Απόφαση

Αριθμός Απόφαοης
1063/2021
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ν. 4335/2015
Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών Παναγιώτα Μπέλλου, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, και από το Γραμματέα Σωτήριο Τριπολιτσιώτη.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 5 Νοεμβρίου 2020, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των:
ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: ... του …, κατοίκου … Αττικής (… αρ. …), με Α.Φ.Μ. …, ο οποίος κατέθεσε νομότυπα και εμπρόθεσμα έγγραφες προτάσεις δια του πληρεξούσιου δικηγόρου του Γεωργίου Πανίτσα (δικηγόρος Αθηνών με Α.Μ.Δ.Σ. Αθηνών 033570), προσκομίζοντας το με αριθμό .../12-7-2019 γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, και δεν παραστάθηκε κατά τη προφορική συζήτηση της υπόθεσης.
ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «... ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.”, που εδρεύει στην … (… αρ. …) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία κατέθεσε νομότυπα και εμπρόθεσμα έγγραφες προτάσεις δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Αναστασίας Παπαιώαννου (δικηγόρος Αθηνών με Α.Μ.Δ.Σ. Αθηνών 030865), προσκομίζοντας το με αριθμό .../3-7-2019 γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, και δεν παραστάθηκε κατά τη προφορική συζήτηση της υπόθεσης.
Ο ενάγων ζητά να γίνει δεκτή η από 19/3/2019 αγωγή του, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με γενικό αριθμό κατάθεσης .../26-3-2019 και ειδικό αριθμό κατάθεσης .../26-3-2019. Μετά το πέρας των προθεσμιών που προβλέπουν τα άρθρα 237 και 238 ΚΠολΔ, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με το Ν. 4335/2015, η ως άνω αγωγή προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας με την υπ' αρ. …/2020 πράξη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου του Δικαστηρίου τούτου και εγγράφηκε στο πινάκιο σύμφωνα με το άρθρο 237 παρ. 4 εδ. γ' και ε' ΚπολΔ (όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 1 άρθρο δεύτερο παρ. 2 του Ν. 4335/2015).
Κατά τη δημόσια συζήτηση στην αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας απόφασης δικάσιμο, η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο και συζητήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 237 παρ. 4 εδ. ζ' ΚΠολΔ (όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 1 άρθρο δεύτερο παρ. 2 του Ν. 4335/2015), χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Σύμφωνα με το άρθρο 1259 ΑΚ, η υποθήκη αποκτάται μόνο σε ακίνητα που μπορούν να εκποιηθούν, καθώς και στην επικαρπία τέτοιων ακινήτων, για όσο χρόνο διαρκεί αυτή. Κατά νομική δε ακριβολογία, η υποθήκη αποκτάται, κατά κανόνα, επί του δικαιώματος της κυριότητας επί ακινήτου και του δικαιώματος της επικαρπίας επί ακινήτου. Στην περίπτωση αυτή, ο ενυπόθηκος δανειστής αποκτά δικαίωμα χρονικά περιορισμένο, δηλαδή για όσο χρόνο διαρκεί η επικαρπία, όταν μάλιστα δεν ορίστηκε διαφορετικά, η υποθήκη αποσβήνεται με τον θάνατο του επικαρπωτή, ήτοι μαζί με την επικαρπία (ΑΚ 1167). Έτσι, η μέχρι τον θάνατο του επικαρπωτή αποψιλωμένη κυριότητα που είχε ο ψιλός κύριος καθίσταται πλήρης μετά τον θάνατο του επικαρπωτή, δεδομένου ότι οι εξουσίες και οι χρησιμότητες του πράγματος έλκονται από την κυριότητα, αυτομάτως και αυτοδικαίως, και όχι δυνάμει διαδοχής ή με άλλο τρόπο (ΑΠ 280/ 2011, ΕφΚερκ 64/ 2001, ΓνωμΝΣΚ 51/2007 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Σύμφωνα με το άρθρο 1318 αρ. 1 ΑΚ «η απόσβεση της υποθήκης επέρχεται επίσης: 1. Με την ολοσχερή εξαφάνιση του ενυπόθηκου κτήματος...... Ως εξαφάνιση του ενυπόθηκου τμήματος, νοείται τόσο η υλική όσο και η νομική εξαφάνισή του, η νομική δε εξαφάνιση του ενυπόθηκου τμήματος επέρχεται στην περίπτωση συνδρομής νομικών αιτίων, τα οποία συντείνουν στην απώλεια των εμπράγματων δικαιωμάτων επί του ακινήτου, στην οποία συγκαταλέγεται κατά την κρίση του παρόντος Δικαστηρίου και η απόσβεση της επικαρπίας επί της οποίας έχει συσταθεί υποθήκη (ΕιρΗρακλ 1525/2018, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Απ. Σ. Γεωργιάδη, ΣΕΑΚ, 2η έκδοση, ερμηνεία άρθρων 1317-1322). Περαιτέρω, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1324,1325,1327,1328 και 1329 ΑΚ προκύπτει ότι η εξάλειψη είναι η διαγραφή της υποθήκης από το βιβλίο υποθηκών, η οποία γίνεται με πράξη του υποθηκοφύλακα. Η εξάλειψη γίνεται από τον υποθηκοφύλακα είτε α) μετά από συναίνεση του δανειστή, είτε β) με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Άλλοι τρόποι που να οδηγούν στην εξάλειψη της υποθήκης, δεν υπάρχουν. Η συναίνεση του δανειστή για την εξάλειψη της υποθήκης δίνεται με μονομερή, μη απευθυντέα και μη ανακλητή δήλωση βουλήσεως, η οποία πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου που προβλέπεται με ποινή ακυρότητος. Δεν αρκεί απλώς δημόσιο ή εκτελεστό έγγραφο ούτε επίσης οι δικαστικές εκθέσεις για ομολογία ή συμβιβασμό (Γεωργιάδη - Σταθόπουλο, ΑΚ 1324 αριθ. 1 και 3, σελ. 613-614, και ΑΚ 1325 αριθ. 1, σελ. 615, Απ. Γεωργιάδη, ΕμπρΔ, 2η εκδ., § 86 αριθ. 64 και 65, σελ. 1075- 1076). Αν ο δανειστής δεν συναινεί στην εξάλειψη, διατάζει αυτήν το δικαστήριο, ύστερα από αγωγή όποιου έχει συμφέρον, μόνον εφόσον η υποθήκη έχει αποσβεσθεί, για τους λόγους που αναφέρονται στις ΑΚ 1317 - 1321 ή εφόσον η εγγραφή της υποθήκης είναι άκυρη, για τους λόγους που αναφέρονται στην ΑΚ 1318 (Απ. Γεωργιάδη οπ, § 86 αριθ. 64, σελ. 1075, Βαθρακοκοίλη, ΕρνομΑΚ 1328, αριθ. 1, σελ. 695- 696). Επομένως, απαραίτητη προϋπόθεση για να επιληφθεί το δικαστήριο είναι η άρνηση της συναίνεσης του δανειστή για εξάλειψη της υποθήκης, διαφορετικά, αν δηλαδή δεν υπάρχει άρνηση της συναίνεσης του δανειστή, δε γεννιέται το δικαίωμα του ενάγοντα να ζητήσει τη δικαστική διαταγή εξάλειψης της υποθήκης (Γεωργιάδη - Σταθόπουλο, ΑΚ 1327 - 1328 αριθ. 4, σελ. 618- 619, Παπαδόπουλο, Αγωγές Εμπράγματου Δικαίου, τομ. 2ος, σελ. 430). Τέλος, η αγωγή εξάλειψης υποθήκης ως ενοχική και διαπλαστική δεν εγγράφεται στα βιβλία διεκδικήσεων κατ' άρθρο 220 ΚΠολΔ και δεν απαιτείται τέλος δικαστικού ενσήμου (Μπαλή, ΕμπρΔ, παρ. 278, 286, 288, Κ Παπαδόπουλου Αγωγές ΕμπρΔ σελ. 440, Γεωργιάδης/Σταθόπουλος ΕρμΑΚ αρθ. 1327,1328, αριθ. 4, σελ 617, 618, ΕφΑΘ 6346/1996, ΕλλΔ/νη 38,1879, ΕφΘεσ 51/1999, ΝοΒ 47, 632, ΕφΛαρ 392/2001, ΠΠρΑΘ 2116/2011, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΧαλκ 16/2008, Δίκη 2008, ΜΠρΑΘ 18/2002, ΑρχΝ 2003/244).
Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπό κρίση αγωγή, ο ενάγων εκθέτει ότι δυνάμει της με αριθμό 326/1992 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς ο πατέρας του, ..., υποχρεώθηκε να καταβάλλει στην εναγομένη το ποσό των 27.992,807 δρχ. Ότι προς εξασφάλιση της ως άνω απαίτησης η εναγόμενη ενέγραψε υποθήκη επί του 1/2 εξ αδιαιρέτου της επικαρπίας του παραπάνω οφειλέτη - πατέρα του - στις περιγραφόμενες στην αγωγή οριζόντιες ιδιοκτησίες μέχρι το ποσό των 2.000.000 δρχ. στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Παλαιού Φαλήρου στον τόμο … και με αύξοντα αριθμό … (φύλλο …). Ότι η ψιλή κυριότητα των ως άνω ακινήτων ανήκει σ' αυτόν δυνάμει του μνημονευόμενου στην αγωγή συμβολαίου, το δε υπόλοιπο 50% εξ αδιαιρέτου της επικαρπίας ανήκει στην μητέρα του .... Ότι ο πατέρας του, ..., απεβίωσε στις 1/3/2012 και συνεπώς το δικαίωμα της επικαρπίας του ανωτέρω επί των ως άνω ακινήτων αποσβέστηκε και συνενώθηκε με το δικαίωμα της ψιλής κυριότητάς του επ' αυτών. Ότι με την από 5/12/2017 εξώδικη δήλωση - πρόσκληση κάλεσε την εναγομένη να προβεί στη συναινετική εξάλειψη της υποθήκης επί του ιδανικού μεριδίου της επικαρπίας του πατέρα του στις εν λόγω οριζόντιες ιδιοκτησίες, καθώς ο οφειλέτης και επικαρπωτής έχει αποβιώσει και ως εκ τούτου το δικαίωμα της επικαρπίας και συνακόλουθα η εγγραφείσα υποθήκη επ' αυτής έχει αποσβεστεί. Ότι η εναγομένη αρνείται μέχρι και σήμερα να συναινέσει στην εξάλειψη της παραπάνω υποθήκης. Με βάση το ιστορικό αυτό, ζητά να αναγνωριστεί ότι η υποθήκη που έχει εγγραφεί επί του 1/2 εξ αδιαιρέτου της επικαρπίας του πατέρα του στις επίδικες οριζόντιες ιδιοκτησίες έχει αποσβεστεί λόγω θανάτου του επικαρπωτή και να διαταχθεί η εξάλειψη της ανωτέρω υποθήκης από τα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Φαλήρου ή του εκάστοτε κατά τόπον αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή Κτηματολογικού Γραφείου. Επίσης, ζητά να καταδικαστεί η εναγομένη στη δικαστική του δαπάνη.
Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η υπό κρίση αγωγή παραδεκτώς και αρμοδίως καθ' ύλην και κατά τόπο εισάγεται για συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρα 7, 8, 9,11 παρ. 2,14 αρ. 1 περ. α', 29 ΚΠολΔ), κατά την προκειμένη τακτική διαδικασία (άρθρο 237 ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου δεύτερου άρθρου 1 Ν. 4335/2015), καθόσον σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 ΚΠολΔ σε περίπτωση αγωγής εξάλειψης υποθήκης η αξία του αντικειμένου της διαφοράς καθορίζεται από το ύψος της ασφαλιζόμενης απαίτησης, που εν προκειμένω ανέρχεται στο ποσό των 27.992.807 δρχ., άλλως 82.150,57 Ευρώ, πλην όμως το ιδανικό ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου της επικαρπίας του πατέρα του ενάγοντος επί των επίδικων ακινήτων, για το οποίο εγγράφηκε η υποθήκη, έχει μικρότερη αξία από την ασφαλιζόμενη απαίτηση και συγκεκριμένα η αξία του υπολογίζεται στο ποσό των 11.000 Ευρώ [βλ. και το προσκομιζόμενο μετ' επίκληση με αριθμό .../28- 5-1986 συμβόλαιο αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Πειραιά … συζύγου ..., το γένος ..., από το οποίο προκύπτει ότι το τίμημα αγοράς του εξ αδιαιρέτου της επικαρπίας ανήλθε στο ποσό των 3.525.000 δρχ., άλλως 10.344,83 Ευρώ ( = 7.050.000 δρχ. X 1/2 = 3.525.000 δρχ. ή 10.344,83 Ευρώ)], που δεν υπερβαίνει την υλική αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου, ενώ περαιτέρω: α) έχει επιδοθεί στην εναγομένη νόμιμα και εμπρόθεσμα και δη εντός της οριζόμενης προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της, σύμφωνα με το άρθρο 215 παρ. 2 ΚΠολΔ, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 1 άρθρο δεύτερο του Ν. 4335/2015 (βλ. την προσκομιζόμενη και επικαλούμενη από τον ενάγοντα με αριθμό .../1-4-2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Πειραιώς, με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιώς, ...), και β) αμφότερες οι διάδικες πλευρές έχουν καταθέσει εντός της νόμιμης προθεσμίας των εκατό (100) ημερών από την κατάθεση της κρινόμενης αγωγής σύμφωνα με το άρθρο 237 παρ. 1 ΚΠολΔ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 άρθρο δεύτερο του Ν. 4335/2015, έγγραφες προτάσεις υπογεγραμμένες από τους ως άνω πληρεξούσιους δικηγόρους, με όλα τα αποδεικτικά τους μέσα και διαδικαστικά έγγραφα, μεταξύ των οποίων και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας προς τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους (άρθρο 96 ΚΠολΔ), ο δε ενάγων έχει καταθέσει και προσθήκη επί των προτάσεών του μέσα στις επόμενες 15 ημέρες από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, με την επισημείωση ότι οι ως άνω προθεσμίες ανεστάλησαν για το χρονικό διάστημα από 3 έως 12 Ιουλίου 2019 λόγω της αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων των Αθηνών δυνάμει της με αριθμό 39979/27-6-2019 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι δε επαρκώς ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1142,1143,1144,1166,1167,1168,1257,1258,1259,1260, 1261,1264,1268,1269,1264,1324,1327,1328, ΑΚ, 724,176,191 παρ. 2 ΚΠολΔ, πλην όμως το αναγνωριστικό της αγωγής αίτημα πρέπει να απορριφθεί ως νόμω αβάσιμο, καθόσον η απόσβεση της εγγραφείσας επί του ιδανικού ποσοστού επικαρπίας υποθήκης λόγω θανάτου του επικαρπωτή δεν συνιστά έννομη σχέση, αλλά πραγματικό γεγονός και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αναγνωριστικής αγωγής. Επομένως, η κρινόμενη αγωγή, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, σημειουμένου ότι για το αντικείμενό της δεν απαιτείται δικαστικό ένσημο, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας.
Η εναγομένη με τις νομότυπα και εμπρόθεσμα κατατεθειμένες προτάσεις της συνομολόγησε ότι το εμπράγματο δικαίωμα της υποθήκης επί του 1/2 εξ αδιαιρέτου της επικαρπίας στις επίδικες οριζόντιες ιδιοκτησίες έχει αποσβεστεί λόγω του θανάτου του επικαρπωτή - πατέρα του ενάγοντος, με την επιφύλαξη ότι δεν ορίζεται διαφορετικά στο συμβόλαιο σύστασης της επικαρπίας, ενώ περαιτέρω ζητά να απορριφθεί το αίτημα καταδίκης στα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος σύμφωνα με το άρθρο 177 ΚΠολΔ.
Από το σύνολο όλων ανεξαιρέτως των προσκομιζόμενων και επικαλούμενων εγγράφων, τα οποία λαμβάνονται υπόψη είτε προς άμεση απόδειξη, είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, και για ορισμένα εκ των οποίων γίνεται λόγος κατωτέρω, χωρίς όμως να παραλειφθεί κάποιο για την ουσιαστική διάγνωση της διαφοράς, και από τις ομολογίες της εναγομένης που περιέχονται στις έγγραφες προτάσεις της (άρθρο 352 ΚΠολΔ), όπου ειδικότερα μνημονεύονται παρακάτω, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει του με αριθμό .../28-5-1986 συμβολαίου αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Πειραιά … συζύγου ..., το γένος ..., νομίμως μεταγεγραμμένου στα οικεία βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Παλαιού Φαλήρου στον τόμο … και με αριθμό …, ο ενάγων απέκτησε την ψιλή κυριότητα κατά ποσοστό 100% και οι γονείς του, ... και ..., την επικαρπία σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου έκαστος και εφ' όρου ζωής των κάτωθι περιγραφόμενων οριζόντιων ιδιοκτησιών, που αποτελούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες σύμφωνα με την έννοια και τις διατάξεις του Ν. 3741/29 περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους και τα άρθρα 1002 και 1117 ΑΚ μιας πολυκατοικίας κτισμένης σε οικόπεδο κείμενο στη θέση «Καλαμάκι”, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Αλίμου, της περιφέρειας του ομώνυμου Δήμου, τέως Κοινότητος Καλαμακίου, επί της διασταυρώσεως των οδών ... (πρώην ονομαζόμενης ...) στην οποία φέρει τον αριθμό και ..., έκτασης μέτρων τετραγωνικών κατά τον τίτλο κτήσεως οκτακόσιων ενενήντα δύο και 0,68 (892,68 τ.μ.), κατά δε νεωτέρα καταμέτρηση γενομένη υπό του μηχανικού ... έκτασης μέτρων τετραγωνικών οκτακόσιων ενενήκοντα τεσσάρων και 0,44 (894,44 τ.μ.), εμφαινόμενου στο από Αυγούστου 1972 σχεδιάγραμμα του ως άνω μηχανικού υπό τα στοιχεία Α-Β-Ε-Δ-Γ-Α προσαρτώμενο στο υπ' αρ. .../72 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών ... και συνορευομένου Βορείως με ιδιοκτησία αγνώστου επί πλευράς Γ-Δ-Ε μέτρων είκοσι εννέα και 0,20 (29,20) συν μέτρων οκτώ και 0,10 (8,10), Νοτίως με την οδό ..., τώρα ..., επί πλευράς Α-Β προσώπου μέτρων τριάντα τεσσάρων και 0,30 (34,30) Ανατολικά με ιδιοκτησία αγνώστου επί πλευράς Β-Ε μέτρων είκοσι έξι και 0,95 (26,95) και Δυτικά επί πλευράς Α-Γ με την οδό ... επί προσώπου μέτρων είκοσι τριών (23) και ως τούτο εμφαίνεται στο από Σεπτεμβρίου 1973 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού ..., το προσηρτημένο στο υπ' αρ. …/1974 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών ..., ήτοι: 1) της υπό τον λατινικό αριθμόν ένα (I) αποθήκης του υπογείου, η οποία συνορεύει Αρκτικώς με κοινόχρηστο διάδρομο, Μεσημβρινώς με πρασιά και πέραν αυτής με την οδό ... (πρώην ...), Ανατολικώς με αποθήκη δύο (II) ιδιοκτησίας ... και Δυτικώς με κοινόχρηστα πλυντήρια και έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας είκοσι πέντε χιλιοστά (25/1000) εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου, συμμετοχή σας κοινόχρηστες δαπάνες και ψήφους στις συνελεύσεις ανά είκοσι πέντε χιλιοστά (25/1000) και επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά δέκα πέντε (15), και όπως αυτή απεικονίζεται στο σχέδιο κατόψεως από χρονολογία Σεπτέμβριος 1973 του υπόγειο του πολιτικού μηχανικού ..., το οποίο προσαρτάται στην υπ' αριθ. …/1974 πράξη οροφοκτησίας του συμβολαιογράφου Αθηνών ..., και 2) των εβδομήντα πέντε χιλιοστών (75/1000) εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου με το δικαίωμα υψούν αποτελούντα εδαφική αναλογία κατά την σχετική ένδειξη του πίνακα αναλογιών, εφ' όσον ήθελε επιτραπεί η προσθήκη ορόφων πέραν των υπό των ισχυουσών διατάξεων. Κατά ρητό όρο του ως άνω συμβολαίου συμφωνήθηκε μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών ότι μετά το θάνατο των επικαρπωτών το δικαίωμα της επικαρπίας αποσβεννύται και συνενώνεται με το δικαίωμα της ψιλής κυριότητας, ήτοι συμφωνήθηκε το αμεταβίβαστο του δικαιώματος της επικαρπίας. Περαιτέρω, ο πατέρας τους ενάγοντος, ... του … και της …, είχε συνάψει με την εναγομένη ως εγγυητής την υπ' αρ. .../1989 σύμβαση πίστωσης δι’ αλληλόχρεου λογαριασμού, μετά των πρόσθετων πράξεων αυτής, από την οποία προέκυψε οφειλή ύψους 27.992,807 δρχ. Κατόπιν αιτήσεως της εναγομένης εκδόθηκε η με αριθμό 326/1992 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς σε βάρος του πατέρα του ενάγοντος, ..., με την οποία ο τελευταίος υποχρεώθηκε να καταβάλλει στην εναγομένη το ποσό των 27.992,807 δρχ., πλέον τόκων και εξόδων, για απαίτηση απορρέουσα από την ως άνω σύμβασης πίστωσης. Δυνάμει της εν λόγω διαταγής πληρωμής, η οποία κατέστη τελεσίδικη, η εναγομένη ενέγραψε στις 27/4/1995 υποθήκη μεταξύ άλλων επί του δικαιώματος επικαρπίας του πατέρα του ενάγοντος στις προπεριγραφόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες για το ποσό των 2.000.000 δρχ., προς εξασφάλιση της τοκοφόρας απαίτησής της κατά του πατέρα του ενάγοντος, απορρέουσας από την παραπάνω σύμβαση, στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Παλαιού Φαλήρου στον τόμο … και με αύξοντα αριθμό … (φύλλο …). Την 1/3/2012 απεβίωσε ο πατέρας του ενάγοντος, όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη μετ’ επίκληση υπ' αρ. …/τομ. …/2012 ληξιαρχική πράξη θανάτου, που συνέταξε η Ληξίαρχος του Δήμου Ζωγράφου. Μετά το θάνατο του πατέρα του ενάγοντος, αποσβέστηκε τα ιδανικό μερίδιο της επικαρπίας του ανωτέρω επί των προπεριγραφόμενων οριζόντιων ιδιοκτησιών και συνενώθηκε με την ψιλή κυριότητα του ενάγοντος επί αυτών (οριζοντίων ιδιοκτησιών), με αποτέλεσμα ο τελευταίος να αποκτήσει την πλήρη κυριότητα των ως άνω οριζόντιων ιδιοκτησιών κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου και την ψιλή κυριότητα κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου, το υπόλοιπο δε 50% εξ αδιαιρέτου της επικαρπίας εξακολουθεί να ανήκει στη μητέρα του ενάγοντος ... δυνάμει του ως άνω συμβολαίου. Παράλληλα, με την απόσβεση της επικαρπίας του πατέρα του ενάγοντος (50% εξ αδιαιρέτου) αποσβέστηκε σύμφωνα με το άρθρο 1318 αρ. 1 ΑΚ και η υποθήκη, με την οποία είχε επιβαρυνθεί το ιδανικό μερίδιο της επικαρπίας του πατέρα του ενάγοντος, σύμφωνα και με όσα διαλαμβάνονται στη μείζονα σκέψη της παρούσας. Τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά και ειδικότερα την εγγραφή της υποθήκης επί του 1/2 εξ αδιαιρέτου της επικαρπίας του πατέρα του ενάγοντος στις προπεριγραφόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες και την απόσβεση της υποθήκης αυτής λόγω του θανάτου του επικαρπωτή - πατέρα του ενάγοντος συνομολογεί η εναγομένη με τις έγγραφες προτάσεις της (άρθρο 352 ΚΠολΔ). Ενόψει της απόσβεσης της ως άνω εγγραφείσας υποθήκης, ο ενάγων απέστειλε στην εναγομένη την από 5/12/2017 εξώδικη δήλωση πρόσκληση, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στην τελευταία στις 12/12/2017, όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη και επικαλούμενη από τον ενάγοντα με αριθμό .../12-12-2017 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Πειραιώς, με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιώς, ..., και με την οποία την καλούσε να συναινέσει στην εξάλειψη της υποθήκης επί του 1/2 εξ αδιαιρέτου της επικαρπίας του πατέρα του ενάγοντος στις προπεριγραφόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επίδοση του εξωδίκου. Όμως, η εναγομένη ουδέποτε ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση αυτή του ενάγοντος για τη συναινετική εξάλειψη της υποθήκης, αλλά αντίθετα αδιαφόρησε, με αποτέλεσμα ο ενάγων να προχωρήσει στην άσκηση της ένδικης αγωγής. Κατόπιν των ανωτέρω, εφόσον έχει αποσβεστεί η υποθήκη επί του ιδανικού μεριδίου της επικαρπίας του πατέρα του ενάγοντος στις παραπάνω οριζόντιες ιδιοκτησίες, πρέπει, σύμφωνα και με τα όσα αναφέρονται στη μείζονα σκέψη της παρούσας, η κρινόμενη αγωγή, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ' ουσίαν και να διαταχθεί η εξάλειψη της ως άνω εγγραφείσας υποθήκης. Το αίτημα της εναγόμενης περί μη επιδίκασης των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος σε βάρος της κατ' άρθρο 177 ΚΠολΔ πρέπει να απορριφθεί ως κατ' ουσίαν αβάσιμο, καθόσον δεν συντρέχουν εν προκειμένω οι προϋποθέσεις του άρθρου αυτού ενόψει της αδιαφορίας της εναγομένης για τη συναινετική εξάλειψη της υποθήκης, παρά την πρόσκληση του ενάγοντος, κατά τα ανωτέρω αποδειχθέντα. Συνεπώς, τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος, κατόπιν αιτήματος του, πρέπει να επιβληθούν σε βάρος της εναγομένης λόγω της ήττας της, σύμφωνα με το άρθρο 176 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.
ΔΕΧΕΤΑΙ κατά τα λοιπά την αγωγή.
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την εξάλειψη της υποθήκης που εγγράφηκε υπέρ της εναγομένης την 27/4/1995 στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Παλαιού Φαλήρου στον τόμο 281 και με αύξοντα αριθμό … (φύλλο …) για το ποσό των 2.000.000 δρχ., με βάση την με αριθμό 326/1992 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, επί του 1/2 εξ αδιαιρέτου της επικαρπίας του ... του … και της … στις κάτωθι περιγραφόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες, που αποτελούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες σύμφωνα με την έννοια και τις διατάξεις του Ν. 3741/29 περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους και τα άρθρα 1002 και 1117 ΑΚ μιας πολυκατοικίας κτισμένης σε οικόπεδο κείμενο στη θέση «Καλαμάκι”, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Αλίμου, της περιφέρειας του ομώνυμου Δήμου, τέως Κοινότητος Καλαμακίου, επί της διασταυρώσεως των οδών ... (πρώην ονομαζόμενης ...) στην οποία φέρει τον αριθμό 26 και ..., έκτασης μέτρων τετραγωνικών κατά τον τίτλο κτήσεως οκτακόσιων ενενήντα δύο και 0,68 (892,68 τ.μ.), κατά δε νεωτέρα καταμέτρηση γενομένη υπό του μηχανικού ... έκτασης μέτρων τετραγωνικών οκτακόσιων ενενήκοντα τεσσάρων και 0,44 (894,44 τ.μ.), εμφαινόμενου στο από Αυγούστου 1972 σχεδιάγραμμα του ως άνω μηχανικού υπό τα στοιχεία Α-Β-Ε-Δ-Γ-Α προσαρτώμενο στο υπ' αρ. 114.../72 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών ... και συνορευομένου Βορείως με ιδιοκτησία αγνώστου επί πλευράς Γ-Δ-Ε μέτρων είκοσι εννέα και 0,20 (29,20) συν μέτρων οκτώ και 0,10 (8,10), Νοτίως με την οδό ..., τώρα ..., επί πλευράς Α-Β προσώπου μέτρων τριάντα τεσσάρων και 0,30 (34,30) Ανατολικά με ιδιοκτησία αγνώστου επί πλευράς Β-Ε μέτρων είκοσι έξι και 0,95 (26,95) και Δυτικά επί πλευράς Α-Γ με την οδό ... επί προσώπου μέτρων είκοσι τριών (23) και ως τούτο εμφαίνεται στο από Σεπτεμβρίου 1973 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού ..., το προσηρτημένο στο υπ' αρ. …/1974 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών ..., ήτοι: 1) την υπό τον λατινικό αριθμόν ένα (I) αποθήκη του υπογείου, η οποία συνορεύει Αρκτικώς με κοινόχρηστο διάδρομο, Μεσημβρινώς με πρασιάν και πέραν αυτής με την οδό ... (πρώην ...), Ανατολικώς με αποθήκη δύο (II) ιδιοκτησίας ... και Δυτικώς με κοινόχρηστα πλυντήρια και έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας είκοσι πέντε χιλιοστά (25/1000) εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου, συμμετοχή στις κοινόχρηστες δαπάνες και ψήφους στις συνελεύσεις ανά είκοσι πέντε χιλιοστά (25/1000) και επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά δέκα πέντε (15), και όπως αυτή απεικονίζεται στο σχέδιο κατόψεως από χρονολογία Σεπτέμβριος 1973 του υπόγειο του πολιτικού μηχανικού ..., το οποίο προσαρτάται στην υπ' αριθ. …/1974 πράξη οροφοκτησίας του συμβολαιογράφου Αθηνών ..., και 2) τα εβδομήντα πέντε χιλιοστά (75/1000) εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου με το δικαίωμα υψούν αποτελούντα εδαφική αναλογία κατά την σχετική ένδειξη του πίνακα αναλογιών, εφ' όσον ήθελε επιτραπεί η προσθήκη ορόφων πέραν των υπό των ισχυουσών διατάξεων.
ΕΠΙΔΙΚΑΖΕΙ σε βάρος της εναγομένης τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων εβδομήντα (370) Ευρώ.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 12/5/2021.
Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ