Οριοθέτηση της διεθνούς δικαιοδοσίας στις διαφορές από σύμβαση και αδικοπραξία βάσει του Καν 1215/2012
Σελ. VII«Στον ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό η σύμβαση και η αδικοπραξία ακολούθησαν παράλληλους δρόμους. Δεν θεωρήθηκαν απλώς ως οι δύο βασικές μορφές αστικής ευθύνης. Ο παραλληλισμός τους προσέλαβε επιπλέον σχεδόν φιλοσοφικές διαστάσεις, αφού η συμβατική ευθύνη χαιρετίσθηκε ως απόρροια τις ιδιωτικής αυτονομίας, ενώ η αδικοπρακτική ευθύνη εκλαμβάνεται ως το αντίβαρο που κυριαρχικά επέβαλε ο νομοθέτης στο πλαίσιο μιας απόπειρας εξισορροπήσεως» Καθηγητής Κωνσταντίνος Κεραμεύς, Σύμβαση και αδικοπραξία κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ΕΕΕυρΔ 2001, 209 «Η διάκριση μεταξύ ευθύνης εκ συμβάσεως και ευθύνης εξ αδικοπραξίας είναι παλαιά και αναμφίβολα υφίσταται σε όλα τα ανεπτυγμένα νομικά συστήματα. Η ευθύνη εκ συμβάσεως μπορεί να ορισθεί ως αστική ευθύνη λόγω μη εκπληρώσεως παροχής που ένα πρόσωπο οφείλει να εκπληρώσει έναντι άλλου προσώπου δυνάμει συμφωνίας συναφθείσας μεταξύ αυτών. Η ευθύνη εξ αδικοπραξίας μπορεί να ορισθεί ως αστική ευθύνη για τη μη εκπλήρωση παροχής που το δίκαιο επιβάλλει ανεξάρτητα από οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ των διαδίκων [...]». Γενικός Εισαγγελέας Jacobs, Handte, C-26/91, ECLI:EU:C:1992:176
Σελ. IXΣτην αγαπημένη μου μητέρα, Μαρία
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
Κυριότερες συντομογραφίες
§ 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙ ΣΥΡΡΟΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Βιβλιογραφία
Αλφαβητικό ευρετήριο

Στο έργο «Οριοθέτηση της Διεθνούς Δικαιοδοσίας στις Διαφορές από Σύμβαση και Αδικοπραξία βάσει του Καν 1215/2012» αναλύεται η ειδική δικαιοδοτική βάση: α) επί διαφορών από σύμβαση, όπου εξετάζονται ζητήματα όπως ο τόπος εκπλήρωσης της παροχής, η αποφυγή σύγκρουσης δικαιοδοσιών και αντιφατικών αποφάσεων, οι εξαιρέσεις ratione materiae (όπως η εξαίρεση ασφαλιστικών, καταναλωτικών και εργατικών διαφορών), οι συμβάσεις για πώληση εμπορευμάτων και παροχή υπηρεσιών κ.ά. και β) επί διαφορών από αδικοπραξία, όπου εξετάζονται ζητήματα όπως ο τόπος όπου συνέβη ή ενδέχεται να συμβεί το ζημιογόνο γεγονός, το πρόβλημα του forum delicti στα τελούμενα μέσω διαδικτύου αδικήματα κ.ά. Επιχειρείται μια ερμηνευτική προσέγγιση των κρίσιμων εννοιών των εν λόγω ειδικών δικαιοδοτικών βάσεων, ιδίως υπό το πρίσμα της νομολογίας του ΔΕΕ. Στο έργο εξετάζεται και η περίπτωση συρροής ενδοσυμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης, καταλήγοντας σε μια πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 7 του Κανονισμού. Το βιβλίο αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για όσους ασχολούνται με το Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη