Εισαγωγή στο Δίκαιο της Πολεοδομίας στην Ελλάδα και στην Κύπρο
Πρόλογος 1ης έκδοσης
Πρόλογος του Συγγραφέα
Κυριότερες συντομογραφίες
Εισαγωγή Η Πόλη και το Δίκαιο της Πολεοδομίας
ΜΕΡΟΣ 1ο Το Δίκαιο Πολεοδομίας και Χωροταξίας στην Ελλάδα
ΜΕΡΟΣ 2ο Το Δίκαιο Πολεοδομίας και Χωροταξίας στην Κύπρο
ΜΕΡΟΣ 3ο Θεωρητικές προσεγγίσεις του Πολεοδομικού Δικαίου
Βιβλιογραφία
Παράρτημα - Νομολογία
Αλφαβητικό ευρετήριο

Η 2η εμπλουτισμένη έκδοση του έργου «Εισαγωγή στο Δίκαιο της Πολεοδομίας στην Ελλάδα και στην Κύπρο: Σχεδιάζοντας την πόλη-δομώντας την πολιτεία» κατέστη αναγκαία δυνάμει των αλλαγών που προέκυψαν μετά τους Ν 4759/2020 και 4685/2020, καθώς και τις αποφάσεις-σταθμούς του ΣτΕ 1364-65/2021, αναφορικά με την κύρωση των δασικών χαρτών.

Στο βιβλίο αναλύονται με περιεκτικό και λεπτομερή τρόπο τα κρίσιμα ζητήματα του δικαίου της Πολεοδομίας, ενώ παράλληλα επισημαίνονται οι κοινές δυσχέρειες στην Ελλάδα και την Κύπρο για την πρακτική εφαρμογή άρτιων και σύμφωνων με τα πρότυπα της νομοθεσίας και της θεωρίας πολεοδομικών σχεδίων.

Το έργο διαρθρώνεται στις εξής ενότητες:

  • Το δίκαιο της Πολεοδομίας και Χωροταξίας στην Ελλάδα
  • Το δίκαιο της Πολεοδομίας και Χωροταξίας στην Κύπρο
  • Οι θεωρητικές προσεγγίσεις του πολεοδομικού δικαίου

Περιλαμβάνει πίνακες και γραφήματα που διευκολύνουν αφενός την κατανόηση εξειδικευμένων νομικών όρων και κειμένων από επιστήμονες που ανήκουν σε εξωνομικούς κλάδους και αφετέρου καθιστούν σχέδια, τεχνικές προδιαγραφές και τεχνικούς όρους προσβάσιμους στους αναγνώστες που δεν διαθέτουν αντίστοιχο γνωστικό υπόβαθρο.

Το βιβλίο αποτελεί ένα σημαντικό εγχειρίδιο για την εμβάθυνση στον -κατεξοχήν- τεχνικό και πολύπλοκο κλάδο του δικαίου της Πολεοδομίας και απευθύνεται σε νέους επιστήμονες και φοιτητές νομικών και πολιτικών και κοινωνικών επιστημών, αλλά και πολυτεχνικών σχολών, προερχόμενους από την επιστημονική κοινότητα είτε της Ελλάδας είτε της Κύπρου.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη