50 Πρακτικά Θέματα Ειδικού Ενοχικού Δικαίου
Πρόλογος 2ης έκδοσης
Πρόλογος 1ης έκδοσης
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 Δωρεά ακινήτου • Ανάκληση
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 Πώληση • Αδικοπραξία
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 Πώληση • Διοίκηση αλλοτρίων • Αδικοπραξία
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 Πώληση • Nομικό ελάττωμα • Έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 Πώληση πράγματος ορισμένου κατά γένος • Πραγματικό ελάττωμα • Έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 Πώληση • Κίνδυνος
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 Πώληση με συμφωνία αποστολής
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 Πώληση • Όρος διατήρησης της κυριότητας
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 Μίσθωση πράγματος • Έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 Μίσθωση πράγματος • Πραγματικά ελαττώματα
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 Μίσθωση πράγματος • Τύπος • Κακή χρήση του μισθίου
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 Μίσθωση πράγματος • Yπομίσθωση
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 Μίσθωση πράγματος • Υπομίσθωση
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 Μίσθωση πράγματος • Πραγματικά ελαττώματα
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 Μίσθωση πράγματος • Έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων • Κίνδυνος
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 Μίσθωση • Υπομίσθωση • Χρησιδάνειο • Δωρεά
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 Μίσθωση • Μη γνήσια διοίκηση αλλοτρίων • Αδικαιολόγητος πλουτισμός
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 Σύμβαση έργου • Έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 Σύμβαση έργου • Κίνδυνος
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 Σύμβαση έργου • Μίσθωση πράγματος
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 Σύμβαση έργου • Μίσθωση πράγματος • Αδικοπραξία
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 Σύμβαση έργου • Σύμβαση εργασίας
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 Σύμβαση έργου • Εντολή • Αδικοπραξία • Δωρεά
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 Σύμβαση έργου (σύμβαση κατασκευής τεχνικού έργου) • Ευθύνη για ελαττώματα του έργου
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25 Σύμβαση έργου • Αδικοπραξία • Ν. Γ Ν/1911
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 Σύμβαση έργου • Αδικοπραξία • Ευθύνη από πτώση κτίσματος
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 Σύμβαση έργου • Αδικοπραξία • Συρροή συμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 Μεσιτεία • Μίσθωση πράγματος
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 Προκήρυξη • Καταδολίευση δανειστών
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 Εντολή • Αδικαιολόγητος πλουτισμός
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 Διοίκηση αλλοτρίων • Εντολή • Αδικοπραξία • Αδικαιολόγητος πλουτισμός
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 Διοίκηση αλλοτρίων • Αδικοπραξία
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 Διοίκηση αλλοτρίων • Αδικοπραξία • Αδικαιολόγητος πλουτισμός
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 Διοίκηση αλλοτρίων • Αδικοπραξία • Αδικαιολόγητος πλουτισμός • Σύμβαση εργασίας • Παρακαταθήκη
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Αστική εταιρία • Κοινοπραξία • Σύμβαση έργου
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 Κοινωνία • Μίσθωση • Αδικοπραξία • Διοίκηση αλλοτρίων
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Κοινωνία • Δικαιώματα κοινωνού
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 38 Δάνειο • Εγγύηση
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 39 Δάνειο • Αδικαιολόγητος πλουτισμός
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 40 Χρησιδάνειο • Αδικοπραξία
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 41 Παρακαταθήκη • Εντολή • Διοίκηση αλλοτρίων
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 42 Ευθύνη ξενοδόχων • Αδικοπραξία
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 43 Στοίχημα • Εντολή
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 44 Απαίτηση από λαχείο • Αδικαιολόγητος πλουτισμός
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 45 Εγγύηση • Καταδολίευση δανειστών
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 46 Αναγνώριση χρέους • Αδικοπραξία
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 47 Αδικαιολόγητος πλουτισμός
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 48 Αδικοπραξία • Διοίκηση αλλοτρίων
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 49 Αδικοπραξία • Προσβολή των χρηστών ηθών
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 50 Αδικοπραξία • Καταδολίευση δανειστών
Το έργο «50 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΟΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» αποτελεί μια συλλογή πρακτικών στηριγμένων σε δικαστικές αποφάσεις, που συνοδεύονται από περιεκτικές και αιτιολογημένες απαντήσεις, οι οποίες έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τον αναγνώστη στη μεθοδολογία της σωστής ανάλυσης ενός νομικού προβλήματος. Τα περισσότερα από αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί σε εξετάσεις. Αποτελεί χρήσιμο βοήθημα για τον φοιτητή, αλλά και τον δικηγόρο, υποψήφιο δικαστή, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να εμβαθύνει σε πρακτικά ζητήματα συσχετιζόμενα με την εφαρμογή του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου.
Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη