Το Δίκαιο του Περιβάλλοντος
Σημειώνεται ότι η ανάπτυξη των κεφαλαίων: «Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας σε ζητήματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης», «Ύδατα - Ρέματα», «Αιγιαλός-Παραλία-Λιμένες», «Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας στον τομέα των αποβλήτων», «Πολιτιστικό περιβάλλον», βασίζεται και αποτελεί συνέχεια της αντίστοιχης ανάπτυξης του Συμβούλου της Επικρατείας Δημητρίου Βασιλειάδη στην έκδοση του τόμου «Περιβάλλον».
Πρόλογος
Εισαγωγή στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος
Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ
ΙΙ. ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ν 1650/1986 άρθρο 1)
ΙΙΙ. ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
IV. ΚΑΤ' ΙΔΙΑΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ
V. Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
VI. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΟΥ
VII. ΥΔΑΤΑ - ΡΕΜΑΤΑ
VIII. ΑΙΓΙΑΛΟΣ - ΠΑΡΑΛΙΑ - ΛΙΜΕΝΕΣ
ΙX. Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
X. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
XΙ. ΔΙΚΑΙΟ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
XII. ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ
XIII. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Αλφαβητικό ευρετήριο

Το «Δίκαιο του Περιβάλλοντος» αποτελεί συλλογικό έργο από επιφανείς νομικούς που έχουν, ο καθένας από τη δική του ιδιαίτερη θέση και ιστορία, ουσιώδη συμβολή στην βαθμιαία διαμόρφωση και εξέλιξη του κλάδου αυτού, μεταξύ των οποίων και δύο δικαστές του Ε΄ Τμ. του ΣτΕ. Το σύγγραμμα μέσα από την εκτεταμένη παράθεση και συστηματοποίηση της νομολογίας του ΣτΕ συνδυάζει τη μορφή ενός θεωρητικού συγγράμματος, με την ερμηνευτική - πρακτική προσέγγιση των επιμέρους ζητημάτων τα οποία πραγματεύεται, όπως είναι:

  • τα κατ’ ιδίαν προστατευόμενα αγαθά
  • η περιβαλλοντική αδειοδότηση
  • η σύνταξη δασολογίου
  • τα ύδατα – ρέματα
  • ο αιγιαλός, η παραλία και οι λιμένες
  • τα απόβλητα
  • το πολιτιστικό περιβάλλον
  • ο χωρικός σχεδιασμός
  • η εν γένει δικαστική προστασία

Το έργο, αποσκοπώντας και στην πρακτική του αξιοποίηση από τους νέους, κυρίως, νομικούς, περιέχει, στο τέλος κάθε κεφαλαίου, και ασκήσεις, υπό τη μορφή ερωτήσεων, προκειμένου ο αναγνώστης να καθοδηγείται προς την ορθή απάντηση. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά χρήσιμο βιβλίο, που επιτρέπει στον νομικό αναγνώστη να αποκτήσει, με εύχρηστο τρόπο, μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον συγκεκριμένο «ιδιότυπο» κλάδο του Δικαίου, βοηθούμενος στην ενημέρωση, τη μελέτη ή την έρευνά του.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη