Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου
Σελ. VΙδιαίτερες ευχαριστίες θέλω να απευθύνω στην καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Γεωργία Γιαννακούρου, επιβλέπουσα της διδακτορικής διατριβής μου,
στην οποία βασίστηκε η παρούσα μονογραφία, για την καθοδήγησή της,
την υποστήριξή της καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνάς μου, τις πολύτιμες συμβουλές της και την καθοριστική συμβολή της στην ολοκλήρωση της προσπάθειάς μου.
Στον Αχιλλέα – Σπυρίδωνα
Πρόλογος Διευθυντών Σειράς
Πρόλογος Γ. Γιαννακούρου
Πίνακας συντμήσεων - Συντομογραφιών
Εισαγωγή
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Τελικά συμπεράσματα
Βιβλιογραφία
Αλφαβητικό ευρετήριο

Στο βιβλίο «Η Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας του Δημοσίου: Πολιτικές, νομοθετικό πλαίσιο και πρακτικές συνεργασίας του δημοσίου με τον Ιδιωτικό τομέα» διερευνάται η εξέλιξη των θεωριών και πολιτικών που αναπτύχθηκαν διαχρονικά διεθνώς, καθώς και του νομοθετικού πλαισίου και των πρακτικών στην Ελλάδα, με στόχο την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Αναλύεται και αξιολογείται:

  • το σχετικό ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο
  • το εθνικό πλαίσιο
  • ο ρόλος των εντεταλμένων στις διαδικασίες αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας φορέων.

Επιπλέον, εξετάζονται οι ιδιαίτερες νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν την αξιοποίηση των δημόσιων ακινήτων, με έμφαση στα μέσα του χωρικού σχεδιασμού στην Ελλάδα, και αξιολογούνται στη βάση του κριτηρίου της αποτελεσματικότητάς τους από νομική άποψη.

Το εμπεριστατωμένο αυτό έργο αποτελεί χρήσιμη πηγή πληροφόρησης για όσους ασχολούνται με την αξιοποίηση των δημόσιων ακινήτων, επαγγελματίες και ερευνητές, όπως δικηγόροι, πολιτικοί επιστήμονες και μηχανικοί, στελέχη επιχειρήσεων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη