Ατομικές εργασιακές σχέσεις
Πρόλογος ΣΤ’ έκδοσης
Συντομογραφίες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενική εισαγωγή στο εργατικό δίκαιο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Έννοια, λειτουργία και κύρος της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας
KΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Μορφές εμφάνισης της σχέσης εξαρτημένης εργασίας
KΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Εργαζόμενοι με ειδικά χαρακτηριστικά
KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Βασικές υποχρεώσεις του μισθωτού
KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Η αμοιβή της μισθωτής εργασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Ο χρόνος εργασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ Άδειες και θεσμοθετημένες απουσίες των εργαζομένων
KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ Διευθυντικό δικαίωμα και συναφή εργασιακά ζητήματα από την οργάνωση της εκμετάλλευσης
KΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ Το εργατικό ατύχημα
KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ Προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων
KΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ Η αναστολή της εργασιακής σχέσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ Λύση της εργασιακής σχέσης
Aλφαβητικό ευρετήριο
Το έργο «Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις» εξετάζει από θεωρητική και πρακτική σκοπιά όχι μόνο «κλασικά» ζητήματα του εργατικού δικαίου, όπως τις μορφές εμφάνισης και το κύρος της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, τη λειτουργία της μίσθωσης ανεξάρτητων υπηρεσιών, των «άτυπων» συμβάσεων και άλλων εννόμων σχέσεων, τη σχέση μεταξύ διαχειριστών / διευθύνοντων συμβούλων και νομικών προσώπων, την υποχρέωση πίστης του εργαζόμενου, την αναστολή και καταγγελία της σύμβασης εργασίας, αλλά και σύγχρονα θέματα, όπως την εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών (outsourcing), την τηλεργασία, την εκ περιτροπής εργασία και άλλες μορφές ελαστικής απασχόλησης. Πρόκειται για έναν πολύτιμο οδηγό για τον εφαρμοστή του εργατικού δικαίου, αλλά και τον φοιτητή.
Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη