Η Άμυνα κατά των Πρωτοκόλλων του Δημοσίου
Προλογικό σημείωμα
Εισαγωγή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από δημόσιο κτήμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από δημόσια δασική εν γένει έκταση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης δημοσίου κτήματος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ Αίτηση κατά πρωτοκόλλου κατάληψης εγκαταλελειμμένου ακινήτου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ Αίτηση ακυρώσεως κατά πρωτοκόλλου καταβολής ειδικής αποζημίωσης για οικοδόμηση δασικών εν γένει εκτάσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ Άμυνα κατά λοιπών πρωτοκόλλων που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις
Επίλογος
Aλφαβητικό ευρετήριο

Αντικείμενο του έργου Η Άμυνα κατά των Πρωτοκόλλων του Δημοσίου» αποτελούν τα ένδικα βοηθήματα που συνθέτουν την άμυνα κατά των βασικότερων πρωτοκόλλων που εκδίδονται εκ μέρους του Δημοσίου για την προστασία της ακίνητης περιουσίας του και για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Για καθένα από τα πρωτόκολλα αυτά παρουσιάζεται η οικεία νομοθεσία και αναλύονται ζητήματα, όπως η φύση της διαφοράς, η δικαιοδοσία και η αρμοδιότητα, η νομιμοποίηση, το προβλεπόμενο ένδικο βοήθημα, η προθεσμία άσκησής του, το αντικείμενο της δίκης και το δεδικασμένο που απορρέει από αυτήν, η δυνατότητα αναστολής εκτέλεσης, κ.ά.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη