Προστατευόμενες περιοχές: νομική θεώρηση του σύγχρονου πλαισίου
Πρόλογος
Συντομογραφίες
I. Η ενωσιακή νομοθεσία για τις προστατευόμενες περιοχές
II. Η ελληνική νομοθεσία για τις προστατευόμενες περιοχές
ΙΙΙ. Νομικά ζητήματα - Προβληματισμοί
IV. Ενωσιακή νομολογία
V. Η προστασία οικοτόπων και ειδών σε άλλες έννομες τάξεις
VI. Οι ανθρώπινες επεμβάσεις υπό αυστηρό καθεστώς: η περίπτωση του Ν 4782/2021
Βιβλιογραφία
Παράρτημα – Νομολογία
Αλφαβητικό ευρετήριο

Αντικείμενο του βιβλίου «Προστατευόμενες περιοχές: νομική θεώρηση του σύγχρονου πλαισίου - Η ορθολογική κατανομή και τα επιτρεπτά όρια των ανθρωπογενών παρεμβάσεων» είναι η παρουσίαση και ερμηνεία των πρόσφατων νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων (σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο) στον τομέα των Προστατευόμενων περιοχών, με επίκεντρο το άρθρο 218 του Ν 4782/2021 για τον καθορισμό υποπεριοχών προστασίας στις περιπτώσεις ήπιων αναπτυξιακών έργων. Αποτελεί ένα χρηστικό εργαλείο τόσο για τον θεωρητικό όσο και για τον εφαρμοστή του Δικαίου, έχοντας υπόψη τον ιδιαίτερο χειρισμό των εν λόγω περιοχών κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την ιδιότητά τους ως φυσικό κεφάλαιο για τον σύγχρονο άνθρωπο.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη