Αντασφάλιση - O Θεσμός και η Σύμβαση
Πρόλογος
Συντομογραφίες
Εισαγωγή: Η σύγχρονη αντίληψη για την αντασφάλιση
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η αντασφάλιση ως οικονομική δραστηριότητα
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ρύθμιση της αντασφαλιστικής δραστηριότητας
Επίμετρο: Το «καθόλου» και τα «καθ’ έκαστον» της αντασφάλισης
Παράρτημα: Πίνακας Νομοθεσίας
Βιβλιογραφία
Αλφαβητικό ευρετήριο
Το βιβλίο «Αντασφάλιση – Ο θεσμός και η Σύμβαση», εξετάζει τον θεσμό και το δίκαιο της αντασφαλιστικής σύμβασης. Στο πρώτο μέρος, το έργο παρουσιάζει την αντασφάλιση ως οικονομική δραστηριότητα. Στο δεύτερο μέρος αναλύεται η ρύθμιση της αντασφαλιστικής δραστηριότητας με βάση τον N 4364/2016. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η ρύθμιση της αντασφαλιστικής επιχείρησης, η αντασφαλιστική σύμβαση ως κανονιστικός τύπος σύμβασης, καθώς και συνήθεις στην πράξη αντασφαλιστικοί όροι και μορφές αντασφαλιστικών συμβάσεων. Το βιβλίο εμπλουτισμένο με ευρετήριο αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για δικηγόρους, δικαστές, και νομικούς ερευνητές που ασχολούνται εν γένει με το δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλισης.
Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη