Διοικητικά Έγγραφα

Μια ακόμα καινοτομία της Qualex, που προσφέρει πολύτιμη υπηρεσία στην καθημερινότητα των χρηστών, μέσω της συγκέντρωσης κάθε διοικητικού εγγράφου που είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε νομικής ενέργειας και διαδικασίας.

Η Qualex περιλαμβάνει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο, από τις πρωτότυπες πηγές, σε περισσότερα από 40.000 έγγραφα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, των ανεξάρτητων αρχών και των οργάνων της Διοίκησης (Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, αποφάσεις, γνωμοδοτήσεις και οδηγίες ανεξάρτητων αρχών, αποφάσεις ΔΕΔ, ΕΑΔΗΣΥ (πρώην ΑΕΠΠ), Πρακτικά επεξεργασίας Προεδρικών Διαταγμάτων του ΣτΕ, εγκυκλίους και έγγραφα διοικητικών αρχών) που έχουν διασυνδεθεί με το υπόλοιπο περιεχόμενό της.

Ο εμπλουτισμός και η επικαιροποίηση των διοικητικών εγγράφων πραγματοποιείται συστηματικά σε καθημερινή βάση.