Μετοχικός Ακτιβισμός
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΠΑΘΕΙΑ ΣΤΟΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ) ΘΕΜΕΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΒΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΒΙΣΤΩΝ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Ο μετοχικός ακτιβισμός σήμανε τη στροφή από τη μακρά αντίληψη ότι οι μέτοχοι των δημοσίων ΑΕ είναι «έλλογα απαθείς» στην καθιέρωση ενός νέου μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης, όπου ο μέτοχος έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση των εταιρικών πραγμάτων. Οι μέτοχοι, με τη βοήθεια του νομοθέτη, είναι πλέον σε θέση να διεκδικούν τα συμφέροντά τους πιο δυναμικά σε σχέση με το παρελθόν και να ελέγχουν την εταιρική διοίκηση ασκώντας κριτική στον τρόπο διαχείρισης της εταιρείας. Ωστόσο, αυτό που είναι κρίσιμο να αντιληφθεί κανείς αναφορικά με τον ακτιβισμό των μετόχων, είναι ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει ένας μέτοχος με μειοψηφική, κατά κανόνα, συμμετοχή στο κεφάλαιο της εταιρείας, όπως οι ακτιβιστές, στην επίτευξη αλλαγών, είτε αναφορικά με τις πρακτικές διακυβέρνησης είτε με τις εταιρικές στρατηγικές, μέσω της άσκησης αποτελεσματικής επιρροής στο Διοικητικό Συμβούλιο. Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την παραδοχή, το παρόν βιβλίο έχει ως στόχο να περιγράψει το φαινόμενο του μετοχικού ακτιβισμού στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ρυθμιστικού καθεστώτος. Παράλληλα, επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα, αν η παρεμβατική συμπεριφορά των ακτιβιστών και η εκ μέρους τους ασκούμενη επιρροή στο εταιρικό γίγνεσθαι γνωρίζει ή πρέπει να γνωρίζει ορισμένα όρια δράσης και ευθύνης με βάση τα ήδη υπάρχοντα νομικά εργαλεία του εταιρικού δικαίου και του δικαίου της κεφαλαιαγοράς ή αν, αντίθετα, υπάρχει ανάγκη νομοθετικής μεταρρύθμισης προκειμένου να ρυθμιστεί ειδικώς η συμπεριφορά αυτή.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη