Το ∆ίκαιο των Ακινήτων
Πρόλογος
Χαιρετισμός Διοικητή ΑΑΔΕ
1 Προθεσμία και παραγραφή στο προσύμφωνο μεταβίβασης ακινήτου
2 Σύμβαση ανέγερσης οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής
3 Βραχυχρόνια μίσθωση μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας (τύπου AirBnB): νέα μορφή εκμετάλλευσης ακινήτων και νέα προβλήματα
4 Επισκόπηση των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την έκδοση και την ανανέωση της Golden Visa
5 Η ελάχιστη διάρκεια μιας εμπορικής μίσθωσης κατά τον Ν. 4242/2014 μέσα από τη νομολογία των δικαστηρίων. Προς μια contra legem επαναφορά του δικαιώματος μεταμέλειας;
6 Η ξενοδοχειακή σύμβαση
7 Σύγχρονα ζητήματα οικονομικού ποινικού δίκαιου στον χώρο των ακινήτων
8 Ακίνητη ιδιοκτησία – μισθώσεις ακινήτων (Συνοπτική παρουσίαση - Power Point Presentation)
9 Οι μεταβολές που επέρχονται στο θεσμικό πλαίσιο για τη Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης (ΜΣΔ) με τις νέες ρυθμίσεις του Ν. 4759/2020
10 Δικονομικά ζητήματα στον νέο Πτωχευτικό Κώδικα (Ν. 4738/2020)
11 Ζητήματα πλειστηριασμού ακινήτων
12 Ο νόμος 4738/2020: Προστασία της κύριας κατοικίας ή περιορισμένη «δεύτερη ευκαιρία» διάσωσής της;
13 Διευθέτηση οφειλών και μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας
14 Φορολόγηση των κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών: ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία
15 Η διαδικασία αμφισβήτησης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων κατά την επιβολή των φόρων κεφαλαίου
16 Ζητήματα από την εφαρμογή του Ειδικού Φόρου Ακινήτων Νομικών Προσώπων
17 Φορολογία εισοδήματος και εκμετάλλευση ακινήτων
18 Ζητήματα παραδεκτού της αιτήσεως ακυρώσεως κατά πράξεων κύρωσης δασικών χαρτών

Το έργο «Το Δίκαιο των Ακινήτων» εμπεριέχει τα πρακτικά της Διημερίδας που διοργάνωσε η Ένωση Ελλήνων Νομικών e-Θέμις, σε συνεργασία με το ΚΕΔΙΒΙΜ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στις 15 και 16 Απριλίου 2022. Στον τόμο συμπεριλαμβάνονται οι εισηγήσεις των περισσοτέρων εκ των εισηγητών και εισηγητριών, καθιστώντας τον έτσι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εγχειρίδιο για όλους τους εφαρμοστές του δικαίου, αλλά και εν γένει για όλους όσους ασχολούνται με αυτόν τον ιδιαίτερα περίπλοκο, αλλά και ιδιαίτερα σημαντικό, τομέα.

Στόχος της Διημερίδας ήταν όχι μόνο να αναλυθούν όλα τα επιμέρους νομικά ζητήματα που αφορούν τη με οποιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση ή χρήση ενός ακινήτου, αλλά και να επισημανθούν τα σημαντικά προβλήματα που υπάρχουν. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε, όπως καταδεικνύεται και από την ανάγνωση των πρακτικών, όπου παρατίθενται αναλύσεις και προβληματισμοί για όλες σχεδόν τις θεματικές που συνδέονται με τα ακίνητα, και συγκεκριμένα:

• για τις μεταβιβάσεις και τις αντιπαροχές ακινήτων,

• για τις βραχυχρόνιες και τις εμπορικές ή ιδιωτικές μισθώσεις,

• για τη Golden Visa,

• για το φορολογικό σχεδιασμό μιας επένδυσης σε ακίνητα, αλλά και εν γένει για φορολογικά ζητήματα που άπτονται της αγοράς των ακινήτων,

• για τα επενδυτικά κεφάλαια σε ακίνητα και την ανάπτυξη των τουριστικών λιμένων,

• για όλα τα επίκαιρα και ακανθώδη ζητήματα του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης και του νέου πτωχευτικού δικαίου και, τέλος,

• για θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα του κτηματολογίου, που τόσο πολύ απασχολούν τον δικηγορικό κόσμο.

Ο παρών τόμος φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους δικηγόρους, είτε ασχολούνται συστηματικά είτε όχι με τον χώρο των ακινήτων, αλλά ταυτόχρονα και για τους δικαστές, τους συμβολαιογράφους και κάθε άλλο επαγγελματία που ασχολείται με τον εν λόγω τομέα, καθώς θα μπορούν να ανατρέξουν σε αυτόν για όλα τα ως άνω ζητήματα.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη