Η Σύγκρουση Πλοίων
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Η μελέτη «Η Σύγκρουση Πλοίων» πραγματεύεται μία κεντρική θεματική του ναυτικού δικαίου, η οποία δεν είχε αποτελέσει μέχρι σήμερα αντικείμενο μονογραφίας. Αναπτύσσει το ειδικό θεσμικό πλαίσιο της σύγκρουσης, την εννοιολογική της οριοθέτηση, τις αιτίες, τον νόμιμο λόγο και τις προϋποθέσεις της ειδικής αστικής ευθύνης. Επανεξετάζει βασικούς θεσμούς του ναυτικού, διεθνούς δικονομικού και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου υπό το πρίσμα των ζητημάτων που γεννά η εμπλοκή περισσοτέρων πλοίων, υπευθύνων και ζημιωθέντων, σε μία σύγκρουση και αναλύει την επίδραση της σύγκρουσης στην ομαλή εκτέλεση διαφόρων ειδών συμβάσεων. Το έργο απευθύνεται σε ερευνητές, δικαστικούς λειτουργούς, δικηγόρους και φορείς της αγοράς που ασχολούνται με το ναυτικό δίκαιο.
Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη