Ατομικό Εργατικό Δίκαιο
Πρόλογος
Συντομογραφίες
Παραπομπές μόνο με το όνομα του συγγραφέα
ΚEΦAΛAIO A΄ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TOY EPΓATIKOY ΔIKAIOY
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
KEΦAΛAIO Γ΄ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
KEΦAΛAIO Δ΄ EIΔH ΣYMBAΣEΩN EPΓAΣIAΣ
KEΦAΛAIO Ε΄ EIΔIKEΣ KATHΓOPIEΣ EPΓAZOMENΩN
KEΦAΛAIO ΣΤ΄ YΠOXPEΩΣEIΣ EPΓAZOMENΩN AΠO TH ΣYMBAΣH EPΓAΣIAΣ
KEΦAΛAIO Z΄ ΔIKAIΩMATA EPΓAZOMENΩN AΠO TH ΣYMBAΣH EPΓAΣIAΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
KEΦAΛAIO Θ΄ Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΝ
KEΦAΛAIO Ι΄ Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Αλφαβητικό ευρετήριο
Στο έργο "Ατομικό Εργατικό Δίκαιο", μέσα από τη γόνιμη σύζευξη θεωρίας και πρόσφατης νομολογίας εξετάζονται, με τρόπο περιεκτικό και πλήρη, όλα τα σημαντικά ζητήματα που άπτονται του κλάδου του ατομικού εργατικού δικαίου, όπως ενδεικτικά τα είδη των συμβάσεων εργασίας, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εργαζομένων, η οργάνωση και η λειτουργία της εκμετάλλευσης, η λύση της σύμβασης εργασίας κ.λπ. Αποτελεί αδιαμφισβήτητα ένα χρήσιμο βοήθημα, όχι μόνο για τον φοιτητή, αλλά και για τον δικαστή, τον δικηγόρο και γενικότερα τον μελετητή του εργατικού δικαίου.
Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη