Ιδιωτική Διαμεσολάβηση κατά τον N 4640/2019
Προλόγισμα
Πίνακας συντομογραφιών
§1 – Από την πρώτη ρύθμιση της ιδιωτικής διαμεσολάβησης ως εθελούσιας με τον ν. 3898/2010 έως την απόπειρα επιβολής της ως υποχρεωτικής προδικασίας με τους ν. 4512/2018 και 4640/2019
§2 – Διαφορές υπαγόμενες σε ιδιωτική διαμεσολάβηση κατά τον ν. 4640/2019
§3 – Εκφάνσεις της υποχρεωτικότητας του θεσμού κατά τον ν. 4640/2019 και αποτίμηση της συμβατότητάς τους προς το άρθρ. 6 ΕΣΔΑ (και 20 Συντ.)
§4 – Εκούσια υπαγωγή της διαφοράς στην ιδιωτική διαμεσο­λάβηση
§5 – Πρακτικό επιτυχούς διαμεσολάβησης και συνέπειες αυτού
§6 – Καταληκτική αποτίμηση του θεσμού κατά τον ν. 4640/2019 - Πορίσματα της μελέτης
Ενδεικτική βασική βιβλιογραφία
Ευρετήριο ύλης

Η ιδιωτική διαμεσολάβηση είναι η εναλλακτική οδός για την διευθέτηση των ιδιωτικών διαφορών. Το δικαιοπολιτικό και δογματικό ενδιαφέρον ελκύουν ιδίως τα νομοθετικώς εισαγόμενα στοιχεία υποχρεωτικότητας του θεσμού, ως δηλωτικά της εντόνως προωθούμενης διείσδυσής του στην δικαιοδοτική περιοχή, σε αναφορά μάλιστα με ένα ευρύτατο φάσμα πολυειδών ιδιωτικών διαφορών, από τις οικογενειακές έως και τις απτόμενες πεδίων κατ’ εξοχήν τεχνικών, όπως οι κτηματολογικές διαφορές. Το φαινόμενο, συνοδευόμενο από την ταυτόχρονη νομοθετική υποβάθμιση ή σχεδόν απαξίωση της δικαστικής μεσολάβησης, επιβάλλει την δικαιοπολιτική αποτίμησή του, γεγονός που επιτυγχάνεται μέσα από τις σελίδες του ανά χείρας βιβλίου.

Στο βιβλίο «Ιδιωτική Διαμεσολάβηση κατά τον Ν 4640/2019» γίνεται μία ιστορική αναδρομή του θεσμού, οριοθετούνται ποιες διαφορές υπάγονται σ΄αυτόν, αναλύονται θέματα όπως:

- η υποχρεωτική αρχική ενημερωτική διαμεσολαβητική συνεδρία

- το απαράδεκτο της συζήτησης της αγωγής επί μη προσκομιδής του πρακτικού της αρχικής υποχρεωτικής συνεδρίας

- οι χρηματικές κυρώσεις κατά του απόντος από την υποχρεωτική αρχική συνεδρία ή κατά του μη καταβαλόντος το αναλογούν ποσοστό της διαμεσολαβητικής αμοιβής

- η εκούσια υπαγωγή της διαφοράς στην ιδιωτική διαμεσολάβηση

- η ρήτρα διαμεσολάβησης επί μελλουσών διαφορών και όρια του επιτρεπτού αυτής

- το πρακτικό επιτυχούς διαμεσολάβησης και συνέπειες αυτού

- η εκτελεστότητα του Πρακτικού επιτυχούς διαμεσολάβησης κ.ά.

Το βιβλίο αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για όλους τους δικαστές, δικηγόρους και διαμεσολαβητές.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη