Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Tο «Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο» αποτελεί την πλέον σύγχρονη και πλήρη ανάλυση του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου σε τρία μέρη. Το Α’ μέρος (γενικό) διαπραγματεύεται τις μεθόδους και τους γενικούς κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, το Β’ μέρος (ειδικό) αναλύει διεξοδικά τους κανόνες δικαιοδοσίας και εφαρμοστέου δικαίου ανά ρυθμιστέα σχέση και το Γ’ μέρος (δικονομικό διεθνές) εστιάζει κυρίως στη διεθνή δίκη. Συμπληρώνεται από αναλυτική χαρτογράφηση της βασικής ελληνικής και αλλοδαπής βιβλιογραφίας. Ένα σύγχρονο, πλήρες εγχειρίδιο, κατάλληλο για τον μελετητή και εφαρμοστή του δικαίου, τους φοιτητές Νομικής. αλλά και όποιον επιθυμεί να κατανοήσει τις βασικές αρχές λειτουργίας και εφαρμογής του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.
Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη