Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας
Πρόλογος 2ης έκδοσης
Πρόλογος 1ης έκδοσης
Πρόλογος 1ης έκδοσης
Συνεργάτες 1ου τόμου (καθ’ ύλη):
Συντομογραφίες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ
Ο «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας» αποτελεί συλλογική, συστηματική και εις βάθος ερμηνεία του Ν 4174/2013 (ΚΦΔ), προσανατολισμένη στις πρακτικές ανάγκες του εφαρμοστή (δικηγόρο, δικαστή, εισαγγελέα, στέλεχος της Διοίκησης, λογιστή, ελεγκτή κ.λπ.), χωρίς να λείπει, όμως, και η θεωρητική εμβάθυνση στον βαθμό που είναι απαραίτητη για την ανάδειξη του σκοπού των διατάξεων και της ορθότητας των προτεινόμενων λύσεων. Πρόκειται για δίτομο έργο: Ο 1ος τόμος περιλαμβάνει την ερμηνεία των άρθρων 1-39 και ο 2ος την ερμηνεία των υπόλοιπων άρθρων 40-73 και Παράρτημα. Την κατ' άρθρο ερμηνεία διανθίζουν η εκτεταμένη σχετική νομολογία, οι σχετικές διοικητικές λύσεις και βιβλιογραφία, όπως και παραδείγματα κατανόησης όπου κρίνεται απαραίτητο.
Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη