Εξωτερικές Σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πρόλογος
Εισαγωγή
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Θεσμικές πτυχές των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Οι τομείς των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ
Επίμετρο Οι εξωτερικές σχέσεις και οι μη ενιαίες πολιτικές της ΕΕ σε περιόδους διεθνών κρίσεων με προέλευση εκτός ΕΕ
Βιβλιογραφικός οδηγός
Αλφαβητικό ευρετήριο
Στο έργο «Εξωτερικές Σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης» παρουσιάζονται οι εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και των υποκειμένων του διεθνούς δικαίου, των διεθνών οργανισμών και των κρατών της Αφρικής, της Ασίας, της Αμερικής. Περαιτέρω, αναλύονται τα όργανα, οι αρμοδιότητες και τα εργαλεία άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων της ΕΕ, ενώ επιχειρείται και η παρουσίαση των Πολιτικών της ΕΕ η σύνδεση και η εφαρμογή τους με τις εξωτερικές σχέσεις με ιδιαίτερη έμφαση στη νομολογία του ΔΕΕ. Το βιβλίο αποτελεί χρήσιμο βοήθημα για φοιτητές, ερευνητές και μελετητές του ευρωπαϊκού δικαίου με ειδικό αντικείμενο τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και το νομικό τους πλαίσιο.
Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη