Η Ανακοπή στη Διοικητική Δίκη
Πρόλογος
Πρόλογος συγγραφέα
Ι. Πανόραμα βασικών εννοιών του δικαίου της διοικητικής εκτέλεσης και της διαδικασίας βεβαιώσεως των δημοσίων εσόδων
ΙΙ. Η νομική φύση των πράξεων της διοικητικής εκτέλεσης
ΙΙΙ. Το ένδικο βοήθημα της ανακοπής και οι προσβαλλόμενες πράξεις εκτέλεσης
ΙV. Γενικές και ειδικές δικονομικές διατάξεις του ένδικου βοηθήματος της ανακοπής
V. Σύγχρονα κρίσιμα ζητήματα της αλληλέγγυας ευθύνης των διοικούντων νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες
Επίλογος
Βιβλιογραφία
Αλφαβητικό ευρετήριο

Το βιβλίο «Η Ανακοπή στη Διοικητική Δίκη» εξετάζει το εν λόγω ένδικο βοήθημα, προσφέροντας στον αναγνώστη μια ερμηνευτική πυξίδα και μια εξαιρετική εποπτεία των κανόνων που διέπουν αυτό το βοήθημα.

Η μελέτη πραγματεύεται υπό το πρίσμα της νομολογίας των διοικητικών δικαστηρίων όλα τα κεντρικά ερμηνευτικά ζητήματα των δικών περί τη διοικητική εκτέλεση, με σημεία αφετηρίας τη βεβαίωση των δημοσίων εσόδων και την έννοια του «τίτλου», ήτοι της διοικητικής πράξης που στοιχειοθετεί την οφειλή του καθ’ ου και εξετάζει μια σειρά από σημαντικά ερωτήματα, όπως: ο κανόνας της αυτοτελούς προσβολής κάθε διαδικαστικού σταδίου, οι ειδικές προϋποθέσεις παρεμπίπτοντος ελέγχου της νομιμότητας του τίτλου επί προσβολής ταμειακής βεβαίωσης, η νομική φύση της ατομικής ειδοποίησης, ιδίως στην περίπτωση της διοικητικής εκτέλεσης εις βάρος συνευθυνόμενου τρίτου. Επιπλέον, δίνει απαντήσεις στα προβλήματα της πράξης σχετικά με την παροχή δικαστικής προστασίας, κύριας και προσωρινής, έναντι της κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών του οφειλέτη.

Επίσης, στο βιβλίο εξετάζονται σύγχρονα ζητήματα της αλληλέγγυας ευθύνης των διοικούντων νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες για φορολογικές υποχρεώσεις των τελευταίων.

Το έργο καλύπτει ένα σημαντικό κενό στη νεότερη βιβλιογραφία, προσφέροντας τεκμηριωμένες απαντήσεις σε σύνθετα νομικά ερωτήματα. Η προσέγγιση της είναι σαφώς νομολογιακή και είναι βέβαιο ότι ο νομικός της πράξης, αλλά και ο ερευνητής του δικαίου, αποκομίζει πολύτιμα εφόδια για την εργασία του. Πολλά από τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το βιβλίο έχουν επίσης αυξημένο θεωρητικό ενδιαφέρον, όπως λ.χ. το ερώτημα περί της πυκνότητας του δικαστικού ελέγχου του τίτλου επ' ευκαιρία της προσβολής της ταμειακής βεβαίωσης σύμφωνα με το άρ. 224 παρ. 4 ΚΔΔ ή το πρόβλημα περί της νομικής φύσης της αλληλέγγυας ευθύνης του διοικούντος νομικό πρόσωπο (ως κύριας ή παρεπόμενης).

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη