ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

Ρυθμίσεις για την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και τον υπολογισμό των προθεσμιών (άρθρα 82-86 Ν 4790/2021)

Διαδικασία χορήγησης Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) (ΚΥΑ οικ. 9317/2021)

Ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών από τις Δικαστικές Αρχές χωρίς καταβολή μεγαρόσημου (ΚΥΑ 14875 οικ./2021)

Αμοιβές φαρμακοποιών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και επιβεβαίωσης της προγραμματισμένης ημερομηνίας εμβολιασμού (ΚΥΑ ΕΑΛΕ/Γ.Π. 18070/2021)

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ:
ΣτΕ Ολ 331/2021 Αντισυνταγματικότητα του άρθρου 382 του Ν 4700/2020, περί δυνατότητας επανασυζήτησης απορριφθέντων λόγω μη καταβολής παραβόλου ενδίκων βοηθημάτων

ΣτΕ 194/2021 Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα – Ενσωμάτωση dvd με τη συνδικαλιστική δράση αστυνομικού στον πειθαρχικό του φάκελο

ΣτΕ 138/2021 Ακύρωση ενσήμων ΙΚΑ και ανάκληση πράξης απονομής προσωρινής σύνταξης

ΜΠρΑθ 27/2021 (Ειδ) Δικηγόρος σε Τράπεζα αμειβόμενος με δελτίο παροχής υπηρεσιών - Αναγνώριση σχέσης έμμισθης εντολής

ΜΕφΝαυπλ 36/2021 Ειδική διαχείριση - Έννοια παύσης πληρωμών - Καταχρηστική αίτηση πιστωτή

ΤρΕφΠειρ 74/2021 Δικαστικό ένσημο επί καταψηφιστικής αγωγής μεταβίβασης επιχείρησης

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ:

Παπανδρέου Π., Ερμηνευτική προσέγγιση των διατάξεων περί κίνησης της ποινικής δίωξης και παραγραφής των φορολογικών εγκλημάτων μετά τους Ν 4745/2020 και Ν 4764/2020

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ο Ν 4759/2020 για τον εκσυγχρονισμό της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας (Επιμέλεια: Γ. Γιαννακούρου, Γράφουν οι: Λ. Βασενχόβεν, Ν. Ρόζος, Δ. Μέλισσας, Α. Τασοπούλου, Α. Παπαπετρόπουλος, Β. Γκοιμίσης, Κ. Καρατσώλης)

Κονταξής Θρ., Παραγραφή των επονομαζόμενων ως σεξουαλικών αδικημάτων

Νικολάου Φ., Υπαναχώρηση καταναλωτή από σύμβαση καταρτισθείσα εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος και υποχρέωση του προμηθευτή προς επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος

Παπανικολάου Δ., Παρατηρήσεις στην ΕιρΣπάρτ 2/2021 (Εκουσ) Παρέκταση αρμοδιότητας - Διεθνής δικαιοδοσία επί διαφοράς γονικής μέριμνας - Αποποίηση κληρονομίας για λογαριασμό των ανήλικων τέκνων

Γούπου Δ., Παρατηρήσεις στην ΣτΕ Ολ 1819/2020 - Η προστασία του ανταγωνισμού στους κόλπους των δημοσίων συμβάσεων

Ναζίρης Γ., Παρατηρήσεις στην Υπόθ. C‑746/18, απόφ. της 2.3.2021 Πρόσβαση σε δεδομένα κίνησης-θέσης - Ηλεκτρονικές επικοινωνίες - Πρόληψη, διερεύνηση ποινικών αδικημάτων