Αθλητικό Αυτοδιοίκητο
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΝΟΜΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Αντικείμενο του βιβλίου «Αθλητικό Αυτοδιοίκητο» αποτελεί η διερεύνηση ιδίως του αυτοδιοίκητου των αθλητικών νομικών προσώπων, αλλά και της δομής, της οργάνωσης και των ιδιαίτερων γνωρισμάτων της έννομης τάξης που διέπει τον αθλητισμό. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο παρουσιάζει τη σχέση κρατικού παρεμβατισμού και αθλητικού αυτοδιοίκητου, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αθλητικών νομικών προσώπων, τη σχέση αθλητικού αυτοδιοίκητου και ιδιωτικής αυτονομίας, καθώς και των περιορισμών του αθλητικού αυτοδιοίκητου από την κρατική και την αθλητική έννομη τάξη. Αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για τους νομικούς που ασχολούνται με το αθλητικό δίκαιο, αλλά και για αθλητικούς φορείς και στελέχη αθλητικών ομοσπονδιών και συνομοσπονδιών.
Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη