Δίκαιο πώλησης καταναλωτικών αγαθών
Πρόλογος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Δίκαιο πώλησης και προστασία του καταναλωτή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Το νέο ενωσιακό δίκαιο προμήθειας καταναλωτικών προϊόντων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Το δίκαιο πώλησης καταναλωτικών αγαθών όπως διαμορφώθηκε με το Ν. 4967/2022
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Ειδικά ζητήματα από την πώληση καταναλωτικών αγαθών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠEΜΠΤΟ Συναλλαγές από απόσταση/εκτός εμπορικού καταστήματος και ηλεκτρονικό εμπόριο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Διεθνείς συναλλαγές
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Βιβλιογραφία
Αλφαβητικό ευρετήριο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Στο βιβλίο «Δίκαιο πώλησης καταναλωτικών αγαθών» αναλύονται με ευσύνοπτο τρόπο όλα τα ζητήματα που αφορούν τις συμβάσεις πώλησης που συνάπτονται μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών. Χωρίς να παραλείπεται η ανάλυση των διατάξεων του ΑΚ για την πώληση εν γένει, έμφαση δίνεται στην αναλυτική συστηματοποίηση της πληθώρας ειδικότερων διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με τις συμβάσεις πώλησης καταναλωτικών αγαθών.

Παράλληλα, η ενσωμάτωση των Οδηγιών 2019/770 και 2019/771 έφερε σημαντικές αλλαγές στο δίκαιο της πώλησης του ΑΚ και γενικότερα στο δίκαιο προμήθειας καταναλωτικών αγαθών, ενσώματων και ψηφιακών. Το δίκαιο της πώλησης εκσυγχρονίζεται στα δεδομένα της ψηφιακής τεχνολογίας, οι απαιτήσεις συμμόρφωσης των αγαθών στη σύμβαση διευρύνονται σημαντικά, ενώ πλέον τα δικαιώματα του αγοραστή ιεραρχούνται.

Ταυτόχρονα λοιπόν με την εξέταση ειδικότερων ζητημάτων που άπτονται των συμβάσεων πώλησης αγαθών σε καταναλωτές (και αφορούν ενδεικτικά τις συμβάσεις από απόσταση και εκτός εμπορικού καταστήματος, τις υποχρεώσεις προσυμβατικής ενημέρωσης των προμηθευτών, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών σε συμβάσεις πώλησης με χαρακτήρα προσχώρησης, τις χρηματοδοτούμενες αγορές οχημάτων κ.ά.), στο βιβλίο επιχειρείται με μία πρώτη ανάλυση των νέων διατάξεων του ΑΚ για την πώληση, έπειτα από την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/771.

Τέλος, γίνεται μία σύντομη αναφορά στο νέο δίκαιο προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν. 4967/2022, με ιδιαίτερη έμφαση στο κρίσιμο ερώτημα πότε εφαρμόζονται οι νέες διατάξεις του ΑΚ και πότε του Ν. 4967/2022.

Το βιβλίο απευθύνεται κατεξοχήν σε νομικούς και δικηγόρους που ασχολούνται, θεωρητικά ή πρακτικά, με το δίκαιο πώλησης καταναλωτικών αγαθών, είτε από την πλευρά των καταναλωτών είτε από την πλευρά των προμηθευτών.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη