Ποινικό Δίκαιο & Νομολογία
Πρόλογος
1 Αναδρομική εφαρμογή δικονομικών ποινικών διατάξεων
2 Ne bis in idem
3 Συρροή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων
4 Εφαρμογή του επιεικέστερου νόμου κατ’ άρθρο 2 παρ. 1 ΠΚ
5 Αξιόποινο πράξης που τελέστηκε στην αλλοδαπή από ημεδαπό
6 Έγκληση του παθόντος ως προϋπόθεση δίωξης πράξεως που τελέστηκε στην αλλοδαπή από ημεδαπό
7 Τόπος τέλεσης της αξιόποινης πράξης
8 Χρόνος τέλεσης της αξιόποινης πράξης
9 Έννοια του «υπαλλήλου» στον ΠΚ
10 Έννοια του «εγγράφου»
11 Λευκός ποινικός νόμος - Αφηρημένη διακινδύνευση
12 Διαρκές έγκλημα
13 Έννοια του «πολιτικού εγκλήματος»
14 Πράξη - Ανακλαστικές κινήσεις
15 Αιτιώδης σύνδεσμος - Απαγόρευση αναδρομής
16 Αιτιώδης σύνδεσμος - Νόμιμη εναλλακτική συμπεριφορά
17 Παράλειψη - Προγενέστερη επικίνδυνη ενέργεια
18 Αναγκαίος δόλος
19 Διαζευκτικός δόλος
20 Έννοια ενδεχόμενου δόλου - Συρροή στα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα
21 Γενικός δόλος
22 Συγκλίνουσα αμέλεια
23 Ιατρικό σφάλμα
24 Αμέλεια με παράλειψη
25 Ευθύνη των ειδικευόμενων ιατρών
26 Αμέλεια κατά την εκτέλεση τεχνικών έργων
27 Προϋποθέσεις της άμυνας
28 «Παρούσα» επίθεση στην άμυνα
29 «Αναγκαία» προσβολή του επιτιθέμενου στην άμυνα
30 Εξ αμελείας πρόκληση άμυνας - Υπέρβαση των ορίων της άμυνας
31 Κατάσταση ανάγκης - Παρών και άλλως αναπότρεπτος κίνδυνος
32 Αντιστάθμιση συγκρουόμενων αγαθών στην κατάσταση ανάγκης
33 Προσταγή ως λόγος άρσεως του αδίκου
34 Σύγκρουση καθηκόντων ως λόγος άρσεως του αδίκου
35 Περιπώσεις «τραγικών ηθικών διλημμάτων»
36 Συκοφαντική δυσφήμηση - Επιτρεπόμενες δυσμενείς κρίσεις
37 Βρασμός ψυχικής ορμής - Λόγοι άρσεως του αδίκου
38 Βρασμός ψυχικής ορμής - Ελαφρυντικές περιστάσεις
39 Πραγματική πλάνη - Διάκριση από νομική πλάνη
40 Πλάνη - Διαιρετό της συνείδησης του αδίκου
41 Συγγνωστή νομική πλάνη
42 Πλάνη ως προς λόγο άρσεως του αδίκου
43 Πλάνη ως προς την διαδρομή της αιτιότητας
44 Λόγοι άρσης του καταλογισμού πέρα από το θετό δίκαιο
45 Η έννοια του «αναπότρεπτου κινδύνου» στην κατάσταση ανάγκης που αίρει τον καταλογισμό
46 Αρχή εκτελέσεως στην απόπειρα
47 Η υπαναχώρηση από απόπειρα σύνθετου εγκλήματος
48 Απόπειρα στα εγκλήματα παραλείψεως
49 Έννοια ενδεχόμενου δόλου - Απόπειρα εγκλήματος διακρινόμενου από το αποτέλεσμα
50 Εκούσια υπαναχώρηση από απόπειρα
51 Υπαναχώρηση από πεπερασμένη απόπειρα
52 Έμμεση αυτουργία
53 Η απόπειρα στην έμμεση αυτουργία
54 Έννοια συναυτουργίας - Ελαφρυντικές περιστάσεις
55 Η συναυτουργία στην πλαστογραφία
56 Συναυτουργία στο στάδιο της απόπειρας
57 Διαδοχική συναυτουργία
58 Παραυτουργία
59 Προϋποθέσεις ηθικής αυτουργίας - «Παρούσα» επίθεση στην άμυνα
60 Ηθική αυτουργία στα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα
61 Έννοια του «άμεσου συνεργού»
62 Αιτιότητα στη συνέργεια - Ουδέτερες ενέργειες
63 Ψυχική συνέργεια
64 Η έννοια της «κατάπεισης» στην συμμετοχή σε αυτοκτονία
65 Συμμετοχή σε μη γνήσιο ιδιαίτερο έγκλημα
66 Ειδική παραγραφή - «κρυπτοαμνηστία»
67 Παραγραφή στο κατ’ εξακολούθηση έγκλημα
68 Αναστολή παραγραφής εγκλημάτων
69 Ελαφρυντικές περιστάσεις - Πρότερος σύννομος βίος
70 Ελαφρυντικές περιστάσεις - Ειλικρινής μετάνοια
71 Ελαφρυντικές περιστάσεις - Καλή συμπεριφορά μετά την πράξη
72 Συρροή λόγων μείωσης της ποινής
73 Νομική φύση της δήμευσης
74 Προϋποθέσεις της δήμευσης
75 Η αρχή της αναλογίας στην επιβολή της δήμευσης
76 Νομική φύση της εγκλήσεως - Αρχή του αδιαιρέτου της εγκλήσεως
77 Προθεσμία υποβολής εγκλήσεως επί κατ’ εξακολούθησιν εγκλήματος
78 Δικαιούχος εγκλήσεως επί ανηλίκου παθόντος
79 Υποβολή εγκλήσεως με παθούσα ανώνυμη εταιρεία
80 Η σχέση εγκλήσεως και δήλωσης συνέχισης της διαδικασίας κατ’ άρθρο 464 νέου ΠΚ
81 Έμπρακτη μετάνοια
82 Νομική φύση της συνολικής ποινής
83 Συνολική ποινή στην αναστολή και τη μετατροπή
84 Αθροιστική έκτιση ποινών
85 Μετατροπή ποινής πενταετούς κάθειρξης
86 Επιγενόμενη συρροή ποινών
87 Η αρχή της απορρόφησης στην συρροή
88 Συρροή μεταξύ των αδικημάτων της φοροδιαφυγής και της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο
89 Έννοια του κατ’ εξακολούθηση εγκλήματος
90 Προϋποθέσεις της υφ’ όρον απόλυσης
91 Η έννοια των «ασελγών πράξεων» κατά το νέο δίκαιο
92 Η έννοια του «γεγονότος» στο αδίκημα της απάτης (άρθρο 386 ΠΚ)
93 Απάτη περί την πρόσληψη
94 Διαχρονικό δίκαιο στα κατ’ εξακολούθησιν τελούμενα εγκλήματα
95 Διαχρονικό δίκαιο επί παραβάσεως του νόμου περί ναρκωτικών
96 Ποινική ευθύνη των υπουργών
97 Η αμεσότητα του παρανόμου οφέλους στην κακουργηματική πλαστογραφία
98 Ταύτιση του δράστη της νομιμοποίησης και της προηγηθείσας δραστηριότητας
99 Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα πολιτικών προσώπων
100 Αντικειμενική αδυναμία καταβολής φόρων και εισφορών
101 Εξωλογιστικός υπολογισμός φόρου και φορολογικά αδικήματα
102 Η μη εύλογη διάρκεια της διαδικασίας ως λόγος μείωσης της ποινής
Το έργο «Ποινικό Δίκαιο & Νομολογία» σκοπό έχει να σταχυολογήσει μία σειρά σημαντικών αποφάσεων της νομολογίας, που σηματοδότησαν την εξέλιξη αυτής, συνδέοντάς τις και με τις αντίστοιχες θέσεις στη θεωρία, έτσι ώστε να μπορέσουν να αναλυθούν και να αξιολογηθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Η ζεύξη αυτή υπηρετεί τόσο τη θεωρία όσο και τη νομολογία επʼ ωφελεία της νομικής επιστήμης στο σύνολό της. Συγκεκριμένα, στην αρχή κάθε επιλεγμένου θέματος (102 συνολικά) παρατίθεται το κείμενο της απόφασης, συνοδευόμενο από περίληψη και στη συνέχεια ακολουθούν κάποιες θεωρητικές παρατηρήσεις αναφορικά με το υπό εξέταση ζήτημα. Απευθύνεται σε κάθε ενασχολούμενο με το ποινικό δίκαιο.
Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη