Εισαγωγή στο Ποινικό Δίκαιο
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΟΙ ΠΟΙΝΕΣ

Στο έργο «Εισαγωγή στο Ποινικό Δίκαιο - Γενικό Μέρος» εκτίθενται οι βασικές έννοιες του Ποινικού Δικαίου:

 • Ο σκοπός της ποινής και του Ποινικού Δικαίου
 • Τα στοιχεία του εγκλήματος γενικώς και κάθε εγκλήματος
 • Η η ερμηνεία του Ποινικού Δικαίου και η αρχή nullum crimen nulla poena sine lege
 • Οι διακρίσεις των εγκλημάτων και η πρακτική τους σημασία
 • Η έκταση ισχύος το ελληνικού ποινικού δικαίου (έδαφος και πρόσωπα)
 • Οι λόγοι αποκλεισμού της ποινικής ευθύνης (αποκλεισμός του αδίκου και του καταλογισμού)
 • Η έννοια του δόλου και της αμέλειας
 • Η απόπειρα του εγκλήματος
 • Οι μορφές συμμετοχής στο έγκλημα
 • Η συρροή εγκλημάτων
 • Οι προβλεπόμενες από τον Ποινικό Κώδικα ποινές
 • Τα κριτήρια για τον προσδιορισμό της δίκαιης και προσήκουσας ποινής
 • Οι λόγοι μείωσης της ποινής
 • Η αναστολή εκτέλεσης της ποινής
 • Η μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής
 • Η απόλυση υπό όρο
 • Οι ειδικές διατάξεις για ανηλίκους

και άλλα συναφή ζητήματα.

Τα άφθονα παραδείγματα που συνοδεύουν τις θεωρητικές έννοιες είναι προορισμένα να διεγείρουν το ενδιαφέρον του αναγνώστη και να συμβάλουν, ώστε να μπορεί αυτός να κατανοήσει και να αφομοιώσει τις αόριστες νομικές έννοιες, εμπεδώνοντας παράλληλα και τα συναφή νομικά νοήματα, εισάγοντάς τον συγχρόνως (νοερά) στην πράξη των ποινικών δικαστηρίων.

Επιπλέον, η συμπεριλαμβανόμενη στο βιβλίο νομολογία του Αρείου Πάγου και η παράθεση των νομοθετικών μεταρρυθμίσεων μετά τον Νέο Ποινικό Κώδικα του 2019 μέχρι και τον Ν 4947/23.6.2022 καθιστούν το βιβλίο μια αναγκαία συγγραφή όχι μόνο για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες αλλά και για Δικηγόρους, Εισαγγελείς και Δικαστές.

Πρόκειται για ένα πλήρες και εύχρηστο βοήθημα εργασίας για κάθε ασχολούμενο με το Ποινικό Δίκαιο.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη