{{searchResultsTotalItems}}
{{searchResultsTotalItems}}
{{searchResultsTotalItems}}

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΣΚΗΣΗ 1 Όργανο πιστοποίησης καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου σε Α.Ε. που είναι μικρή ή πολύ μικρή επιχείρηση - έννοια της μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης / Μη εμπρόθεσμη καταβολή του ποσού της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε. με ολοσχερή καταβολή ή με μερική καταβολή / Ευθεία αγωγή κατά του αποδέκτη συναλλαγματικής - στοιχεία της ευθείας ευθύνης του αποδέκτη / Αναγωγή κατά προηγούμενου οπισθογράφου συναλλαγματικής που πτώχευσε / Διάθεση περιουσιακού στοιχείου πριν την πτώχευση - παράλειψη εγγραφής της μεταβίβασης αυτής σε δημόσια βιβλία - δυνατότητα ολοκλήρωσης της μεταβίβασης μετά την κήρυξη της πτώχευσης / Δικαίωμα αποχωρισμού από την πτωχευτική περιουσία κινητού που κατέχει ο πτωχεύσας - δικαιοδοσία και διατάξεις εφαρμοζόμενες στην άσκηση της αξίωσης αποχωρισμού / Διάθεση από τον πτωχεύσαντα κινητού που ανήκει σε τρίτον / Καταχρηστική άρνηση έγκρισης από τον σύνδικο δικαιοπραξίας που επιχείρησε ο πτωχεύσας
ΑΣΚΗΣΗ 2 Παρανόμως διανεμηθέντα κέρδη Α.Ε. - η αξίωση επιστροφής τους στην εταιρία - προϋποθέσεις - παραγραφή της αξίωσης της εταιρίας / Ελάττωμα της γ.σ. που αποφάσισε την παράνομη διανομή κερδών / Ανατροπή του τεκμηρίου τριτεγγύησης υπέρ εκδότη συναλλαγματικής / Τριτεγγύηση εκδότη υπέρ αποδέκτη συναλλαγματικής / Παύση των εργασιών της πτώχευσης λόγω έλλειψης χρημάτων - συνέπειες και ανατροπή της απόφασης παύσης των εργασιών της πτώχευσης / Μη νομιμοποίηση του πωχεύσαντα στις δίκες της πτωχευτικής ανάκλησης, μετά την παύση των εργασιών της πτώχευσης.
AΣΚΗΣΗ 3 Ανάκληση διευθύνοντος συμβούλου πριν τη λήξη της θητείας του - λήξη της υποκείμενης σχέσης - αξίωση αμοιβής για τον υπολειπόμενο χρόνο / Πρόσθετες εισφορές εταίρων Ο.Ε. - κάλυψη ελλείμματος εκκαθάρισης Ο.Ε. από τους εταίρους - άσκηση της αξίωσης από την εταιρία / Ρήτρα «ουχί εις διαταγήν» που τίθεται σε συναλλαγματική από εκδότη ή οπισθογράφο / Μερική πληρωμή επιταγής - αξιώσεις του κομιστή / Αξιώσεις κομιστή ακάλυπτης επιταγής - νομική βάση των αξιώσεων αυτών / Μεταβίβαση συμβατικής σχέσης του πτωχεύσαντα / Ανίσχυροι συμβατικοί όροι που αποκλείουν τη μεταβίβαση της σχέσης αυτής / Ανίσχυροι συμβατικοί όροι που προβλέπουν την πτώχευση ως λόγο λύσης της σύμβασης
ΑΣΚΗΣΗ 4 Καθολική γ.σ. Α.Ε. / Διάκριση καθολικής γ.σ. από την προσυπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους / Σύγκληση γ.σ. με απόφαση τριμελούς δ.σ. που λήφθηκε με απαρτία δύο μελών - ελάττωμα απόφασης δ.σ. - ισχύς της απόφασης γ.σ. που συγκληθηκε με την ελαττωματική απόφαση του δ.σ. / Έξοδος εταίρου Ο.Ε. προκαλούμενη από ατομικό πιστωτή του - περιεχόμενο του δικογράφου - διαδικασία - δικονομικές προϋποθέσεις της άσκησης του δικαιώματος αναγκαστικής εξόδου - περιεχόμενο της απόφασης - εκτέλεσή της - τρόπος ικανοποίησης του πιστωτή / Συναλλαγματική με σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο της ιδιότητας εκδότη, πληρωτή, αποδέκτη / Πτωχευτική ανάκληση λόγω δόλιας βλάβης πιστωτών - προϋποθέσεις αυτής της ανακλητικής αξίωσης - επικουρικότητα της εφαρμογής της διάταξης - αίτημα επαναμεταβίβασης /Δικαιοδοσία - παθητική νομιμοποίηση άσκησης της ανακλητικής αξίωσης / Συνέπειες της ανακλητικής δικαστικής απόφασης / Παραγραφή της ανακλητικής αξίωσης
ΑΣΚΗΣΗ 5 Αφαίρεση από σύμβουλο Α.Ε. της ιδιότητας του διευθύνοντος συμβούλου / Έμμεση ζημία μετόχων από τη διαχείριση του δ.σ. / Μερική αποδοχή συναλλαγματικής - πρόωρη αναγωγή / Συναλλαγματική «μη αποδέξιμη» / Ευθύνη μελών δ.σ. λόγω πρόκλησης παύσης πληρωμών - ατομική άσκηση της αξίωσης αποζημίωσης από τους εταιρικούς πιστωτές / Ευθύνη τους έναντι της πτωχεύσασας εται­ρίας / Πτωχευτική ανακοπή λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων της πτώχευσης - η ουσιαστική προϋπόθεση της «μονιμότητας» της αδυναμίας πληρωμών / Νομιμοποίηση - προϋποθέσεις της άσκησης της πτωχευτικής ανακοπής / Η λειτουργία της ως τριτανακοπής
ΑΣΚΗΣΗ 6 Ψήφος μέλους δ.σ. που βρίσκεται σε σύγκρουση συμφερόντων με την Α.Ε. - λήψη της απόφασης / Πρόσκληση για σύγκληση γ.σ. από μέλος του δ.σ. - προϋπόθέσεις μη ακυρότητας της απόφασης της γ.σ. - ακυρωσία της μη άκυρης απόφασης της γ.σ. / Ατομική πληροφόρηση του μετόχου με e-mail για τις επόμενες γ.σ. / Υπογραφή επιταγής από μέλος του δ.σ. χωρίς εξουσιοδότηση - σιωπηρή πληρεξουσιότητα για την υπογραφή επιταγής ή συναλλαγματικής / Η τύχη αντικειμένου με παρακράτηση κυριότητας, όταν πτωχεύσει ο αγοραστής - προϋποθέσεις αποχωρισμού του από την πτωχευτική περιουσία / Κήρυξη πτώχευσης με κατ΄ ιδίαν εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή με εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης - δικαίωμα επιλογής του συνδίκου να συνεχίσει ή όχι εκκρεμή διαρκή σύμβαση
ΑΣΚΗΣΗ 7 Έκτακτος έλεγχος Α.Ε. από τη «μικρή» και τη «μεγάλη» μειοψηφία - προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος έκτακτου ελέγχου - παθητική νομιμοποίηση - μέτρο δικανικής πεποίθησης - «εκπροσώπηση» του αιτούντος έλεγχο στο δ.σ. / Προσωποκράτηση διαχειριστή Ε.Π.Ε. που εξέδωσε ακάλυπτη επιταγή / Περισσότεροι πληρωτές συναλλαγματικής / Καταχρηστική αίτηση πτώχευσης από πιστωτή ή οφειλέτη - οι περιπτώσεις καταχρηστικότητας κατά τον πτωχευτικό νόμο / Έλλειψη αντικειμενικών προϋποθέσεων πτώχευσης και καταχρηστικότητα / Καταχρηστικότητα αίτησης πτώχευσης και έννομο συμφέρον / Πτωχευτική ανακοπή λόγω καταχρηστικής αίτησης πτώχευσης
AΣΚΗΣH 8 Μεταβίβαση μετοχών Α.Ε. εισηγμένης σε ρυθμιζόμενη αγορά - συμμετοχή του πωλητή μετόχου στη γ.σ. που συνέρχεται στο επόμενο της πώλησης πενθήμερο / Μη πλήρης κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου - δυνατότητα διάσωσης της αύξησης του κεφαλαίου / Μετοχές υπό το άρτιο / Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού κομιστή επιταγής - προϋποθέσεις άσκησης της αξίωσης - απόψεις νομολογίας και θεωρίας - η έννοια του πλουτισμού / Ατομικά καταδιωκτικά μέτρα ενέγγυου πιστωτή κατά του πτωχεύσαντα οφειλέτη (εμπράγματη αξίωση) - χρονικά όρια επίσπευσης της αναγκαστικής εκτέλεσης από τον ενέγγυο πιστωτή - συνέπεια της μη εμπρόθεσμης επιβολής από αυτόν κατάσχεσης / Ικανοποίηση του ενέγγυου πιστωτή μέσω της πτωχευτικής διαδικασίας (ενοχική αξίωση) / Παύση τοκογονίας της απαίτησης ενέγγυου πιστωτή
ΑΣΚΗΣΗ 9 Μείωση κεφαλαίου ανώνυμης εταιρίας με αυτούσια επιστροφή περιουσιακών στοιχείων - προστασία εταιρικών δανειστών με ληξιπρόθεσμες και μη ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις - διαδικασία αντιρρήσεων των τελευταίων / Δικαίωμα μετόχων Α.Ε. να ζητήσουν εξαγορά των μετοχών τους από την εταιρία - καθορισμός και καταβολή ανταλλάγματος / Ρήτρα τόκου σε συναλλαγματική / Οπισθογράφηση συναλλαγματικής λόγω ενεχύρου - ενστάσεις από τις προσωπικές σχέσεις του οφειλέτη από τη συναλλαγματική με τον οπισθογράφο ενεχυριαστή / Ευθύνη εις ολόκληρον των υπογραφέων συναλλαγματικής / Μισθοί εργαζομένων στην πτώχευση - Λύση των συμβάσεων εργασίας σε πτώχευση με κατ΄ ιδίαν εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων ή με εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού / Πτωχευτικά και ομαδικά πιστώματα των εργαζομένων / Δικαιώματα των ομαδικών πιστωτών - ικανοποίησή τους από τη μεταπτωχευτική περιουσία
AΣΚΗΣΗ 10 Νόμιμο τακτικό αποθεματικό Α.Ε. - προϋποθέσεις και όροι σχηματισμού του - η χρήση του / Διάλυση του μέρους του που υπερβαίνει το νόμιμο όριο μετά από μείωση του κεφαλαίου / Πτωχευτική ανάκληση αναδοχής χρέους - χρόνος παύσης πληρωμών σε περίπτωση πτώχευσης λόγω επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης / Πράξεις ανακλητές λόγω δόλου του πτωχεύσαντα - υποχρέωση άσκησης της ανακλητικής αξίωσης / Εφαρμογή του άρθρου 119 ΠτΚ στην περίπτωση επαπειλούμενης αδυναμίας πληρωμών - προϋποθέσεις / Συναλλαγματική που δεν φέρει ημερομηνία λήξης / Πληρωμή συναλλαγματικής εν όψει - προθεσμία εμφάνισής της προς πληρωμή - επιμήκυνση της προθεσμίας εμφάνισης προς πληρωμή
ΑΣΚΗΣΗ 11 Διορισμός προσωρινής διοίκησης Α.Ε. με βάση την ΑΚ 69 / Δικαστική λύση Α.Ε. για σπουδαίο λόγο - η έννοια του σπουδαίου λόγου - η παρέμβαση των μετόχων για εξαγορά των μετοχών των αιτούντων τη λύση της Α.Ε. - Η νομική φύση του δικαιώματος παρέμβασης των μετόχων - μη ολοκλήρωση της εξαγοράς / Δέσμευση των μετοχών και δικαστική λύση της εταιρίας / Ενεχυριακή οπισθογράφηση συναλλαγματικής - ένσταση συμψηφισμού από τη σχέση του υποχρέου με τον οπισθογράφο / Σύσταση ενεχύρου επιταγής / Λευκή οπισθογράφηση / Εξόφληση των πτωχευτικών πιστωτών από τη μεταπτωχευτική περιουσία / Διοίκηση μεταπτωχευτικής περιουσίας νομικού προσώπου / Αναστολή ατομικών καταδιωκτικών μέτρων ενέγγυου πιστωτή λόγω εκποίησης της πτωχευτικής περιουσίας ως σύνολο - διάρκεια της αναστολής / Εκποίηση επί μέρους λειτουργικών συνόλων της κηρυχθείσας σε πτώχευση επιχείρησης
ΑΣΚΗΣΗ 12 Νομιμοποίηση συμμετοχής στη γ.σ. - βιβλίο μετόχων - συμμετοχή μετόχου με μετοχές σε λογιστική μορφή / Έκτακτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - ακυρωσία της απόφασης του δ.σ. - προθεσμία και έννομο συμφέρον επίκλησής της /Ακάλυπτη επιταγή / Συνέπειες για την Τράπεζα και τον εκδότη από την ανάκληση επιταγής εντός της προθεσμίας πληρωμής - ποινικό αδίκημα ακάλυπτης επιταγής / Ανάκληση μεταχρονολογημένης επιταγής / Ακάλυπτη επιταγή εκδότη που πτώχευσε / Ευθύνη νόμιμου εκπροσώπου εταιρίας για ακάλυπτη επιταγή που εξέδωσε - ευθύνη του όταν έχει πτωχεύσει η εταιρία που εκπροσωπούσε / Μεταχρονολογημένη ακάλυπτη επιταγή εταιρίας που πτώχευσε / Ευθύνη συνοφειλετών πτωχεύσαντος - ληξιπρόθεσμο απαιτήσεων των συνοφειλετών
ΑΣΚΗΣH 13 Πτώχευση λόγω επαπειλούμενης αδυναμίας πληρωμών - η έννοια / Ο δικαιούχος του δικαιώματος υποβολής της αίτησης πτώχευσης νομικού προσώπου ή παροχής συναίνεσης νομικού προσώπου σε συμφωνία εξυγίανσης / Κύρια παρέμβαση μετόχου και δανειστή με αίτημα την απόρριψη της αίτησης κήρυξης σε πτώχευση λόγω επαπειλούμενης αδυναμίας πληρωμών / Καταχρηστική εμφάνιση προς πληρωμή μεταχρονολογημένης επιταγής - Δεν προβάλλεται κατά του καλόπιστου κομιστή η ένσταση καταχρηστικότητας / Ποινική ευθύνη από μεταχρονολογημένη επιταγή / Τρόπος απόδειξης της μη πληρωμής της επιταγής στην ποινική δίκη / Επίδραση των ενστάσεων από τη σχέση του εκδότη με τον λήπτη (σχέση αξίας) στην ποινική ευθύνη
ΑΣΚΗΣH 14 Άσκηση των αξιώσεων της Α.Ε. κατά μέλους του δ.σ. μετά από αίτηση της μειοψηφίας - διορισμός ειδικού εκπροσώπου για άσκηση της αγωγής / Σύγκληση γ.σ. με ελαττωματική απόφαση δ.σ. - το ελάττωμα της απόφασης αυτής / Σύγκληση γ.σ. από μέλη του δ.σ. / Οι τρόποι σύγκλησης της γ.σ. / Λευκή συναλλαγματική - συμπλήρωση από τον εκδότη και λήπτη κατά παράβαση της συμφωνίας / Λευκή επιταγή - διάκριση της αντισυμβατικής συμπλήρωσης από την αλλοίωση του κειμένου της επιταγής χωρίς την ύπαρξη συμφωνίας (πλαστογράφηση) - ένσταση του εκδότη κατά του κομιστή από οπισθογράφηση / Λύση εκκρεμών και διαρκών συμβάσεων του οφειλέτη σε πτώχευση με κατ’ ιδίαν εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων / Λύση εκκρεμών και διαρκών συμβάσεων του οφειλέτη σε πτώχευση με εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης / Πράξεις δυνητικής πτωχευτικής ανάκλησης - ανακλητική αξίωση - παραγραφή της
ΑΣΚΗΣΗ 15 Σύστημα διαχείρισης Ο.Ε. - εναντίωση συνδιαχειριστή - στοιχεία της εναντίωσης - συνέπειες της εναντίωσης στην Ο.Ε. / Σύγκληση του δ.σ. Α.Ε. από δύο μέλη του /Πτώχευση του εκδότη συναλλαγματικής μη αποδέξιμης / Μερική οπισθογράφηση συναλλαγματικής / Πράξεις υποχρεωτικής πτωχευτικής ανάκλησης - πληρωμές μη ληξιπρόθεσμων χρεών- πληρωμές ληξιπρόθεσμων χρεών όχι με μετρητά ή συμφωνηθείσα παροχή / Αδράνεια του συνδίκου να ασκήσει την ανακλητική αξίωση - άσκησή της από πιστωτή
ΑΣΚΗΣΗ 16 Αξίωση Α.Ε. κατά μέλους του δ.σ. που προέβη σε ανταγωνιστικές πράξεις εις βάρος της εταιρίας - συμμετοχή συμβούλου Α.Ε. σε Ο.Ε. / Εταιρική αγωγή για αξίωση από παράβαση της υποχρέωσης μη ανταγωνισμού / Καλυμμένη λόγω πληρεξουσιότητας οπισθογράφηση συναλλαγματικής - ενστάσεις / Συναλλαγματική που δεν περιέχει την ονομασία «συναλλαγματική» / Μετατροπή άκυρης συναλλαγματικής σε άλλη δικαιοπραξία - προϋποθέσεις / Αναστολή ατομικών καταδιωκτικών μέτρων πτωχευτικού πιστωτή / Ακυρότητα πράξεων ατομικής εκτέλεσης πτωχευτικού πιστωτή / Διάρκεια μη ισχύος της αναστολής των ατομικών διώξεων ως προς τους ενέγγυους πιστωτές / Ληξιπρόθεσμο των απαιτήσεων των ενέγγυων πιστωτών - παύση τοκοφορίας των απαιτήσεων αυτών
ΑΣΚΗΣΗ 17 Λήψη απόφασης ετερόρρυθμης εταιρίας που υπερβαίνει τη συνήθη διοίκηση / Εναντίωση ετερόρρυθμου εταίρου σε πράξη εκτός συνήθους διαχείρισης - συνέπεια της εναντίωσης / Θάνατος του μοναδικού ομόρρυθμου εταίρου Ε.Ε. - δια­χείριση της εταιρίας / Οπισθογράφηση επιταγής που έχει τη μνεία «πληρωτέα εις λογαριασμόν» (λογιστική επιταγή) - διαγραφή της φράσης αυτής / Επιταγή εκδοθείσα από μη δικαιούχο του λογαριασμού / Εκπρόθεσμη δικαστική επαλήθευση απαιτήσεων - αναγγελία πτωχευτικού πιστωτή με ανακοπή - συμμετοχή του σε επόμενες διανομές μέχρι την επαλήθευση των απαιτήσεων του ανακόπτοντος
ΑΣΚΗΣΗ 18 Δεσμευμένες μετοχές Α.Ε. - άρνηση της εταιρίας να υποδείξει αγοραστή - καταστατική υποχρέωση εξαγοράς τους από την εταιρία - διαδικασία και προθεσμία της εξαγοράς / Η δέσμευση των μετοχών είναι δυνατή μόνο σε Α.Ε. μη εισηγμένη σε ρυθμιζόμενη αγορά / Ψήφος ενεχυρασμένων μετοχών / Καλόπιστη κτήση από τρίτον συναλλαγματικής που έχει χαθεί / Πράξεις υποχρεωτικής πτωχευτικής ανάκλησης (επιλεκτική εξασφάλιση πτωχευτικού πιστωτή με σύσταση εμπράγματης ασφάλειας ή προσημείωση υποθήκης) / Τροπή της προσημείωσης σε υποθήκη εντός της ύποπτης περιόδου / Δόλια βλάβη πιστωτών - επικουρικότητα αυτού του λόγου πτωχευτικής ανάκλησης - η έννοια της «πράξης» στη διάταξη του άρθρου 119 ΠτΚ
ΑΣΚΗΣΗ 19 Διανομή κερδών Α.Ε.- ίδια κεφάλαια - καθαρή θέση / Κονδύλια Ισολογισμού / Κέρδη εταιρίας - περιορισμοί διανομής κερδών / Λήψη απόφασης γ.σ. με αποδοχή από τους μετόχους πρότασης του δ.σ. χωρίς συνεδρίαση - αντίθεση μειοψηφίας / Τρόπος εξυγίανσης / Αποδοχή συναλλαγματικής χωρίς τη λέξη «δεκτή» / Έλλειψη χρονολογίας της αποδοχής / Ανύπαρκτος πληρωτής συναλλαγματικής / Απαλλαγή πτωχεύσαντος φυσικού προσώπου από την ευθύνη του έναντι των πτωχευτικών πιστωτών - συνέπειες της απαλλαγής ως προς την υπεγγυότητα της πτωχευτικής περιουσίας / Ικανοποίηση ομαδικών πιστωτών σε περίπτωση απαλλαγής του οφειλέτη
ΑΣΚΗΣΗ 20 Δικαστική αντικατάσταση μελών δ.σ. που διορίζονται από μέτοχο - διαδικασία δικαστικής ανάκλησης με αίτημα μετόχων - διορισμός νέου συμβούλου / Πλασματική έλλειψη διοίκησης Α.Ε. / Μη εφαρμογή της ΑΚ 69 σε περίπτωση κακοδιαχείρισης / Επιταγή ή συναλλαγματική ευκολίας - ενστάσεις από την αιτία αυτή - οι θέσεις νομολογίας και θεωρίας / Πτώχευση με αναγγελία ενός πιστωτή - ανάκληση της απόφασης που κήρυξε την πτώχευση αυτή
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Το έργο «Πρακτικά Θέματα Εμβάθυνσης στο Εμπορικό Δίκαιο», υπό μορφή ασκήσεων, έχει ως αντικείμενο την επίλυση σύνθετων πρακτικών ζητημάτων στους κλάδους του δικαίου των εμπορικών εταιριών, του πτωχευτικού δικαίου και του δικαίου των αξιογράφων, τα οποία αποτυπώνουν τη νομική αλλά και τη συναλλακτική πρακτική. Τα ζητήματα αναλύονται με νομολογιακή και βιβλιογραφική τεκμηρίωση και παράθεση επιλεγμένων αποσπασμάτων δικαστικών αποφάσεων, ώστε ο αναγνώστης να εμβαθύνει στην επίλυση καίριων προβλημάτων του εμπορικού δικαίου.

Παρατίθενται, εκτός των ασκήσεων, επιπρόσθετες αναλύσεις σε εξειδικευμένα προβλήματα βάθους που συνέχονται με τα θιγόμενα θέματα, ώστε να ολοκληρώνεται η γνώση ευρύτερων πεδίων ρυθμίσεων στα οποία εντάσσονται τα επί μέρους θέματα των πρακτικών.

Απευθύνεται στους φοιτητές των νομικών σχολών, στους νομικούς που αντιμετωπίζουν τις εξετάσεις εισόδου στο δικηγορικό λειτούργημα, στους συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς νομικών επαγγελμάτων και γενικότερα στον νομικό της πράξης για την αντιμετώπιση πρακτικών ζητημάτων στα παραπάνω πεδία.

Ο αναγνώστης εμβαθύνει συνδυαστικά στις λύσεις που έδωσε η θεωρία και η νομολογία, ώστε διά των αναλύσεων των ζητημάτων αυτών να αποκτά ευχέρεια επεξεργασίας των νομικών προβλημάτων που ανακύπτουν στο πεδίο των βασικών κλάδων του εμπορικού δικαίου.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη

Είστε συνδρομητής Qualex; Συνεχίστε την ανάγνωσή σας, αφού πρώτα συνδεθείτε 

Επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο πλούσιο περιεχόμενο της Qualex; 
anchor link
Εγγραφήκατε επιτυχώς στο newsletter!
Η εγγραφή στο newsletter απέτυχε. Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα.
Αρθρογραφία, Νομολογία ή Σχόλια | Άμεση ανάρτηση | Επώνυμη ή ανώνυμη | Προβολή σε χιλιάδες χρήστες σε όλη την Ελλάδα