Ασφαλιστικό Δίκαιο
Πρόλογος
Κυριότερες συντομογραφίες
ΤΜΗΜΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΙI ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙV ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
Ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο

Το «Ασφαλιστικό Δίκαιο - Από Τη Θεωρία Στην Πράξη» αποτελεί μια σύντομη αλλά περιεκτική επισκόπηση του δικαίου της ιδιωτικής ασφάλισης. Το βιβλίο εξηγεί τα χαρακτηριστικά, τη φύση, τις διακρίσεις και τους κοινούς κανόνες για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, ενώ αναλύει τα διάφορα είδη ασφάλισης, όπως ασφάλιση ζημιών, ασφάλιση ζωής, ασφάλιση αστικής ευθύνης, ασφάλιση D&O, ασφάλιση μεταφορών, αντασφάλιση κ.λπ. Επιπλέον, το έργο εξηγεί τις γενικές αρχές της κρατικής εποπτείας της ασφάλισης και τους κανόνες λειτουργίας τους στο πλαίσιο του καθεστώτος Solvency II.

Το έργο απευθύνεται σε φοιτητές και νομικούς που ασχολούνται με δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλισης.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη