Η δεσμευτικότητα του Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ
Πρόλογος
Ευχαριστίες του Συγγραφέα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Εισαγωγή - Η ενωσιακή δικαιοταξία ως χώρος υψηλού επιπέδου προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Η εφαρμογή του Χάρτη στα κράτη μέλη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Η εφαρμογή του Χάρτη στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Επιλογικά συμπεράσματα
Χρονολογικός Πίνακας μνημονευθεισών αποφάσεων ΔΕΚ/ΔΕΕ
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Αλφαβητικό Ευρετήριο

Η μονογραφία «Η Δεσμευτικότητα του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ» επικεντρώνεται, μέσα από την παράθεση σημαντικής νομολογίας του ΔΕΕ, στην εξέταση του ερωτήματος κατά πόσο οι διατάξεις του Χάρτη δεσμεύουν τα κράτη μέλη και τους ιδιώτες. Από τη μια πλευρά, στο βιβλίο ερευνάται ποια είναι η ακριβής διάσταση της δέσμευσης των κρατών μελών από τον Χάρτη και ειδικότερα η προϋπόθεση που τίθεται για δέσμευση των κρατών μελών όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ. Από την άλλη πλευρά, εξετάζονται οι προϋποθέσεις επίκλησης του Χάρτη σε αμιγώς ιδιωτικές διαφορές (οριζόντιο αποτέλεσμα/τριτενέργεια). Το βιβλίο αποτελεί μια πρωτότυπη συμβολή στο δίκαιο της ΕΕ και ένα απαραίτητο εργαλείο για κάθε δικαστή, δικηγόρο και νομικό που ασχολείται με το ενωσιακό δίκαιο και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη