογισμού του εισακτέου βάσει αυτής, να εγγράψει τον αιτούντα ως υπεράριθμο σε μία εκ των ιατρικών σχολών της χώρας, όπως βασίμως προβάλλεται και, μάλιστα, στη σχολή στην οποία έχει εισέλθει συνυποψήφιός του αθλητής με λιγότερα μόρια από αυτόν, κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, λαμβανομένων υπόψη και των δηλώσεων του μηχανογραφικού του δελτίου, χωρίς πάντως να θιγούν οι ήδη εισαχθέντες αθλητές. Αν και κατά τη γνώμη της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου Μ. Καραμανώφ και των Συμβούλων Μ. Γκορτζολίδου, Θ. Αραβάνη, Αντ. Χλαμπέα, Ολ. Παπαδοπούλου και Αγγ. Μίτζια με την οποία συντάχθηκαν και οι Πάρεδροι Μ. Σταματοπούλου και Ι. Δημητρακόπουλος, ο λόγος αυτός προβάλλεται χωρίς άμεσο και ενεστώς έννομο συμφέρον, διότι, ακόμη και αν κριθεί ότι είναι ανεφάρμοστες, ως αντιβαίνουσες στο Σύνταγμα, οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, κατά το μέρος που προβλέπουν την προνομιακή μεταχείριση των αθλητών που έχουν διακριθεί κατά την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεν θα καταστεί δυνατή η εισαγωγή του αιτούντος σε Ιατρική Σχολή καθ’ υπέρβαση του αριθμού των θέσεων των εισακτέων από τη γενική κατηγορία υποψηφίων. Τούτο, διότι ο Αριθμός αυτός καθορίσθηκε με την Φ.253.1/44654/Α5/15.3.2016 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εκτίμησης των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων των ιατρικών σχολών της χώρας, μόνο για τις θέσεις των εισακτέων από τη γενική κατηγορία υποψηφίων, το ενδεχόμενο δε να ήταν ο Αριθμός αυτός εξ αρχής αυξημένος, εάν η Διοίκηση γνώριζε έκτοτε το ανίσχυρο της επίμαχης ρυθμίσεως περί προνομιακής μεταχειρίσεως των αθλητών, πέραν του ότι είναι αβέβαιο, δεν δύναται να οδηγήσει σε αύξηση των θέσεων της γενικής κατηγορίας, διότι τούτο προϋποθέτει πάντως κανονιστική ρύθμιση, η οποία δεν υφίσταται προς το παρόν. Κατά την περαιτέρω δε γνώμη της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου Μ. Καραμανώφ και των Συμβούλων Γ. Τσιμέκα, Ολ. Παπαδοπούλου και Αγγ. Μίτζια, τυχόν διακρίβωση από το Δικαστήριο της αντισυνταγματικότητας του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 και διαπίστωση της παράνομης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου αυτού, εισαγωγής αθλητών υποψηφίων, μόνη έννομη συνέπεια έχει την κατάργηση των επί τη βάσει των ανίσχυρων διατάξεων προβλεπόμενων επιπλέον θέσεων, ενδεχομένως δε και την ανάκληση της εγγραφής των επιτυχόντων αθλητών, όχι όμως και την αύξηση, με τη δικαστική Απόφαση, των θέσεων της γενικής κατηγορίας αφού, κατά τα προεκτεθέντα, τούτο προϋποθέτει ειδική κανονιστική ρύθμιση. Αλυσιτελώς, ενόψει αυτού, ο αιτών επικαλείται το παράνομο της καθ’ υπέρβαση του κανονικού αριθμού εισακτέων εισαγωγής αθλητών προς στήριξη του αιτήματός του να υποχρεωθεί η Διοίκηση να τον εισαγάγει σε ιατρική σχολή της προτίμησής του επί τη βάσει των αποτελεσμάτων του διεξαχθέντος διαγωνισμού, αφού τυχόν δικαστική κρίση περί αντισυνταγματικότητας της διατάξεως αυτής δεν συνεπάγεται αντίστοιχη αύξηση των θέσεων της γενικής κατηγορίας.
16. Επειδή, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 4 παρ. 1, 5 παρ. 1 και 16 του Συντάγματος δεν αποκλείεται η πρόβλεψη από το νομοθέτη ευνοϊκών ρυθμίσεων για τους αθλητές που έχουν επιτύχει εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις σε σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις, όπως η θέσπιση ενός συστήματος πριμοδότησης βαθμολογίας για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και μάλιστα όχι μόνο σε συναφείς με τον αθλητισμό σχολές (π.χ. ΤΕΦΑΑ), αλλά και στα λοιπά ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας προκειμένου οι υποψήφιοι αυτοί, λόγω της απαιτούμενης για την επίτευξη των ως άνω διακρίσεων έντονης ενασχόλησής τους με τον αθλητισμό, να μην βρεθούν σε ήσσονα μοίρα, έναντι των λοιπών υποψηφίων, σχετικά με την επιλογή των σπουδών τους και τις βάσει αυτών περαιτέρω επαγγελματικές τους επιδιώξεις. Ο καθορισμός των κατηγοριών διακεκριμένων αθλητών, στους οποίους παρέχεται το σχετικό ευεργέτημα ανήκει, εξ άλλου, στην ευχέρεια του νομοθέτη και υπόκειται σε έλεγχο ορίων από τα δικαστήρια, όπως και οι θεσπιζόμενες σχετικές ευνοϊκές ρυθμίσεις, οι οποίες πρέπει, πάντως, να τελούν σε αρμονία προς την κατά τα ανωτέρω (σκ. 8) υποχρέωση του νομοθέτη να εξασφαλίζει την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προσώπων κεκτημένων τα αναγκαία εφόδια για την ενεργό παρακολούθηση της θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ώστε να επιτυγχάνεται η αποστολή των ιδρυμάτων αυτών και η εύρυθμη λειτουργία τους. Ενόψει αυτών, η διάκριση που θεσπίζει η ανωτέρω διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2009/1992 υπέρ των αθλητών υποψηφίων που έχουν επιτύχει τις προβλεπόμενες από το νόμο διακρίσεις, (καθιέρωση συστήματος προσαύξησης της βαθμολογίας τους ποσοστιαίως, ανάλογα με την επιτευχθείσα αγωνιστική διάκριση), αναφερόμενη σε κατηγορίες υποψηφίων που προσδιορίζονται με αντικειμενικά κριτήρια, δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος και, συγκεκριμένα, από την ανάγκη παροχής κινήτρων στους ασχολούμενους με τον αθλητισμό, για την ανάπτυξη του οποίου οφείλει να μεριμνά η Πολιτεία κατ’ άρθρο 16 παρ. 9 του Συντάγματος και είναι, κατ’ αρχήν, συνταγματικώς θεμιτή∙ εφόσον μάλιστα, με τη διάταξη αυτή δεν θίγεται ο Αριθμός των κανονικώς εισακτέων στα τμήματα και τις σχολές των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., καθόσον το καθοριζόμενο από αυτήν ποσοστό υπέρ της ως άνω κατηγορίας υποψηφίων τίθεται καθ’ υπέρβαση του ολικού αριθμού εισακτέων για κάθε σχολή ή τμήμα σχολής των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Περαιτέρω, όμως, οι εν λόγω διατάξεις του άρθρου 34 αντίκεινται στις συνταγματικές αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της ορθολογικής οργανώσεως της παρεχομένης εκπαιδεύσεως, σε συνδυασμό με τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας μέτρου/σκοπού, κατά το μέρος που προβλέπουν α) την πριμοδότηση αθλητών ακόμα και για επιτυχίες σε αθλητικούς αγώνες ήσσονος σημασίας, β) την καθ’ υπέρβαση εισαγωγή αθλητών στις ανώτατες σχολές στο δυσανάλογα υψηλό ποσοστό του 4,5% των προβλεφθεισών θέσεων, το οποίο παρίσταται αυθαίρετο ενόψει και του πάγιου χαρακτήρα της ρύθμισης αυτής, η οποία δεν προϋποθέτει οποιαδήποτε επίκαιρη εκτίμηση της δυνατότητας μιας σχολής για απορρόφηση σπουδαστών, και γ) την εισαγωγή διακριθέντος αθλητή σε σχολή της προτίμησής του, εφόσον συγκεντρώσει αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με το 90% του αριθμού των μορίων του τελευταίου εισαχθέντος στη συγκεκριμένη σχολή στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος, μετά την προσαύξηση του συνόλου των μορίων του από τις αθλητικές του διακρίσεις. Τούτο δε, διότι οι ανωτέρω ρυθμίσεις υπερακοντίζουν τον δημοσίου συμφέροντος σκοπό που υπηρετεί η διάταξη (προαγωγή του αθλητισμού) λόγω, αφ’ ενός του επιβαλλόμενου με αυτές σημαντικού περιορισμού πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των λοιπών υποψηφίων φοιτητών που δεν είναι αθλητές και, αφ’ ετέρου, της σημαντικής υποχώρησης των ακαδημαϊκών κριτηρίων πρόσβασης την οποία συνεπάγονται. Συνεπώς, η επίμαχη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 παραβιάζει τα άρθρα 4 παρ. 1, 5 παρ. 1 και 16 του Συντάγματος, κατά το μέρος που οι εν λόγω ρυθμίσεις υπερβαίνουν, κατά τα ανωτέρω, τα ακραία όρια πέραν των οποίων το παρεχόμενο από τη διάταξη αυτή προνόμιο εμφανίζεται δικαιολογημένο και επιτρεπτό συνταγματικώς. Αν και κατά τη γνώμη των Συμβούλων Ι. Μαντζουράνη, Γ. Τσιμέκα, Β. Αραβαντινού, Α. Καλογεροπούλου, Θ. Αραβάνη, Θ. Τζοβαρίδου, και Ι. Σύμπλη η εισαγωγή υποψηφίων σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση επιβάλλεται να διενεργείται, ενόψει των συνταγματικών αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας, με κριτήρια αμιγώς ακαδημαϊκά, ήτοι βάσει των ικανοτήτων των υποψηφίων σε μαθήματα και δεξιότητες συναφείς προς το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος ή της σχολής όπου επιθυμεί καθένας να εισαχθεί (ΟλΣΕ 1251/2015 σκ. 9). Ενόψει δε αυτού, οι επίμαχες ρυθμίσεις, με τις οποίες καθιερώνεται αδιακρίτως ειδική μεταχείριση της κατηγορίας των υποψηφίων - διακεκριμένων αθλητών για την εισαγωγή στα τμήματα και τις σχολές των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. με την παροχή σε αυτούς των ως άνω ευεργετημάτων (καθορισμός χωριστού ποσοστού εισαγομένων καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στα τμήματα και τις σχολές των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και προσαύξηση της βαθμολογίας τους), δεν θεσπίζονται κατά θεμιτό συνταγματικά τρόπο, διότι η ιδιότητα του υποψηφίου φοιτητή ως αθλητή που επέτυχε τις προβλεπόμενες από τις προαναφερθείσες διατάξεις διακρίσεις, δύναται μεν να δικαιολογήσει την αναγνώριση ιδιαιτέρων ευεργετημάτων για την εισαγωγή αυτών σε Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), κατ’ εφαρμογή της διατάξεως της παρ. 9 του άρθρου 16 του Συντάγματος όπου ορίζεται ότι: «ο αθλητισμός τελεί υπό την προστασίαν και την ανωτάτην εποπτείαν του Κράτους”, δεν δύναται όμως να θεμελιώσει την αναγνώριση σε αυτούς προνομίων σε σχέση με τους υπόλοιπους υποψηφίους κατά τη διενέργεια των γενικών εξετάσεων για την εισαγωγή σε οποιαδήποτε άλλη σχολή ή τμήμα των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., στα οποία παρέχεται εκπαίδευση σε επιστημονικούς τομείς όπου η ιδιότητα του υποψηφίου ως αθλητή δεν ασκεί επίδραση (πρβλ. 6064/96). Συνεπώς, η επίμαχη διάταξη του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, κατά το μέρος που θεσπίζει το ανωτέρω ευεργέτημα υπέρ των υποψηφίων αθλητών προς εισαγωγή στα λοιπά, πλην ΤΕΦΑΑ, τμήματα και σχολές των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας προσκρούει αφ’ ενός μεν στην αρχή της ισότητας των Ελλήνων πολιτών ενώπιον του νόμου, (άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος), αφ’ ετέρου δε στις απορρέουσες από το Σύνταγμα (άρθρο 5) αρχές της αξιοκρατίας και της σταδιοδρομίας εκάστου κατά λόγο της προσωπικής του αξίας και στο άρθρο 16 του Συντάγματος. Κατά γνώμη που διατύπωσε ο Πάρεδρος Ι. Δημητρακόπουλος η ανωτέρω διάταξη είναι αντισυνταγματική μόνον κατά το μέρος που προβλέπει την καθ’ υπέρβαση εισαγωγή αθλητών στις ανώτατες σχολές στο ποσοστό του 4,5% των προβλεφθεισών θέσεων (ανωτέρω υπό β).
17. Επειδή, μετά την επίλυση των ανωτέρω γενικοτέρου ενδιαφέροντος ζητημάτων, το Δικαστήριο κρίνει ότι δεν συντρέχει λόγος να παραπέμψει την κρινομένη αίτηση ακυρώσεως στο αρμόδιο διοικητικό εφετείο, αλλ’ ότι πρέπει να την κρατήσει και να την δικάσει περαιτέρω κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του ν. 3900/2010.
18. Επειδή, ενόψει όσων έγιναν ήδη δεκτά πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι οι λόγοι ακυρώσεως με τους οποίους προβάλλεται α) ότι η εξέταση του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας δεν αποτελεί κριτήριο πρόσφορο, προκειμένου το σύστημα εισαγωγής στις ιατρικές σχολές να ανταποκρίνεται στις επιταγές των άρθρων 4 παρ. 1, 5 παρ. 1 και 16 του Συντάγματος, καθώς και ότι ο νομοθέτης, κατά την παρεχόμενη στο άρθρο 4 του ν. 4327/2015 εξουσιοδότηση, όφειλε, με βάση τις συνταγματικές αυτές διατάξεις, να προβλέψει σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με συντελεστές βαρύτητας για όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, και, πάντως, με τέτοιο καθορισμό συντελεστών βαρύτητας ώστε να αναδεικνύονται περισσότερο τα μαθήματα προσανατολισμού και να μειώνεται η βαρύτητα του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας, και β) δεν συνάδουν με την αρχή της αξιοκρατίας οι διατάξεις των άρθρων 4 και 42 του ν. 4186/2013, 2 του ν. 2525/1997 και της ΥΑ Φ 253.1/44654/Α5/2016 κατά το μέρος που παραλείπουν να προβλέψουν διακριτές θέσεις κατά την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες. Αντιθέτως, πρέπει να γίνει δεκτός ο λόγος ακυρώσεως με τον οποίο προβάλλεται ότι η κατ’ άρθρο 34 του ν. 2725/1999 εισαγωγή των διακριθέντων αθλητών στις σχολές της προτίμησής τους καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων, παραβιάζει τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας και τον κανόνα της εισαγωγής κάθε υποψηφίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το μέτρο της προσωπικής του αξίας και μόνον σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω (σκέψη 16). Κατόπιν αυτών, πρέπει να ακυρωθεί, ως μη νόμιμη, η παράλειψη εισαγωγής του αιτούντος σε ιατρική σχολή που εκδηλώθηκε με την προσβαλλόμενη πράξη, ενώ αυτός υπερτερεί στη συνολική βαθμολογία από εισαχθέντα αθλητή πριν από την αντισυνταγματική, κατά τα ανωτέρω, προσαύξηση της βαθμολογίας του τελευταίου. Περαιτέρω δε, κατά τα γενόμενα κατά πλειοψηφία δεκτά (σκέψη 15), πρέπει να αναπεμφθεί η υπόθεση στη Διοίκηση προκειμένου να εγγράψει τον αιτούντα ως υπεράριθμο στην ιατρική σχολή στην οποία εισήλθε συνυποψήφιός του αθλητής με λιγότερα μόρια από αυτόν, κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω αντισυνταγματικής διάταξης, λαμβανομένων υπόψη και των δηλώσεων του μηχανογραφικού του δελτίου, χωρίς να θιγούν οι ήδη εισαχθέντες αθλητές.
Διά ταύτα
Επιλύει τα παραπεμφθέντα ζητήματα που αναφέρονται στη σκέψη 4, κατά τα εκτιθέμενα στο σκεπτικό.
Κρατεί, δικάζει και δέχεται εν μέρει την υπό κρίση αίτηση.
Ακυρώνει την παράλειψη εισαγωγής του αιτούντος σε ιατρική σχολή, η οποία εκδηλώθηκε με την υπ’ αριθ. Φ.253/136095/Α5/24.8.2016 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Αναπέμπει την υπόθεση στη Διοίκηση, προκειμένου να ενεργήσει σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στο αιτιολογικό.
Απορρίπτει την ασκηθείσα παρέμβαση.
Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου.
Επιβάλλει στο Δημόσιο τη δικαστική δαπάνη του αιτούντος, η οποία ανέρχεται στο ποσόν των χιλίων τριακοσίων ογδόντα (460 × 3) ευρώ.
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 8 Ιανουαρίου 2018 και στις 31 του ίδιου μήνα και έτους
Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
Μ. Καραμανώφ
Η Γραμματέας
Ελ. Γκίκα
και η Απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 21ης Μαρτίου 2018.
Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος
Αθ. Ράντος
Η Γραμματέας
Ελ. Γκίκα
anchor link
Εγγραφήκατε επιτυχώς στο newsletter!
Η εγγραφή στο newsletter απέτυχε. Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα.
Αρθρογραφία, Νομολογία ή Σχόλια | Άμεση ανάρτηση | Επώνυμη ή ανώνυμη | Προβολή σε χιλιάδες χρήστες σε όλη την Ελλάδα