Ρυθμίσεις Εμπορικών Εταιριών
Πρόλογος
Πρόλογος συγγραφέα
Ακρωνύμια - Συντομογραφίες
Εισαγωγή
Α. Ευρωπαϊκή θεώρηση – Σύγχρονοι εταιρικοί θεσμοί
B. Οι κεφαλαιουχικές εταιρείες
Γ. Οι προσωπικές εμπορικές εταιρείες
Δ. Εταιρικοί μετασχηματισμοί
Αλφαβητικό ευρετήριο λημμάτων
Το βιβλίο «Ρυθμίσεις εμπορικών εταιρειών» αναλύει το ελληνικό νομικό σύστημα κάτω από το οποίο λειτουργούν οι εταιρείες. Εισάγει ένα μεθοδολογικό κριτήριο που στοχεύει στην αξιολόγηση και ταξινόμηση των τύπων των εμπορικών εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΕΕ και ΟΕ) με βάση τον βαθμό της χρηματοοικονομικής δυναμικής τους. Η ΑΕ, κυρίως υπό την ιδιότητά της ως εισηγμένη εταιρεία, αποτελεί έναν από τους κύριους ακρογωνιαίους λίθους αυτής της χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Το βιβλίο περιλαμβάνει, επίσης, μια συγκριτική ανάλυση των τύπων εμπορικών εταιρειών, που εστιάζει στο δίκαιο περί κινητών αξιών, τη χρηματοδότηση καθώς και τους κανονισμούς εταιρικής διακυβέρνησης.
Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη