Διαμεσολάβηση
Πρόλογος
ΤΟ ΠΛΑIΣΙΟ
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣIΑ
Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
ΟΙ ΔΕΞIOΤΗΤΕΣ
ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Υποδείγματα
Βιβλιογραφία

Το βιβλίο, ακολουθώντας μία πορεία συστηματική, καταγράφει με απλό και κατανοητό τρόπο τη Διαμεσολάβηση, από τη Θεωρία στην Πράξη», όπως ακριβώς προδίδει και ο τίτλος του. Ο άμεσος λόγος γραφής ακολουθεί τη ροή της διδασκαλίας της συγγραφέως, απευθυντέος σε όσους συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης, σε ήδη διαπιστευμένους διαμεσολαβητές, αλλά και σε όσους αναλαμβάνουν τον ρόλο συμφιλιωτή σε διαπροσωπικές, δια-ομαδικές ή διεθνείς συγκρούσεις.

Καθώς η διδακτική προσέγγιση της διαμεσολάβησης απαιτεί διαισθητική και διεισδυτική μάθηση και είναι διεπιστημονική, το βιβλίο καλύπτει πολλές θεματικές, όπως:

  • το ενωσιακό και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο
  • τη διαδικασία της διαμεσολάβησης διά Ζώσης και με ψηφιακά μέσα
  • τις δεξιότητες του διαμεσολαβητή
  • τις τεχνικές διαπραγμάτευσης και επικοινωνίας
  • την άρση του αδιεξόδου στο στάδιο των διαπραγματεύσεων
  • τις βασικές έννοιες της ψυχολογίας στη διαμεσολάβηση,
  • τη διαχείριση των συγκρούσεων, συναισθημάτων και προσδοκιών των μερών
  • τον ρόλο του νομικού παραστάτη

Ο πλήρης αυτός πρακτικός οδηγός απευθύνεται όχι μόνο σε διαμεσολαβητές, αλλά και σε όποιον αναλαμβάνει την επίλυση συγκρούσεων.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη