Η καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας
Προλογικό σημείωμα
Κυριότερες συντομογραφίες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ
Βιβλιογραφία
Aλφαβητικό ευρετήριο

Στη μονογραφία «Η καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας» εξετάζονται συστηματικά οι ρυθμίσεις που αφορούν την καταγγελία (τόσο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου όσο και ορισμένου χρόνου), η οποία αποτελεί αναμφίβολα ζήτημα αιχμής για τις εργασιακές σχέσεις και προσεγγίζεται κριτικά η σχετική πλούσια νομολογία. Τα υποδείγματα δικογράφων στο τέλος του έργου σε συνδυασμό με το ευρύ φάσμα νομολογιακών παραπομπών σε δικαστήρια όλων των βαθμίδων και την πλήρη θεωρητική τεκμηρίωση καθιστούν αναμφίβολα το έργο αυτό ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια κάθε ενασχολούμενου με ζητήματα του δικαίου της καταγγελίας.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη