Το κυπριακό δίκαιο της επιείκειας
Πρόλογος
Σημείωμα Συγγραφέα
Συντομογραφίες
Κεφάλαιο 1 Το κυπριακό δίκαιο της επιείκειας
Κεφάλαιο 2 Ειδική Εκτέλεση
Κεφάλαιο 3 Κώλυμα – Estoppel
Κεφάλαιο 4 Δείκτες της Επιείκειας “Maxims of Equity”
Κεφάλαιο 5 Αποκατάσταση για αδικαιολόγητο πλουτισμό
Κεφάλαιο 6 Καταπιστεύματα
Κεφάλαιο 7 Καταπιστευματοδόχοι
Κεφάλαιο 8 Αγαθοεργά ή Κοινωφελή Καταπιστεύματα
Κεφάλαιο 9 Θεραπείες του δικαίου επιείκειας
Κεφάλαιο 10 Διατάγματα
Παράρτημα Νομοθεσίας
Πίνακας αποφάσεων
Πίνακας νομοθεσίας
Βιβλιογραφία
Αλφαβητικό ευρετήριο
Το βιβλίο «Το κυπριακό δίκαιο της επιείκειας» αναλύει διεξοδικά τις αρχές της επιείκειας, που αποτελούν πτυχή του αγγλικού Δικαίου, όπως και το πεδίο εφαρμογής τους. Τα νομικά θέματα που αναπτύσσονται σε αυτό είναι: η ειδική εκτέλεση, το κώλυμα - estoppel, οι δείκτες της επιείκειας ''Maxims of Equity'', η αποκατάσταση για αδικαιολόγητο πλουτισμό, τα καταπιστεύματα, οι θεραπείες του δικαίου επιείκειας και τα διατάγματα. Απευθύνεται σε δικηγόρους, δικαστές, φοιτητές αλλά και σε κάθε μελετητή του κυπριακού δικαίου.
Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη