Το επιτελικό κράτος
Πρόλογος
Ευχαριστίες
I. Εισαγωγή
II. O επιτελικός ρόλος του Υπουργικού Συμβουλίου και η λειτουργία του επιτελικού κράτους
III. Διάκριση Κυβέρνησης από τη Διοίκηση
IV. Νομοπαρασκευαστική διαδικασία και αρχές καλής νομοθέτησης στο επιτελικό κράτος
V. Έννοια του επιτελικού κράτους και συνέπειες εφαρμογής του Ν 4622/2019
Αντί επιλόγου
Παράρτημα: Ερωτηματολόγιο Συνεντεύξεων, Δελτίο Ενημέρωσης και Φόρμα Συγκατάθεσης Εμπειρογνωμόνων
Βιβλιογραφία
Λημματικό Ευρετήριο

«Το επιτελικό κράτος» αποτελεί την πρώτη συστηματική, επιστημονική μελέτη, που αναδεικνύει τη σημασία της συνταγματικής διαρρύθμισης του Ν 4622/2019, του νέου εθνικού μοντέλου διακυβέρνησης και των τομών που εισήγαγε: οι θεσμοί αποπροσωποποιούνται και οι θεσμικοί δρώντες λογοδοτούν για τη χάραξη και εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού ενός κράτους επί τω τέλει». Μέσα από την άρτια θεωρητική θεμελίωση και στοιχεία από συνεντεύξεις εμπειρογνωμόνων φωτίζεται ο πολιτικός, νομικός και διεπιστημονικός διάλογος στην Ελλάδα, προάγοντας την εξαγωγιμότητά του και δίνοντας ώθηση για περαιτέρω έρευνα.

Αντικείμενο της μελέτης είναι:

  • ο επιτελικός ρόλος του Υπουργικού Συμβουλίου και η λειτουργία του επιτελικού κράτους, με έμφαση στην Προεδρία της Κυβέρνησης, ιδίως δε στις Γενικές Γραμματείες Συντονισμού και Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων και στη διεπαφή αυτών με το Υπουργικό Συμβούλιο και τα υπουργεία
  • η διάκριση πολιτικής ηγεσίας και Διοίκησης εντός των υπουργείων, με τη θεσμοθέτηση του Υπηρεσιακού Γραμματέα με εξουσία τελικής υπογραφής και με την ανάθεση δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων των υπουργείων
  • οι θεσμικές τομές αναφορικά με τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία και την εφαρμογή των αρχών καλής νομοθέτησης

Η ανάλυση των επιμέρους αντικειμένων της μελέτης εκκινεί από τις κρίσιμες διατάξεις του Ν 4622/2019, το περιεχόμενο της αιτιολογικής έκθεσης, τον σχολιασμό του σχεδίου νόμου στη δημόσια διαβούλευση, τα εκατέρωθεν επιχειρήματα στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού διαλόγου, ιδίως στις δύο συνεδριάσεις της Ολομέλειας της Βουλής, και τον επιστημονικό διάλογο.

Τα ζητήματα συνταγματικού και διοικητικού δικαίου, αλλά και διοικητικής επιστήμης, καθώς και τα σημεία εστίασης και κριτικής στον σχετικό επιστημονικό διάλογο γέννησαν τα ερευνητικά ερωτήματα και τα ερωτήματα που καθοδήγησαν τις ημιδομημένες [semi-structured] συνεντεύξεις εμπειρογνωμόνων.

Το έργο συνιστά απαραίτητο βοήθημα για την εξοικείωση όλων μας με τη νεοφυή έννοια του «επιτελικού κράτους».

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη